Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
http://jurbarkas.lt/index.php?43101726
  • http://jurbarkas.lt/index.php?43101726

 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
Dalyvavimas programose ir projektuose

 2020-06-27

 

SKELBIAMAS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

 

Jurbarko rajono savivaldybei Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veikloms vykdyti skirta 21,4 tūkst. eurų.

 

2020-06-19

 

RAJONO MOKYKLOS JAUNIMO UŽIMTUMĄ ORGANIZUOJA IR VASAROS METU

 

Vasaros atostogų metu, ir ne tik, Jurbarko rajono mokiniai dalyvauja ir dalyvaus mokinių užimtumo, socializacijos, prevencijos ir kitose programose, susijusiose su mokinių kūrybiškumo, pilietiškumo ir iniciatyvumo ugdymu bei etnokultūrinės veiklos plėtra.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja, jog siekiant užtikrinti tvarią Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) finansavimo sistemą, 2020 metais NVŠ veiklos bus ir toliau finansuojamos išlaikant 2019 m. finansavimo lygį. Finansavimas savivaldybes ir švietimo teikėjus pasieks įprasta pastarųjų metų tvarka.

 

 

Teigiamai vertinamas Lietuvoje plačiai išvystytas meno ir sporto mokyklų tinklas, didelė meno ir sporto krypčių programų pasiūla – jose dalyvauja beveik 70 proc. visų neformaliojo švietimo užsiėmimus pasirinkusių mokinių, tačiau atkreiptinas dėmesį, kad tik 5 proc. Lietuvos mokinių dalyvauja STEAM krypčių programose - techninė kūryba, technologijos, gamta ir ekologija, informacinės technologijos, taip pat medijos ar kitos programos, didinančios kūrybiškumą ir įgyvendinamos naudojant technologijas. Skatinamos programos, kurios STEAM veiklas integruoja su fizinio aktyvumo, meninio ugdymo ir kitais užsiėmimais. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėse bei vykdomų reformų projektuose STEAM plėtra numatyta kaip viena iš prioritetinių veiklų nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo.

 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, NVŠ teikėjais gali būti ir profesinio mokymo įstaigos, kuriose yra puikios galimybės įgyvendinti įvairių krypčių, tarp jų – ir STEAM programas, kurios yra skirtos ir vyresniems mokiniams.

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracija kviečiame teikti Neformaliojo vaikų švietimo teikėjus akredituoti 2020 m. neformaliojo vaikų švietimo programas.

 

NVŠ teikėjams siūlome susipažinti su Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Aprašu ir jo pakeitimu ir teikėjai, atitinkantys Aprašo IV skyriuje nurodytus reikalavimus, Jurbarko rajono savivaldybės administracijai gali teikti užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1priedas). Programa vertinama pagal NVŠ programos atitikties reikalavimams vertinimo kriterijus (2priedas).

 

NVŠ teikėjai, kartu su  lydraščiu teikia paraišką ir kitus dokumentus, kurie nurodyti Apraše iki 2020 m. sausio 23 d. 14.00 val.  Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui adresu Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas.

 

NVŠ programų teikėjai, kurių programų akreditacija baigsis 2020 m., Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui praneša raštu iki 2020 m. sausio 17 d. 14.00 val. ar programa bus įgyvendinama 2020 m. (rašte prašome pateikti papildomą informaciją kiek procentų programą lankančių vaikų pasikeitė per 2019 m.).

 

Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius  vyriausioji specialistė Odeta Vaitiekūnaitė el. paštu  odeta.vaitiekunaite@jurbarkas.lt, telefonu 8 (447) 70 209.

 

Dėl registracijos Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) ir Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR) konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Genovaitė Grigucevičienė el. paštu genovaite.griguceviciene@jurbarkas.lt, telefonu 8 (447) 70 195.

 

Daugiau informacijos apie NVŠ ir dokumentų pateikimą galima rasti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (lmnsc) ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainės www.jurbarkas.lt skiltyje „Veiklos sritys“, „Švietimas“, „Neformalus vaikų švietimas“. 

 

 

Sutarties forma Aprašo 3 priedas

Neformaliojo švietimo dienynas (atsisiųsti).

