Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
http://jurbarkas.lt/index.php?43101726
  • http://jurbarkas.lt/index.php?43101726

 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
Projektas „Lyderių laikas 3“

 

PAMOKOS KITAIP JURBARKO RAJONO MOKYKLOSE


(atnaujinta 2019-05-06)Siekiant dalintis gerąja patirtimi apie vykdomas pamokas kitaip, pačių rajono mokyklų iniciatyva įstaigų internetinėse svetainėse buvo pradėtos kurti atskiros naujienų skiltys. Jose keliama informacija apie vykdytas netradicines pamokas. Kviečiame pasižvalgyti ir susipažinti su mokyklų vydkoma veikla (sąrašas bus papildytas):

 

 

 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

 

Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija

 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija


Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla

 

 

STAŽUOTĖ LENKIJOJE-ČEKIJOJE


(2019-05-20)

 

2019 m. gegužės 12-18 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Lukas Bakšys (projekto „LL3“ kūrybinės komandos vadovas), kartu su Mažeikių, Plungės, Akmenės, Kelmės rajonų savivaldybėmis ir Palangos miesto savivaldybės atstovais dalyvavo stažuotėje Lenkijoje ir Čekijoje „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“.


Lenkijoje aplankyta: Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla, Punsko vaikų darželis, Vroclavo 5-oji mokykla.

 

Čekijoje aplankyta: Nachod miesto „Myslbekova“ vaikų darželis, Nachod miesto pagrindinė mokykla, Prahos „Resslova“ mokykla, Karlovy Vary miesto pagrindinė mokykla.

 

Stažuotės patirtys.

 

Visų pirma, buvo įdomu susipažinti su pačia Lenkijos ir Čekijos mokyklų sistema, kuri yra gana panaši į Lietuvos. Sužinojome apie bendrą mokyklų ir mokytojų situaciją šalyse. Supratome, kad kaip ir pas mus, Lenkijoje bei čekijoje labai didelė problema yra mokytojų trūkumas, mažėjantis mokinių skaičius, nedidelis darbo užmokestis, kuris abiejose šalyse konkrečiai reglamentuojamas ir skaičiuojamas pagal tam tikras „lenteles“.

 

Kartu buvo įdomu sužinoti apie mokytojų kvalifikaciją ir jos kėlimą. Lenkijoje yra 4 mokytojų kvalifikaciniai lygiai. Norint pasiekti aukštesnį lygį, mokytojai turi atlikti tam tikras nustatytas užduotis, kurioms pasiruošti ir jas atlikti padeda direktoriaus paskirtas mentorius (kitas mokytojas). Taip skatinamas mokytojų mokymasis vienas iš kito, nes pvz. jei mokytojas turi 1 kvalifikacinį lygį, jam skiriamas 2 lygį turintis mentorius it t.t. Pasiekti aukščiausią, 4 lygį, trunka apie 10 metų. Nuo turimo lygio priklauso ir gaunamas darbo užmokestis. Čekijoje kiek kitaip, čia yra 3 pedagogų lygiai, kurie skirstomi tik pagal turimą išsilavinimą.

 

Stažuotės metu grupėse ne kartą diskutavome ir lyginome lankytų šalių bei Lietuvos mokyklų materialinę bazę, kuri mūsų nuomone geriau išvystyta mūsų šalyje. Įdomu, kad beveik visos lankytos įstaigos gegužės viduryje dar buvo šildomos. Taip pat pastebėjome, kad nei vienoje lankytoje mokykloje nebuvo didesniems renginiams skirtų salių. Pamatėme, kad mokyklos yra pakankamai standartiškos tiek erdvių išdėstymu, tiek vykdomomis tradicinėmis pamokomis. Išskirti galima keletą mokyklų (Vroclavo 5-ąją mokyklą, Karlovy Vary pagrindinę mokyklą), kurios aktyviai dalyvauja vietos iniciatyvose, projektuose, bendradarbiauja su užsienio partneriais ir turi bendruomenės poreikiams, regiono specifikai pritaikytas nestandartines mokymo programas. Daugelio kitų lankytų švietimo įstaigų vadovai pripažino, kad jų įstaigose vadovaujamasi Vyriausybių patvirtintomis švietimo programomis, nors įstatymai leidžia gana platų jų koregavimą ir pritaikymą. Sužinojome, kad Prahos mokykla gana nemažai lėšų užsidirba nuomodama sporto salę ir valgykloje aptarnaudama trijų gretimų mokyklų mokinius.

