Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Posėdžiai
 Informacija tarybos nariams
 Informacija savivaldybės darbuotojams
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STEBĖSENOS ATASKAITA IR JURBARKO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO STEBĖSENOS ATASKAITA
2018-05-07  

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73319f50834911e3a89fd7598ca5c9ab )  parengta:
 

1. Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano stebėsenos ataskaita;

2. Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano stebėsenos ataskaita.

 

2018 m. kovo 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-80 „Dėl pritarimo Jurbarko miesto ir Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (2008–2017 m.) ataskaitoms“ buvo pritarta Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano ir Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (2008–2017 m.) ataskaitoms. (ataskaita (201.1 kb), priedas 1 (1.1 Mb), priedas 2 (1.1 Mb))
 

 

2018 m. balandžio 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. O1-456 patvirtinta Jurbarko miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (2008–2017 m.) ataskaita (ataskaita (1.1 Mb)).

 

PAGRINDINĖS ATASKAITOS IŠVADOS

 1. 2008–2017 metais pradėta vykdyti 62 priemonė, įgyvendinta 16 priemonių, 27 nepradėtos vykdyti.
 2. Bendrojo plano iki 2017 m. stebėsenos metu nenustatyta esminių nukrypimų realizuojant BP sprendinius.
 3. BP sprendiniuose numatytas pakankamas plėtros teritorijų potencialas, o nustatytas teisinis reguliavimas užtikrina miesto plėtros reguliavimo strateginiam dokumentui keliamus reikalavimus.
 4. Bendrojo plano sprendiniai pakankamai konkretūs ir tikslingi, pasigendama konkrečių ir tikslių priemonių miesto teritorijų konversijai, socialinės ir ekonominės aplinkos vystymui.
 5. Tolimesniam BP sprendinių įgyvendinimui tikslinga remti tik tuos miesto vystymo projektus, kurie skatina efektyviai naudoti esamus socialinės, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros resursus.
 6. Įvertinant nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, siūloma koreguoti Jurbarko rajono teritorijos bendrąjį planą:
   
  • Siūloma patikslinti bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų, ir infrastruktūros objektų vystymo poreikį Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje.
  • Nustatyti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų prioritetines plėtros kryptis ir režimus (saugojimas, modernizavimas, konversija, nauja plėtra, rezervavimas).
  • Jurbarko rajono BP sprendiniai ir reglamentai turi būti detalizuojami įvertinant 2014 metų pasikeitusį teritorijų planavimą reglamentuojantį teisinį reguliavimą, socialinio adekvatumo ir ekonominio realumo aspektus bei pasikeitusią demografinę situaciją. Pakeistas reglamentavimas, rengiant konkrečių teritorijų žemesnio lygmens planavimo dokumentus, sudarytų galimybes įteisinti daugiafunkcinį žemės naudojimą.
  • Jurbarko rajono BP sprendiniai turi būti detalizuoti ir konkretizuoti įvertinant kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemones, vadovaujantis 2015 metais patvirtintu „Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu“, kuris yra valstybės lygmens specialusis planas ir apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.
  • Neigiamos demografinės tendencijos (gyventojų skaičiaus mažėjimas) verčia peržiūrėti galiojančių susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinių aktualumą.

 

 

JURBARKO MIESTO KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS PROGNOZĖS

 • Bendrojo plano sprendiniai yra vykdomi pagal poreikį ir kiek tai leidžia Savivaldybės finansiniai bei žmogiškieji resursai.
 • Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo procesas vyksta lėtai, o to priežastys yra įvairios:
  1. dėl neskirto finansavimo, ypatingai ekonominės krizės laikotarpiu (visas tuo laiku darytas prognozes „sugriovė“ 2008 metais šalį ištikusi pasaulinė ekonomikos krizė);
  2. dalis sprendinių yra neįgyvendinta dėl pakitusio poreikio, tačiau tai leido sutaupyti valstybės ir savivaldybės lėšas be didesnio neigiamo poveikio verslui ir žmonėms;
  3. NT rinkos pokyčių – nors dabar ekonomika rodo atsigavimo ženklus, tačiau augimas ne toks ženklus koks buvo iki 2008 m. ir nesiekia prieš krizinio laikotarpio lygio;
  4. dėl pakitusios demografinės situacijos – akivaizdus gyventojų skaičiaus mažėjimas, gyventojų migracija į kitas šalies vietoves (šiuo atveju daugiausia į didesnius šalies miestus) bei vis dar vykstanti emigracija.
  5. Pastaruoju metu gyventojų skaičius Jurbarko rajone nuolat mažėjo, abejotina augimo galimybė artimiausius penkerius metus. Ši tendencija turės įtakos rajono raidai ateityje. Atsižvelgiant į Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo tempus ir galimybes, prognozuojama, kad iki 2018 m. sprendinių įgyvendinimas gali siekti 25-30 proc.