 

Papildomą informaciją galite rasti čia:

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Teisės aktas paskelbtas Teisės aktų registre

Išaiškinimas dėl veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas

 

 N  Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo savivaldybėse rekomendacijos (Atnaujinta 2020-01-10)

Aktuali informacija NVŠ teikėjams dėl mokinių registre atliekamų veiksmų

Atmintinė dėl asmens duomenų (LMNŠC)

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutarties pildymo rekomendacijos

KTPRR Vykdymo laiko įvedimo instrukcija (veiklų tvarkaraštis)

EMOKYKLA (atvaizdavimas)

Dokumentų talpinimo instrukcija

Laisvojo mokytojo (trenerio) individualios veiklos vykdymo ypatumai

 

 2019 METŲ INFORMACIJA 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – Jurbarko rajono savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.

Jurbarko rajono savivaldybėje nuo 2019 m. spalio 1 d. papildomai vykdoma 4-ų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų 4 neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programos. Vieno vaiko ugdymo reikmėms rekomenduojama skirti 15 eurų per mėnesį. Finansuojama vaiko, besimokančio pagal bendrojo ugdymo programas, pasirinkta tik viena NVŠ programa.

Kviečiame registruotis į papildomai renkamas neformaliojo vaikų švietimo programas:
Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos programa „Laiptais į kūrybą“;
Laisvosios mokytojos Almos Logminienės programa anglų kalbos klubas „Žaiskime angliškai“;
Laisvosios mokytojos Redos Žemelienės programa šokių studija „Ader+Era“;
Asociacijos „Conscia terra“ “ programa „Žaidžiame mokyklą“.
Nuo vasario 1 d. veikia ir kitos neformaliojo vaikų švietimo programas, į kurias taip pat galite užsiregistruoti:
Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro programa Judrieji žaidimai;
Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos programos „Pažink ir atrask 2“, „Kūrybinis loftas“;
Sporto klubo „Pantera“ programa „Sportuok sveikai su dvikovinėm sporto šakomis ir joga“;
Laisvojo mokytojo Viliaus Paukščio programa Dziudo – kūno ir dvasios tobulinimo kelias;
Laisvojo mokytojo Valentino Jankūno programa Šachmatai – mokslas, menas ir sportas;
Laisvojo mokytojo Povilo Valaičio programa „Krepšinio talentai 43“;
Asociacijos „Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos bendruomenė“ programa „Mes mylim futbolą!“;
Laisvosios mokytojos Lauros Matuzaitės - Kairienės programa Sakralinės muzikos studija „Lux“;
Panemunių regioninio parko direkcijos programa Jaunasis gamtos reindžeris;
Asociacijos „Conscia terra“ “ programos „Žaidžiame teatrą“, „Kūrybiškumo ugdymas per menines veiklas“;
Jurbarko kultūros centro programa „Pasivyk vaivorykštę“;
IĮ Jurbarko saugaus eismo centro programa „Jaunas vairuotojas 2019-2020“;
Laisvojo mokytojo Zigmo Dangėlos programa Jurbarko krašto jaunojo kario ugdymo programa.

 

 

 

Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė

 

 

KVIETIMAS TEIKTI NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS

 

 

Kviečiame Neformaliojo vaikų švietimo teikėjus akredituoti 2019 m. spalio—gruodžio mėn. neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas.

 

NVŠ teikėjams siūlome susipažinti su Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Aprašu ir teikėjai, atitinkantys Aprašo IV skyriuje nurodytus reikalavimus, Jurbarko rajono savivaldybės administracijai gali teikti užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 priedas). Programa vertinama pagal NVŠ programos atitikties reikalavimams vertinimo kriterijus (2 priedas). 

 

NVŠ teikėjai, kartu su  lydraščiu teikia paraišką ir kitus dokumentus, kurie nurodyti Apraše iki 2019 m. rugsėjo 16 d. 16.00 val.  Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui adresu Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas.

 

Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius  vyriausioji specialistė Odeta Vaitiekūnaitė el. paštu  odeta.vaitiekunaite@jurbarkas.lt, telefonu 8 (447) 70 209.