 

Įdomi buvo ir mokinių vertinimo sistema. Abiejose šalyse nėra privaloma vertinti mokinių individualią pažangą. Lenkijoje pirmose klasėse mokiniai vertinami „pasiekimų aprašymu“, o ne pažymiais. Lenkijoje naudojama šešiabalė, o Čekijoje penkiabalė vertinimo sistema. Mokyklos tik prieš keletą metų pradėjo naudotis elektroninėmis pažymių knygelėmis.

 

Patiko, kad Lenkijoje ir Čekijoje neretai klasėje dirba mokytojas padėjėjas, kuris užsiima tik su specialiųjų poreikių mokiniais. Taip pat lankytoje Karlovy Vary pagrindinėje mokykloje pažangiems mokiniams sudaromos sąlygos eiti aukštesnių klasių programas. Buvome informuoti, kad čia keli ketvirtos klasės mokiniai lanko matematikos pamokas su penktokais, o visas kitas su savo bendraklasiais ketvirtokais.

 
Mintys po stažuotės.

L. Bakšys papasakojo, kad stažuotė buvo visapusiškai naudinga - „Prieš kelis mėnesius teko dalyvauti stažuotėje Estijoje ir Suomijoje, todėl per trumpą laiką buvo galima palygint daug skirtingų švietimo sistemų ir praktikų. Diskutuodami grupėse bendrai sutarėme, kad Lietuvos švietime tikrai turime kuo pasidžiaugti. Jurbarko rajone įgyvendinamam projektui „Pamoka kitaip“ iš Lenkjos ir Čekijos parsivežėme mintis, kad pas mus patirtimi grįstas mokymas ir pamokos kitose erdvėse yra gerokai toliau pažengę. Lyginant, mūsų mokyklos dažnai taiko naujus, mokiniams patrauklius, nestandartinius mokymo metodus, todėl turime nesustoti ir sekti Estijos bei Suomijos pavyzdžiu. Reikia pasidžiaugti, kad jokiu būdu nesame „blogiausi“.
 
 
Išsamiai ši stažuotė bus pristatoma Jurbarko rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimo metu 
  
 
 

 

  

 

 

 

   GEROSIOS PATIRTIES METODINIS-PRAKTINIS SEMINARAS „MOKOMĖS TYRINĖDAMI“ VIEŠVILĖJE

(2019-05-23)


 

2019 metų gegužės 23 dieną mūsų mokykloje vyko gerosios patirties sklaidos metodinis-praktinis seminaras „Mokomės tyrinėdami“. Prasmingą ir įdomų seminarą vedė praktiškai projekto „Tyrinėjanti ir kurianti mokykla“ metu mokymo(-si) netradicinėse erdvėse metodikas kūrusios, taikiusios bei išbandžiusios biologijos vyresnioji mokytoja Vaida Jakaitytė ir chemijos vyresnioji mokytoja Irmina Banevičienė.

 

Seminare dalyvavo 18 pedagogų iš Eržvilko gimnazijos, Smalininkų Lidijos Meškaitytės bei Viešvilės pagrindinių mokyklų. Susipažinimui su seminaro dalyviais lektorės taikė aktyvųjį metodą-žaidimą „Integruok“. Po susipažinimo kolegos išklausė pranešimą „Pamokos planavimas mokant(-is) netradicinėse erdvėse“. Vėliau po trumpos kavos pertraukėlės dalyviai buvo suskirstyti į grupes ir pagal pateiktą pamokos plano šabloną patys bandė kurti netradicinę pamoką. Darbas grupėse skatino dalyvius prisiminti turimas žinias ir įgūdžius, pasidalinti savo gerąja patirtimi, mokant netradicinėse erdvėse, įsitraukti į kūrybinę veiklą, bendradarbiauti tarpusavyje ir integruoti savo mokomąjį dalyką. Per trumpą laiką buvo sukurtos ir pristatytos keturios unikalios integruotos pamokos, skirtos mokyti(s) netradicinėse erdvėse.