 

SIŪLYMAI

Dėl priemonių plano įgyvendinimo gerinimo
 

  • Rengiant Jurbarko rajono savivaldybės plėtros planus tikslinga Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemones numatyti strateginiuose planuose, kur nustatomas konkretus priemonės finansavimo šaltinis bei atsakingi asmenys.
  • Tęsti kokybinės plėtros strategiją, prioritetą teikiant toms priemonėms, kurios padėtų išlaikyti ir pritraukti jaunus bei darbingus žmones.
  • Intensyvinti pramoninę ir komercinę veiklą, vystant konversiją ir naujai skiriamas teritorijas.
  • Inžinerinę infrastruktūros plėtrą investicijoms patraukliose teritorijose pripažinti prioritetine.
  • Plėtoti visų turizmo rūšių objektų - viešbučių, motelių ir kitų turizmo įstaigų tinklą.


 Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo ar koregavimo

  • Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas atitinka išsikeltus tikslus. Tačiau planuojant turi būti nustatyti konkretūs įgyvendinimo etapai bei nurodyti konkretūs laukiami rezultatai.

 

Dėl Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ar koregavimo
 

  • Remiantis „Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano“ pagrindinėmis nuostatomis, perspektyvoje koreguojant bendrąjį planą reikia nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal svarbiausius Jurbarko rajono teritorijos vystymo prioritetus, urbanistinio ir gamtinio karkaso plėtojimo sritis. Bendrajame plane svarbu numatyti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis, priemones ir apribojimus, užtikrinančius kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinių ir kultūrinių vertybių ar kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą. „Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano“ sprendiniai yra prioritetiniai priimant Jurbarko rajono inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo komunikacijų plėtros galimybių kraštovaizdžio požiūriu sprendimus.
  • Tikslinga įvertinti galiojančių žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei atsižvelgti ir įvertinti savivaldybės teritorijoje rengtas galimybių studijas, koncepcijas, projektinius pasiūlymus ir kitus teritorijų planavimo dokumentų statuso neturinčius dokumentus.
  • Pakoreguotas Jurbarko rajono BP, sudarytų prielaidas stiprinti rajono teritorijos integralumą, padidintų investicinio potencialo patrauklumą, kuris sudaro galimybes siekti ES struktūrinių fondų paramos gamtiniam karkasui, inžinerinei infrastruktūrai bei kitoms sritims vystyti.

 

 

2018 m. balandžio 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. O1-459 patvirtinta Jurbarko miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (2008–2017 m.) ataskaita (ataskaita (1.1 Mb)).

 

PAGRINDINĖS ATASKAITOS IŠVADOS

  1. 2008-2017 metais pradėta vykdyti 31 priemonė, įgyvendinta 11 priemonių, 13 nepradėtos vykdyti.
  2. Bendrojo plano iki 2017 m. stebėsenos metu nenustatyta esminių nukrypimų realizuojant BP sprendinius.
  3. BP sprendiniuose numatytas pakankamas plėtros teritorijų potencialas, o nustatytas teisinis reguliavimas užtikrina miesto plėtros reguliavimo strateginiam dokumentui keliamus reikalavimus.
  4. Bendrojo plano sprendiniai pakankamai konkretūs ir tikslingi, pasigendama konkrečių ir tikslių priemonių miesto teritorijų konversijai, socialinės ir ekonominės aplinkos vystymui.
  5. Tolimesniam BP sprendinių įgyvendinimui tikslinga remti tik tuos miesto vystymo projektus, kurie skatina efektyviai naudoti esamus socialinės, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros resursus.
  6. Įvertinant nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, siūloma koreguoti Jurbarko miesto teritorijos bendrąjį planą.