 

Dėl registracijos Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) ir Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR) konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Genovaitė Grigucevičienė el. paštu genovaite.griguceviciene@jurbarkas.lt, telefonu 8 (447) 70 195.

 

Akredituotos programos 2019 m. spalio—gruodžio mėn. bus finansuojamos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų.

 

Daugiau informacijos apie NVŠ ir dokumentų pateikimą galima rasti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (lmnsc) ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainės www.jurbarkas.lt skiltyje „Veiklos sritys“, „Švietimas“, „Neformalus vaikų švietimas“. 

 

 Sutarties forma Aprašo  3 priedas

Neformaliojo švietimo dienynas (atsisiųsti).

  

Papildomą informaciją galite rasti čia:

https://www.lmnsc.lt/neformaliojo-vaiku-svietimo-kokybes-uztikrinimas-ir-stebesena/

 

https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/jurbarko-rajono-savivaldybe/346

 

 

 

Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė

 JURBARKO RAJONO VAIKAI TURI KĄ VEIKTI VASARĄ

Vasaros atostogų metu Jurbarko rajono mokiniai dalyvauja ne tik mokyklų, bet ir kitų įstaigų organizuojamose edukacinėse, pažintinėse, kūrybinėse, sportinėse stovyklose, kurios finansuojamos Europos Sąjungos, LR valstybės biudžeto ir Jurbarko rajono savivaldybės lėšomis. 2019 metais vykdomos šios stovyklos:

Birželio 10–14 dienomis Jurbarko Naujamiesčio progimnazija kartu su aktyviais tėvais organizuos Jurbarko miesto būsimiems pirmokams ir pradinių klasių mokiniams vaikų vasaros poilsio stovyklą „Vasara be kompiuterio“.

Birželio 10–14 dienomis Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla—daugiafunkcis centras kvies pradinių klasių mokinius į vasaros užimtumo stovyklą „Dubysa 2019“.

 Birželio 10–14 dienomis Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla vykdys užimtumo programą „Šypsenėlė“, skirtą 1-4 klasių mokiniams.

 Birželio 10–14 dienomis Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija vykdys vasaros stovyklą „VasarOK kitaip“, skirtą 1-4 klasių mokiniams.

 Birželio 10–17 dienomis Juodaičių pagrindinė mokykla 1-4 klasių mokiniam siūlys dalyvauti užimtumo programoje „Pažįstu savo kraštą ir žmones“.

 Birželio 10–21 dienomis Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla vykdys vasaros dienos stovyklą 1-4 klasių mokiniams „Gera mums kartu“.

 Veliuonos krašto bendruomenė kvies į vasaros dienos kūrybinę stovyklą Veliuonos krašto jaunimą.

 Birželio 21–28 dienomis Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 7–10 metų amžiaus mokiniai dalyvaus užimtumo programoje „Atveriant vasaros vartus“.

 Birželio 25 – liepos 2 dienomis asociacija „Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos bendruomenė“ vykdys meninio pobūdžio vasaros stovyklą 5-10 kl. mokiniams (ir vyresniems bendruomenės nariams

Liepos 1–5 dienomis Jurbarko švietimo centro Bendruomeniniai šeimos namai ir Jurbarko evengelikų liuteronų diakonija „Jurbarko sandora“ vykdys dienos stovyklą skirtą kartų santykių stiprinimui, tėvų ir vaikų bendravimo įgūdžių gilinimui „Nauji vėjai 2019“ ir tuo pačiu metu dienos stovyklą skirtą tėveliams kartu su ugdymo įstaigą pradėsiančiais lankyti vaikučiais.

 Liepos 1–5 dienomis Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariatas Klausučiuose, o liepos 15-19 dienomis Girdžiuose organizuos vasaros stovyklą „Viskas mūsų rankose, todėl jų nuleisti negalime 3“, skirtą 14 – 18 metų vaikams ir jaunuoliams.

 Rugpjūčio mėn. Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ organizuos jaunimo (gyvenančių kaimo teritorijoje) darbo ir poilsio stovyklą Smalininkuose.

 Rugpjūčio 19–22 dienomis Viešvilės pagrindinės mokyklos 1–4 klasių mokiniai dalyvaus užimtumo programoje „Vasarai baigiantis...“.