 

Po sukurtų pamokų pristatymo seminaro dalyviai užsiėmė praktine-kūrybine veikla „Piešiu be teptuko“, kuri daugeliui paliko neišdildomų įspūdžių. Tikimės, kad seminaro dalyviams įgytos žinios yra naudingos, vertingos ir bus pritaikomos kasdieniniame jų darbe.

 

 

 Viešvilės pagrindinės mokyklos mokytoja Vaida Jakaitytė
ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAI RINKOSI DAUGIAU SUŽINOTI APIE ESTIJOS IR SUOMIJOS MOKYKLAS


(2019-05-10)

 

 

2019 m. gegužės 8 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje įvyko Jurbarko rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

 

Pagrindinis dviejų valandų trukmės pasitarimo tikslas buvo supažindinti įstaigų vadovus su 2019 m. kovo 10-16 d. vykusios projekto „Lyderių laikas 3“ (Projektas) stažuotės Suomijoje ir Estijoje „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“ rezultatais.

 

Stažuotėje dalyvavę Projekto kūrybinės komandos nariai Lukas Bakšys (kūrybinės komandos vadovas), Jolita Jablonskienė, Jurgita Voroninienė, Alma Uznė ir Dainora Saulėnienė išsamiai pristatė visas Suomijoje ir Estijoje lankytas švietimo įstaigas, išskirtinius jų bruožus bei skirtumus lyginant su Lietuva. Susirinkimo dalyviai pristatymo metu aktyviai uždavinėjo klausimus, diskutavo. Dėmesio sulaukė lankytose Suomijos ir Estijos mokyklose labai skatinamas mokinių fizinis aktyvumas, ilgos pertraukos lauke vykstančios net blogu oru. Buvo daug kalbama apie patirtimi grįstą ugdymą, integruotas pamokas ir kt.

 

Stažuotės dalyviai susitikimo dalyviams pasiūlė keletą atrinktų pavyzdžių, kuriuos būtų galima jau dabar pritaikyti ir Jurbarko rajone:

 

1. Pasinaudoti tuo ką turime. Pagal Suomijoje matytą pavyzdį – projektą „Helsinkis mano klasė“ organizuoti patirtimi grįstų pamokų ciklą „Jurbarko rajonas mano klasė“. Pamokoms vesti į pagalbą aktyviai pasitelkti rajone veikiančias įstaigas (Panemunių regioninį parką, Jurbarko krašto muziejų, Užimtumo tarnybą, Turizmo ir verslo informacijos centrą ir t.t.) bei aktyviau išnaudoti rajono istorinius objektus.

 

2. Pasitikėjimas ir savivertė. Mokyklų ir mokinių pasitikėjimo ir savivertės stiprinimas (priimant mokyklos svečius iš kitų rajono švietimo įstaigų aprodant patalpas, veiklas, pristatant mokyklos gyvenimą).

 

3. Svarbi mokinių nuomonė. Apklausa ar direktoriaus pokalbis su mokiniais apie tai kaip jie vertina mokykloje dirbančius mokytojus.

 

4. Konsultacijos. Mokinių konsultacijos mokyklose nuo 8:00 iki 8:30 val.

 

5. Viešinimas. Aktyvesnis įvairių tolerancijos ugdymo renginių ir veiklų viešinimas.

 

6. Aktyvumo skatinimas, pertraukos ir pamokos lauke. Daugiau dėmesio skirti mokinių fiziniam aktyvumui ir pertraukoms lauke. Dažniau vykdant veiklas lauke šiltuoju metų laiku pratinti mokinius ir prie veiklų šaltesniu metu.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė pasitarimo pabaigoje atkreipė dėmesį į tai, kad mokyklų ugdymo planai neturi beveik pažodžiui atkartoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintų Bendrųjų ugdymo planų. Įstaigos bendradarbiaudamos su bendruomene turėtų aktyviau pritaikyti, adaptuoti Bendruosius ugdymo planus pagal savo poreikius ir susitartas veiklos kryptis. Mokyklos ugdymo planas yra dokumentas, kuriame mokyklos bendruomenė turi susitarti, kaip panaudos ugdymo procesui organizuoti skirtą laiką, kaip paskirstys ir perskirstys dalykams skiriamas valandas, kokiais koncentrais organizuos ugdymo procesą, kaip racionaliai išnaudos neformaliajam švietimui skirtą laiką ir jį integruos į formaliojo švietimo programas ir pan. Naujieji Bendrieji ugdymo planai suteikia galimybes planuoti ugdymo procesą taip, kad mokykla turėtų daugiau savarankiškumo sprendimų paieškoms, lankstesniam valandų panaudojimui ir išdėstymui, suteiktų daugiau laisvės mokytojams ir mokyklos bendruomenės santykius grįstų pasitikėjimu. Todėl pasak J. Jablonskienės ir šiandien turime nemažai įrankių leidžiančių priartėti prie visame pasaulyje vertinamų Suomijos ir Estijos švietimo sistemos pavyzdžių, kuriais galime pasinaudoti ir Lietuvoje.