 JURBARKO MIESTO KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS PROGNOZĖS
 

  • Gyventojų skaičius Jurbarko mieste nuolat mažėjo, augimo galimybė artimiausius penkerius metus abejotina. Ši tendencija turės įtakos miesto raidai ateityje.
  • Atsižvelgiant į bendras demografinės kaitos tendencijas, būtų racionalu planuoti ir skatinti urbanizuotų teritorijų atnaujinimą bei esamų rezervų panaudojimą.
  • Jurbarkas išliks pagrindiniu rajono gyventojų, darbo vietų ir paslaugų koncentracijos centru, todėl būtina plėtoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, kompleksiškai modernizuoti miesto dalis, tvarkyti visuomeninių pastatų ir gyvenamųjų kvartalų aplinką.
  • Priemiestinės zonos išlieka ekonominiu ir socialiniu požiūriu glaudžiai susietos su miestu, tačiau susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymas jose yra nepakankamas.
  • Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsena sudaro sąlygas vykdyti teritorijų planavimo aplinkos pokyčių vertinimą ir tobulinti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
  • Koreguojant BP sprendinius bei integravus aukštesnio ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į Jurbarko miesto teritorijos bendrąjį planą, būtų galima įgyvendinti daugelį socialinio-ekonominio, gamtinio, kraštovaizdžio tvarkymo sprendinių, patikslinus BP reglamentus pagal galiojančias normas.
  • Atlikus BP sprendinių keitimą/koregavimą, pagal šiuo metu LR galiojančias normas, patikslinus reglamentavimą, būtų palengvintas ir supaprastintas Jurbarko miesto bendrojo plano naudojimas, išspręstos kolizijos ir neatitikimai su aukštesnio ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais.

 

SIŪLYMAI

  • Ateityje kaupti ir analizuoti informaciją apie Jurbarko miesto kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą. Stebėti ir analizuoti miesto teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimui. Periodiškai rengti Jurbarko miesto kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo ataskaitas.
  • Pirmaeilis uždavinys ateityje išlaikyti pastovų gyventojų skaičių, vystant pramonę, verslą, kuriant naujas darbo vietas.

 

Dėl priemonių plano įgyvendinimo gerinimo

  • Urbanistinėje dalyje toliau formuoti teigiamą Jurbarko, kaip rajono centro, įvaizdį.
  • Numatyti konkrečias priemones miesto teritorijų konversijai, gyvenamųjų teritorijų vystymui.
  • Tikslinga visas Jurbarko miesto teritorijos BP įgyvendinimo priemones numatyti strateginiuose planuose, kur nustatomas konkretus kiekvienos priemonės finansavimo šaltinis bei atsakingi asmenys.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo ar koregavimo

  • Jurbarko miesto teritorijos BP įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas atitinka iškeltus tikslus, tačiau planuojant turi būti nustatyti konkretūs įgyvendinimo etapai bei nurodyti konkretūs laukiami rezultatai.
  • Koreguojant Jurbarko miesto BP aktualu perkelti sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo programą.

 

Dėl Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ar koregavimo
 

 • 2008 metais parengtas ir patvirtintas Jurbarko miesto teritorijos BP planuojamuoju 2008-2017 metų laikotarpiu teigiamai valdė investicijas ir dalį numatytų sprendinių įgyvendino. Pasikeitus teisiniam plėtros reguliavimui, šiuo metu galiojantis Jurbarko miesto teritorijos BP ne visiškai atitinka dabartinius realius poreikius ir yra koreguotinas.
 • Koreguojant Jurbarko miesto teritorijos BP siekti daugiafunkcio teritorijų naudojimo reglamentavimo.
 • Peržiūrėti atskirus probleminius teritorijų funkcinio zonavimo bei kitus teritorinės struktūros formavimo sprendinius.
 • Peržiūrėti dabar galiojančio bendrojo plano atskirų temų sprendinių aktualumą ir tikslingumą.
 • Koreguojant Jurbarko miesto teritorijos BP tikslinga įvertinti galiojančių žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir kitų savivaldybės strateginių dokumentų sprendinius.
 • Jurbarko miesto teritorijos BP sprendiniai turi būti detalizuoti ir konkretizuoti įvertinant kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemones, vadovaujantis 2015 metais patvirtintu „Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu“, kuris yra valstybės lygmens specialusis planas ir apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.
 • Rekomenduojama bendrajame plane nustatyti prioritetinio vystymo teritorijas, kurių vystymui būtų tikslingai skiriamos ES, valstybės ir savivaldybės lėšos.

 

Informaciją parengė Infrastruktūros ir turto skyriaus

vyriausioji specialistė Monika Zarankienė

 

 
  Atgal
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Rugsėjis
    2018     

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Saulius Lapėnas
pirmadieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktorė
Vida Rekešienė
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Darius Juodaitis
trečiadieniais 10-12 val.
 


 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.