 

 

KITOS NE JURBARKO RAJONE VYKDOMOS STOVYKLOS:

 Liepos 3–12 dienomis Vietos veiklos grupė „Nemunas“ organizuos tarptautinę jaunimo vasaros stovyklą Lenkijoje, skirtą 17–29 metų jaunuoliams. 

 Rugpjūčio 10–17 dienomis Jurbarko rajono savivaldybė vykdys Jaunimo mainų stovyklą „HAYP“ Belgijoje.

 Pastaba: kai kurių stovyklų datos dar gali keistis. Informacija bus atnaujinama.

 

Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė


NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – Jurbarko rajono savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.

 

Jurbarko rajono savivaldybėje nuo 2019 m. vasario 1 d. bus vykdoma 16-os neformaliojo vaikų švietimo teikėjų 19 neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų. Vieno vaiko ugdymo reikmėms rekomenduojama skirti 15 eurų per mėnesį. Finansuojama vaiko, besimokančio pagal bendrojo ugdymo programas, pasirinkta tik viena NVŠ programa.

 

Kviečiame registruotis į neformaliojo vaikų švietimo programas:
Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro programa Judrieji žaidimai;
Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos programos „Pažink ir atrask 2“, „Kūrybinis loftas“, „Šaškių mokyklėlė“;
Sporto klubo „Pantera“ programa „Sportuok sveikai su dvikovinėm sporto šakomis ir joga“;
Laisvojo mokytojo Viliaus Paukščio programa Dziudo – kūno ir dvasios tobulinimo kelias;
Laisvojo mokytojo Valentino Jankūno programa Šachmatai – mokslas, menas ir sportas;
Laisvojo mokytojo Povilo Valaičio programa „Krepšinio talentai 43“;
Asociacijos „Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos bendruomenė“ programa „Mes mylim futbolą!“;
Laisvosios mokytojos Lauros Matuzaitės - Kairienės programa Sakralinės muzikos studija „Lux“;
Panemunių regioninio parko direkcijos programa Jaunasis gamtos reindžeris;
Asociacijos „Conscia terra“ “ programos „Žaidžiame teatrą“, „Kūrybiškumo ugdymas per menines veiklas“;
Laisvosios mokytojos Lauros Molčankinaitės programa „Savęs pažinimo link“;
Stalo teniso klubo „Pirmasis setas“ programa Stalo teniso užsiėmimai;
Jurbarko kultūros centro programa „Pasivyk vaivorykštę“;
IĮ Jurbarko saugaus eismo centro programa „Jaunas vairuotojas 2019-2020“;
MB „Mano kalba“ programa „Aš kuriu“;
Laisvojo mokytojo Zigmo Dangėlos programa Jurbarko krašto jaunojo kario ugdymo programa.

 

 

Informaciją parengė:
Odeta Vaitiekūnaitė
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė
KVIETIMAS TEIKTI NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS 2019 M.

 

Kviečiame Neformaliojo vaikų švietimo teikėjus akredituoti 2019 m. neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas.

 

NVŠ teikėjams siūlome susipažinti su Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Aprašu ir teikėjai, atitinkantys Aprašo IV skyriuje nurodytus reikalavimus, Jurbarko rajono savivaldybės administracijai gali teikti užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 priedas). Programa vertinama pagal NVŠ programos atitikties reikalavimams vertinimo kriterijus (2 priedas).

 

NVŠ teikėjai, kartu su  lydraščiu teikia paraišką ir kitus dokumentus, kurie nurodyti Apraše iki 2018 m. gruodžio 27 d. 12.00 val.  Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui adresu Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas.

 

NVŠ programų teikėjai, kurių programų akreditacija baigsis 2019 m. ar vėliau, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui praneša raštu iki 2018 m. gruodžio 18 d., ar programa bus įgyvendinama (prašome pateikti papildomą informaciją kiek procentų programą lankančių vaikų pasikeitė per 2018 m.).

 

Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius  vyriausioji specialistė Odeta Vaitiekūnaitė el. paštu  odeta.vaitiekunaite@jurbarkas.lt, telefonu 8 (447) 70 209.