 

Pasitarimo metu demonstruotas pateiktis galite parsisiųsti čia (nuoroda galioja iki 2019-05-17).

 

 


Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

MOKYKLŲ LYDERYSTĖS RENGINYS JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PROGIMNAZIJOJE

 

(2019-05-07)

 Gegužės 7 d. Vytauto Didžiojo progimnazijoje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybės bendruomenių mokymai „Mokytojo ir mokinių dialogas per įgalinimą“. Mokymus vedė lektorė Rūta Gudmonaitė.

 

 

  
 

  MOKYKLŲ LYDERYSTĖS RENGINYS SKIRSNEMUNĖJE


(2019-04-26)

 

Balandžio 26 d. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje įvyko projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės renginys „Stresas. Perdegimas. Energija“. Psichologinio pobūdžio mokymų sąsają ir reikalingumą pradžioje pristatė Jurbarko rajono savivaldybės kūrybinės komandos vadovas Lukas Bakšys. Mokymus vedė lektorė Aurelija Ananjevaitė, kuri kalbėjo apie vidinių baimių, streso įveikimą bei kaip šių dienų pasaulyje išlikti savimi, tikėti tuo ką darai ir nepasiduoti aplinkos poveikiui. Renginys iš viso sukvietė 33 pedagogus iš viso Jurbarko rajono.

 

Dėkojame Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinei mokyklai už renginio įgyvendinimą.

 

      

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

 

JURBARKO RAJONO ŠVIETIMO BENDRUOMENĖS STAŽUOTĖ KLAIPĖDOJE


2019-04-17

 

2019 m. balandžio 17 d. Jurbarko rajono savivaldybės švietimo bendruomenės nariai dalyvavo projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotėje Kaune.

 

Grupė lankėsi Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje, kur mokyklos direktorė Daiva Marozienė, kartu su dalykų mokytojais išsamiai pristatė sukauptą patirtį mokinių patyriminio ugdymo srityje. Mokykla išties turi savitų bruožų, čia novatoriškai įgyvendinama mokinių verslumo programa ir vykdomas kryptingas teatrinis ugdymas 1-8 klasėse. Šioje mokykloje mokiniai rengia ir pristato metinius projektinius darbus. Įdomiausia, kad absoliučiai kiekvienas mokytojas dalykininkas ruošia ir įgyvendina patirtimi grįsto ugdymo(si) programas kiekvienais metais.

 

Vizito Klaipėdos Varpo gimnazijoje metu stažuotės dalyviai susipažino su čia vykdoma mokinių „ekspertų“ vykdoma veikla pamokose, patirtinio ugdymosi dienose. Šie mokiniai padeda mokytojams dirbdami su mokiniais ir už tai gauna galimybę „užsidirbti“ pažymį iš tų dalykų, kuriuose veikė kaip „ekspertai“ (padėjėjai).

 

Klaipėdos pedagogų kultūros ir švietimo centre dienos pabaigoje buvo surengta parodomoji pamoka su šunimis, kurios metu ugdomi mokinių socialiniai įgūdžiai, psichologinės ir kt. problemos.

 

    

 

 

 

Stažuotėje dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Lukas Bakšys, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Jaramavičienė, Viešvilės pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Rasa Augustienė, Viešvilės pagrindinės mokyklos mokytoja Rūta Neverauskienė, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos direktorius Viljamas Bakšys, Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos mokytoja Jolita Mockaitienė, Veliuonos J. Ir A. Juškų gimnazijos mokytoja Svietlana Mickuvienė.


Jurbarko rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyriusMOKYKLŲ LYDERYSTĖS RENGINYS VIEŠVILĖJE

 

(2019-04-10)

 

Balandžio 10 d. Viešvilės pagrindinėje mokykloje įvyko projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės renginys „Aktyvūs mokymosi metodai“. Prasmingą ir įdomų seminarą vedė programos „Renkuosi mokyti“ dalyvė, lektorė Dovilė Čiškauskaitė. Renginyje dalyvavo net 34 dalyviai iš viso Jurbarko rajono ugdymo įstaigų.

 

Tam, kad Veliuonos pagrindinės mokyklos mokytojai galėtų sudalyvauti naudingame seminare, jie išradingai išsprendė mokinių užimtumo pamokose problemą – pakvietė mokinių tėvus, kurie sutiko tą dieną vesti pamokas.

 

Džiaugiamės darbingai praleista diena ir Viešvilės pagrindinės mokyklos bendruomene – mokytojais, mokiniais ir jų tėveliais.

 

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

 

JURBARKO RAJONO ŠVIETIMO BENDRUOMENĖS STAŽUOTĖ KAUNE(2019-04-03)

 

 

2019 m. balandžio 3 d. Jurbarko rajono savivaldybės švietimo bendruomenės nariai dalyvavo projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotėje Kaune.

 

Kauno Varpo gimnazijoje greitai tapo aišku, kad mokiniams išties įdomu ir naudinga teoriją taikyti praktiškai sprendžiant konkrečias gyvenimiškas situacijas. Įspūdį paliko integruota anglų ir biologijos pamoka žmogaus gaivinimo (dirbtinio kvėpavimo suteikimo) tema. Mokiniai gavę raktinius žodžius anglų kalba apie pagalbos žmogui suteikimą, turėjo galimybę šią teorinę medžiagą pritaikyti praktiškai. Pasiskirstę grupelėmis mokiniai traukė gyvenimiškas situacijas, kurias turėjo išspręsti suvaidindami.

 

Paliko įspūdi ir gimnazijoje mokinių rengiami metiniai projektiniai darbai, už kuriuos atsiskaitoma mokslo metų pabaigoje vykstančioje projektinių darbų mugėje. Vieną kartą per mėnesį mokytojai su mokiniais aptaria jų individualią pažangą. Mokykla skiria nemažai dėmesio integruotoms ir patirtimi grįstoms pamokoms. Tokių pamokų tvarkaraštis sudaromas pusmečiui, kad kiekvienas mokytojas žinotų kada reikės organizuoti tokias pamokas ir tam ruoštųsi.

 

Jurbarko rajono atstovai lankėsi ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centre ir dalyvavo forume „Suomijos švietimo sistemos patirčių pritaikymas Kauno miesto ugdymo įstaigose“, kur klausė Helsinkio universiteto profesoriaus pristatymo apie Suomijos švietimo sistemą bei labai gerą įspūdį palikusio metų mokytoju tituluoto jaunojo pedagogo Gedimino Gresiaus paskaitos apie aktyvų kompiuterinių technologijų naudojimą pamokų metu. Mokytojas pristatė nuotolinio bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes su kitų šalių mokyklomis pamokų metu naudojant „Skype“ programinę įrangą.

 

 

 

   

 

Stažuotėje dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Lukas Bakšys, Viešvilės pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Valda Kravčenkienė, Viešvilės pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Rasa Augustienė, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos pavaduotoja ugdymui Ramutė Beinarienė, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos pavaduotoja ugdymui Valerija Kalinauskienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos pavaduotoja ugdymui Jurgita Voroninienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė.