 

Dėl registracijos Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) ir Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR) konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Genovaitė Grigucevičienė el. paštu genovaite.griguceviciene@jurbarkas.lt, telefonu 8 (447) 70 195.


Akredituotos programos 2018 metais bus finansuojamos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų.

 

Daugiau informacijos apie NVŠ ir dokumentų pateikimą galima rasti Lietuvos moksleivių neformalaus švietimo centras (lmnsc) ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainės www.jurbarkas.lt skiltyje „Veiklos sritys“, „Švietimas“, „Neformalus vaikų švietimas“. 

 

Sutarties forma Aprašo 3 priedas

 

 

Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė 
KVIETIMAS TEIKTI NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS 2018 M.

 

Kviečiame Neformaliojo vaikų švietimo teikėjus akredituoti 2018 m. spalio-gruodžio mėn. neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas.

 

NVŠ teikėjams siūlome susipažinti su Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-9 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Aprašu ir teikėjai, atitinkantys Aprašo 13 punkte numatytus reikalavimus, Savivaldybei gali teikti užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 priedas). NVŠ programa vertinama pagal NVŠ programos vertinimo kriterijus (2 priedas).

 

NVŠ teikėjai, kartu su  lydraščiu teikia paraišką ir kitus dokumentus, kurie nurodyti Apraše iki 2018 m. rugsėjo 24 d. 16.00 val.  Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui adresu Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas.

 

Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius  vyriausioji specialistė Odeta Vaitiekūnaitė el. paštu  odeta.vaitiekunaite@jurbarkas.lt, telefonu 8 (447) 70 209.

 

Dėl registracijos Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) ir Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR) konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Genovaitė Grigucevičienė el. paštu genovaite.griguceviciene@jurbarkas.lt, telefonu 8 (447) 70 195.

 

Akredituotos programos 2018 metais bus finansuojamos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų.

 

Daugiau informacijos apie NVŠ ir dokumentų pateikimą galima rasti Lietuvos moksleivių neformalaus švietimo centras (lmnsc) ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainės www.jurbarkas.lt skiltyje „Veiklos sritys“, „Švietimas“, „Neformalus vaikų švietimas“. 

 

 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IGYVENDINIMAS SAVIVALDYBĖSE REKOMENDACIJOS (atsisiųsti)

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO DIENYNAS (atsisiųsti)

ĮSAKYMAS 

SUTARTIES FORMA 

 

Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA SKELBIA NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ

 

Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

 

Įvairioms mokinių popamokinėms veikloms organizuoti Švietimo ir mokslo ministerija šiemet skiria 150 tūkst. eurų. Lėšos bus paskirstytos konkurso būdu. Dalyvauti konkurse gali neformaliojo vaikų švietimo, kitos švietimo įstaigos ir kiti švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklą, registruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Konkurso tikslas yra skatinti vaikų saviraišką, pozityvią socializaciją, nevyriausybinių organizacijų ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą.

 

Didžiausia vienam projektui skiriama pinigų suma – iki 10 tūkst. eurų. 

 

Laukiami projektai, kurie populiarintų fizinį vaikų aktyvumą, stiprintų jų sveikatą, ugdytų kūrybiškumą ir pilietiškumą, skatintų mokinius savanoriauti, įsitraukti į vietos bendruomenių veiklą, tyrinėti, lavintų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse. 

 

Norintieji dalyvauti konkurse elektronines paraiškas iki birželio 15 d. (imtinai) turi siųsti el. paštu konkursas@lmnsc.lt su nuoroda „Konkursui“.

 

Projekto nuostatus ir paraiškos formą rasite rasite ČIA

 

 

Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė    

Švietimo portalo paskirtis - sudaryti sąlygas gauti edukacinę informaciją ir teikti elektronines paslaugas švietimo darbuotojams, mokiniams ir jų tėveliams.


NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA

 

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – Jurbarko rajono savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.