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

 

 

 

 PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ DALYVIAI PATIRTIES SĖMĖSI ESTIJOS IR SUOMIJOS MOKYKLOSE 

 

(2019-03-22)

 

Š. m. kovo 10–16 dienomis delegacija iš Lietuvos (Jurbarko, Pagėgių, Šilutės, Tauragės, Mažeikių rajonų bei Klaipėdos ir Šiaulių miestų savivaldybių) dalyvavo projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotėje Suomijoje ir Estijoje „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“. Projekto metu, atsižvelgiant į kuriamo pokyčio projekto tematiką, kūrybinei komandai bei savivaldybės švietimo bendruomenės nariams yra organizuojami mokymai aktualia švietimo lyderystės tematika, kurie vyksta mokymų bei stažuočių Lietuvoje ir užsienyje forma. Išvykos metu delegacija dalyvavo konferencijose, kurių metu buvo pristatomos šalių švietimo sistemos, taikoma praktika bei lankėsi 9 skirtingose švietimo įstaigose ir Estijos aplinkosaugos ugdymo centre:

 

1. Suomijos Espo miesto Maininki 9-metėje bendrojo lavinimo mokykloje.

2. Suomijos Espo miesto „Boställs“ vaikų darželyje (vaikų amžius nuo 1 iki 6 metų).

3. Suomijos Vantaa miesto Martinlaaks gimnazijoje (mokosi 10-12 klasių mokiniai).

4. Suomijos Vantaa miesto Martinlaaks pradinėje ir vidurinėje mokykloje, kurioje mokoma ir švedų kalba.

5. Estijos Viimsi miestelio 9-metėje bendrojo lavinimo mokykloje.

6. Estijos Viimsi miestelio darželyje „Laanelinnu House“.

7. Estijos „Vääna-Jõesuu“ miestelio pagrindinėje mokykloje, kurioje reguliariai vykdomos pamokos lauke.

8. Estijos Muraste miestelio pagridninėje mokykloje.

9. Estijos Parnu miesto „Koidula“ valstybinėje gimnazijoje (mokosi 10-12 klasių mokiniai).

10. Estijos Parnu miesto aplinkosaugos ugdymo centre „Parnumaa Envronmental Education Centre Pernova“.

 

Jurbarko rajono savivaldybę stažuotėje atstovavo aktyvūs projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos nariai ir projekto dalyviai: Lukas Bakšys, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas – kūrybinės komandos vadovas, Rasa Augustienė, Jurbarko rajono Viešvilės pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui, Jolita Jablonskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, Dainora Saulėnienė, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorė, Jurgita Volbikienė, Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jurgita Voroninienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmanta Valošinienė, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokytoja bei Alma Uznė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktorė.

 

Kaip žinia, Jurbarko rajono savivaldybė nuo 2018 m. vasario mėnesio dalyvauja švietimo lyderystės projekte „Lyderių laikas 3“, kurio metu rajono mokyklose įgyvendinamas pokyčio projektas pavadinimu „Pamoka kitaip“. Šiuo projektu siekiama skatinti patirtimi grįstą mokymąsi, kad mokiniams pamokos taptų įdomesnės, mokomoji medžiaga suprantamesnė, geriau įsimenama, o įgytos žinios – pritaikomos praktiškai.

 

Šiam pokyčiui įgyvendinti daug gerųjų pavyzdžių Jurbarko rajono komanda parsivežė iš Suomijos pradinių ir pagrindinių mokyklų, kuriose patirtimi grįstas ugdymas yra akcentuojamas kaip svarbiausias mokymo ir mokymosi metodas. Pasak šios šalies švietimo specialistų, mokyklose mokiniai ruošiami gyvenimui. Tai rodo ir Suomijos Espo mieste lankytoje mokykloje pritaikytos klasės mokytis maisto gaminimo, namų ruošos, technologijų ir panašių darbų. Šiose klasėse mokiniai mokosi naudotis įvairiais virtuvės prietaisais, skalbyklėmis, medžio bei metalo apdirbimo prietaisais, siuvimo mašinomis ir kt. Tai tik mažas pavyzdys iš to, ką delegacijos nariai sužinojo stažuotės metu.

 

Stažuotėje įgyta patirtis nebus pamiršta. Dalyviai jau yra pasiskirstę kurias lankytas mokyklas išsamiai aprašys, o vėliau pasinaudojant visa šia medžiaga patirtimi bus pasidalinta su rajono švietimo bendruomene. Parsivežtos mintys būtinai bus pritaikytos įgyvendinant pokyčio projektą Jurbarko rajone „Pamoka kitaip“. Jau kovo 27 d. kūrybinės komandos nariai rinksis apibendrinti stažuotėje įgytą patirtį, susisteminti paruoštą medžiagą, pasirengti pristatymams bei tolimesnei projekto eigai.