 

 

Jurbarko rajono savivaldybėje vykdoma 17-os neformaliojo vaikų švietimo teikėjų 20 neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų, vieno vaiko ugdymo reikmėms skiriant 15 eurų per mėnesį:

Lietuvos Šaulių sąjungos programa Jurbarko raj. Juodaičių jaunųjų šaulių ugdymo programa;

Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos programos „Pažink ir atrask 2“, „Kūrybinis loftas“, „Šaškių mokyklėlė“;

Sporto klubo „Pantera“ programa „Sportuok sveikai su dvikovinėm sporto šakomis ir joga“;

Laisvojo mokytojo Viliaus Paukščio programa Dziudo – kūno ir dvasios tobulinimo kelias;

Laisvojo mokytojo Valentino Jankūno programa Šachmatai – mokslas, menas ir sportas;

Laisvojo mokytojo Povilo Valaičio programa „Krepšinio talentai 43“;

Asociacijos „Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos bendruomenė“ programa „Mes mylim futbolą“;

Laisvosios mokytojos Lauros Matuzaitės - Kairienės programa Sakralinės muzikos studija „Lux“;

Panemunių regioninio parko direkcijos programa Panemunių regioninio parko bičiuliai;

Asociacijos „Conscia terra“ “ programos „Aš ir kiti“, „Kuriu – kitaip, judu –teisungai Jurbarko r.“;

Laisvosios mokytojos Dianos Arlauskaitės programa Dziudo ir sambo kovos menų mokymas;

Stalo teniso klubo „Pirmasis setas“ programa Stalo teniso užsiėmimai;

Jurbarko kultūros centro programa „Pasivyk vaivorykštę“;

IĮ Jurbarko saugaus eismo centro programa „Jaunas vairuotojas 2017-2018“;

Laisvosios mokytojos Intos Naujokaitės programa Vaikų sportinė, meditacinė ir kūrybinė joga. Savi masažų pamokėlės;

Laisvojo mokytojo Zigmo Dangėlos programa Jurbarko krašto jaunojo kario ugdymo programa;

Asociacijos Viešieji interneto prieigos taškai (VIPT) programa „IT projektų vadyba ir komandinis darbas Jurbarko r.“.

 

 

Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė

 

 

 

 

 

KVIEČIAME TEIKTI NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS 2018 METAMS 

 

Kviečiame Neformaliojo vaikų švietimo teikėjus akredituoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas. NVŠ programų teikėjai, kurių programų akreditacija baigsis 2018 m. birželio mėn. ar vėliau, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui praneša raštu iki 2018 m. sausio 18 d., ar programa bus įgyvendinama.

 

NVŠ teikėjai, kurių programų akreditacija pasibaigė 2017 m. gruodžio 31 d., kartu su  prašymu teikia kitus dokumentus, kurie nurodyti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendime Nr. T2-20 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais priedais iki 2018 m. sausio 24 d. 16.00 val. su lydraščiu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui adresu Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas.


Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius  vyriausioji specialistė Odeta Vaitiekūnaitė el. paštu  odeta.vaitiekunaite@jurbarkas.lt, telefonu 8 (447) 70 209.


Dėl registracijos Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) ir Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR) konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Genovaitė Grigucevičienė el. paštu genovaite.griguceviciene@jurbarkas.lt, telefonu 8 (447) 70 195.


Akredituotos programos 2018 metais bus finansuojamos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų.


Daugiau informacijos apie vaikų neformalųjų švietimą ir dokumentų pateikimą galima rasti Lietuvos moksleivių neformalaus švietimo centras (lmnsc) ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainės www.jurbarkas.lt skiltyje „Veiklos sritys“, „Švietimas“, „Neformalus vaikų švietimas“. 

 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA (atsisiųsti)

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES VERTINIMO FORMA (atsisiųsti)

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IGYVENDINIMAS SAVIVALDYBĖSE REKOMENDACIJOS (atsisiųsti)

ĮSAKYMAS DĖL NEFOrMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (atsisiųsti)

NEFORMALIOJO VAIKŲ IKI 14 METŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS (atsisiųsti)

NEFORMALIOJO VAIKŲ NUO 14 IKI 18 METŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS (atsisiųsti)

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2018 METAIS (atsisiųsti)

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO DIENYNAS (atsisiųsti)


 

 

Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė


 

 

 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS

  

Švietimo teikėjai, kurių programos akredituotos  ir bus tęsiamos 2017 m. spalio – gruodžio mėnesiais ir yra pateikusios informaciją (prašymą tęsti programas nurodytu laikotarpiu). Iki 2017 m. rugsėjo 22 d. komplektuoja mokinių grupes (pasirašo sutartis su tėvais, juos užregistruoja MR, pateikia pasirašytus sąrašus iš MR) sąrašus pateikia savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistui.

Švietimo teikėjai, naujai teikiantys programas akreditacijai, vadovaujasi Jurbarko  rajono savivaldybės tarybos  2016 m. sausio 28 d. sprendimu T2-20 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ formomis ir 2017 m. vasario 23 d. Nr. T2-32 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ sprendimais .

 

PARAIŠKOS FORMA       VERTINIMO FORMA         LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA              

 

 

NAUJŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TEIKĖJŲ JURBARKO  RAJONO SAVIVALDYBĖJE VEIKSMAI

 

Žingsniai–aprašo punktai

Veiklos

Terminas

Kur, kam teikia

Konsultuoja

 

Aprašo 15–17 punktai

Registracija Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau –ŠMIR)

iki 09-12

Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto vyriausiajai  specialistei Zitai Tytmonienei              (8 447) 70 193

zita.tytmoniene@jurbarkas.lt

NVŠ teikėjams turėti organizacijos įstatus (nuostatus), registravimo pažymėjimą, verslo liudijimą (laisviesiems mokytojams)

 

Konsultuoja Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

(8 447) 70 195

Genovaitė Grigucevičienė

 g.griguceviciene@jurbarkas.lt

 

 

Aprašo 19 punktas

Programas patys NVŠ teikėjai registruoja Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR)

Iki 09-06 18

 

KTPRR registras

 

Konsultuoja Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

(8 447) 70 195

Genovaitė Grigucevičienė

 g.griguceviciene@jurbarkas.lt

 

Aprašo 21  punktas

Teikia Savivaldybei NVŠ programos atitikties nustatymo reikalavimams užpildytą paraišką

 

Iki 09-19 

 

Teikti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui

 

Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto vyriausiajai  specialistė Zita Tytmonienė              (8 447) 70 193

zita.tytmoniene@jurbarkas.lt

 

Aprašo 22  punktas

 

NVŠ programų vertinimas

 

09-22

 

 

 

Aprašo 26  punktas

 Po Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl Programos atitikties kreipiasi į Mokinių registrą (toliau – MR), prašydamas suteikti duomenų tvarkytojo teises

 

Iki 09-25

Informacinių technologijų centrui (ITC) MR naudotojo prašymas  ir pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį

 

Konsultuoja Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

(8 447) 70 195

Genovaitė Grigucevičienė

 g.griguceviciene@jurbarkas.lt

 

Aprašo 25  punktas

 Pasirašo sutartis su tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl vaiko dalyvavimo NVŠ programoje

 

Iki 09-28

 

Savarankiškai

Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto vyriausioji  specialistė Zita Tytmonienė              (8 447) 70 193

zita.tytmoniene@jurbarkas.lt

 

22 aprašo punktas

Į MR suveda duomenis apie vaikus, dalyvaujančius teikėjo NVŠ programoje.

 

Iki 09-29

 

Savarankiškai

Konsultuoja Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

(8 447) 70 195

Genovaitė Grigucevičienė

 g.griguceviciene@jurbarkas.lt

 

Pasirašo sutartis su savivaldybe 2016 spalio – 2016 gruodžio mėn.  laikotarpiui

Spalio mėn.

 

Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto vyriausioji  specialistė Zita Tytmonienė              (8 447) 70 193 zita.tytmoniene@jurbarkas.lt

 

Gauna lėšas NVŠ programoms vykdyti

Kiekvieną mėnesį

 

 

 

 

Teikia ataskaitas už gautas lėšas NVŠ programoms vykdyti

Pagal nustatytą grafiką

 

 

 

Aprašo 29, 31 punktai

Grąžina nepanaudotas lėšas

Iki 12-23

Perveda nepanaudotas lėšas į savivaldybės sąskaitą

 

_____________________

 

 

KVIETIMAS TEIKTI NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS 2017 M. 
 

Kviečiame Neformaliojo vaikų švietimo teikėjus akredituoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas. NVŠ programų teikėjai, kurių programų akreditacija baigiasi 2017 m. gegužės mėnesį, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui praneša raštu iki 2016 m. gruodžio 23 d., ar programa bus įgyvendinama.

NVŠ teikėjai, kurių programų akreditacija pasibaigs 2016 m. gruodžio 31 d., kartu su  prašymu teikia kitus dokumentus, kurie nurodyti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendime Nr. T2-20 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (sprendimą galima rasti /index.php?-2112400374), iki 2016 m. gruodžio 23 d. 12.00 val. su lydraščiu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (adresu Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas).

Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius  vyriausioji specialistė Zita Tytmonienė, el.  zita.tytmoniene@jurbarkas.lt, tel.  8 (447) 70 193.

Dėl registracijos ŠMIR ir KTPRR konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Genovaitė Grigucevičienė el. p. genovaite.griguceviciene@jurbarkas.lt, tel. 8 (447) 70 195.

Akredituotos programos 2017 metais bus vykdomos tik tuomet, jeigu Lietuvos Respublikos biudžete ar kituose projektuose  bus numatytos lėšos Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti.

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TEIKĖJAI NEGALI REIKALAUTI  MOKESČIO IŠ TĖVŲ 
 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS 
 

Švietimo  teikėjai atitinkantys numatytus reikalavimus ir siekiantys gauti lėšų NVŠ programai (-oms), iki 2016 m. vasario 3 d. teikia dokumentus Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui:

1. užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą pagal ŠMM tvarkos aprašo 1 priedą;

2. laisvieji mokytojai dar ir – užpildytą laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę;

3. registracijos juridinių asmenų registre pažymėjimo (jei teikėjas – juridinis asmuo), verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos (jei teikėjas – fizinis asmuo) kopiją ar išrašą;

4. nuostatų, įstatų ar kito dokumento, kuriame įteisinta švietimo veikla, kopiją ar išrašą (jei teikėjas – juridinis asmuo) arba dokumento (-ų), kuris (-ie) pagrindžia, kad NVŠ teikėjas turi teisę dirbti neformaliojo švietimo mokytoju, kopiją (-as) ar išrašą (-us) (jei teikėjas – fizinis asmuo).

5. NVŠ programos atitiktį reikalavimams iki  02-08 įvertina komisija.

6. Komisija teikia programų sąrašą tvirtinti direktoriui.

7. Direktorius priima sprendimą dėl programų atitikties.

8. Per 3 darbo dienas Švietimo skyriaus registrų tvarkytojas pažymi programos atitiktį.

9. Informacija apie teigiamai įvertintas programas paskelbiama Savivaldybės administracijos interneto svetainėje kartu su kvietimu registruoti vaikus tik  į vieną pasirinktą programą.

 

 

2016 m. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo dokumentai 
 

NAUJŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TEIKĖJŲ JURBARKO  RAJONO SAVIVALDYBĖJE VEIKSMAI  
 

Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos aprašas 
 

Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus ir bus finansuojamos iš neformaliojo vaikų švietimo lėšų, sąrašas  
 

Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas  
 

 

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas 
 

1 priedas - NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma  
 

2 priedas - NVŠ programos atitikties reikalavimams vertinimo forma 
 

3 priedas - NVŠ lėšų panaudojimo ataskaita 
 

 

Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašas T2-223

Higienos norma neformaliajame švietime 
 

Turistinių renginių oranizavimo tvarkos aprašas 
 

 

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZATORIAI 
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ, KURIOS ATITINKA NUSTATYTUS REIKALAVIMUS IR BUS FINANSUOJAMOS IŠ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ, SĄRAŠAS 
 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ, PATVIRTINTOMS AKREDITUOTOMS PROGRAMOMS, PASKIRSTYMAS 
 

 NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2017 METAIS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VASARIO-BIRŽELIO MĖN. GRAFIKAS 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ, KURIOS ATITINKA NUSTATYTUS REIKALAVIMUS IR BUS FINANSUOJAMOS IŠ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ, SĄRAŠAS (2017 m. O1-90)
  

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-27 15:55:11

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Daivaras Rybakovas
pirmadieniais 10-12 val.
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Leonas Greičius
trečiadieniais 10-12 val. 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.