 

Stažuotė Estijoje ir Suomijoje, tai ne vienintelė gerosios praktikos išvyka projekto metu. Planuojamos dar trys vienos dienos stažuotės Lietuvoje. Š.m. balandžio 17 d. švietimo specialistai vyks į Klaipėdą, kur lankysis Klaipėdos švietimo ir kultūros centre, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriuje bei Klaipėdos licėjuje.

 

 

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

 

PIRMASIS PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ MOKYKLINIS RENGINYS ERŽVILKO GIMNAZIJOJE


(2018-12-12)

  

Eržvilko gimnazijoje 2018 m. gruodžio 12 dieną įvyko pirmasis projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklinis renginys. kuriame  rajono švietimo įstaigų darbuotojams bei gimnazijos mokiniams buvo išsamiai pristatytas Jurbarko rajone įgyvendinamas pokyčio projektas „Pamoka kitaip“ ir kūrybinės komandos veikla.

 

Renginį pradėjo projekto kūrybinės komandos nariai – Lukas Bakšys, Jurgita Voroninienė ir Jurgita Volbikienė, kurie pristatė kūrybinės komandos veiklą, pokyčio projekto temą ir veiklos modelį. Mokytojai ir mokiniai įsijungė į diskusiją, pritardami nuostatai, kad kitokia ugdomoji veikla pamokose yra išties svarbi, todėl mokyklinio renginio-seminaro tema apie patyriminį mokymą(si) – labai aktuali pokyčio projekto plėtojimui.

 

Vienas iš pirmojo mokyklinio renginio tikslų buvo geriau susipažinti ir su paičiais patyriminio mokmo(si) metodais. Šią mokyklinio renginio–seminaro dalį vedė lektorė – andragogė Laura Kavaliauskienė. Vykusių kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai aktyviai įsitraukė į veiklas: praktiškai išbandė patyriminio mokymo(si) metodus, kūrė bei pristatinėjo pamokas kitose aplinkose, diskutavo, pasidalijo savo patirtimi. Renginys iš viso sutraukė virš 30 švietimo specialistų iš įvairių rajono mokyklų.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Eržvilko gimnazijos informacijaRAJONO MOKYKLŲ VADOVŲ PASITARIME PRISTATYTA PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ VEIKLA


(2018-08-30)

  

2018 m. rugpjūčio 29 d. vykusiame Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarime skirtame 2018–2019 mokslo metų pradžiai, buvo plačiau pristatytas projektas „Lyderių laikas 3“, Jurbarko rajono pokyčio projekto tema bei tolimesnė eiga. Pranešimą skaitė kūrybinės komandos vadovas, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas Lukas Bakšys.

 

Susirinkimo dalyviai buvo dar kartą supažindinti su kūrybine komanda, projekto tikslu, teikiama nauda savivaldybei. Aptarta, kaip komandai sekasi kurti pokyčio projektą bei kokie darbai laukia šiais mokslo metais. Dalyviai buvo supažindinti su pokyčio tema Jurbarko rajone – mokymasis kitaip ir kitose erdvėse. Išgirdo, kaip ir kodėl vystėsi ši idėja bei kokie bus sėkmingą jos įgyvendinimą lemsiantys faktoriai. Trumpai pristatyti penkiose Jurbarko rajono švietimo įstaigose atlikto profesinio kapitalo tyrimo rezultatai, kurie pagrindžia idėjos mokytis kitaip ir kitose erdvėse reikalingumą.

 

„Manau, kad didžioji dalis mokyklų vadovų yra linkę pritarti, diskutuoti šios idėjos tema. Atliktame profesinio kapitalo tyrime nemaža dalis mokytojų atsakydami į atvirą klausimą „kas Jus labiausiai įkvepia, padeda veikti ir augti kaip profesionalui?“ pažymėjo, jog darbe juos motyvuoja inovatyvių mokymo metodų paieška ir taikymas bei pagal šiuos metodus dirbantys kolegos, mokinių asmenybės tobulėjimas, motyvacija. Tai yra rimti argumentai, pagrindžiantys šio pokyčio reikalingumą“, – po pasitarimo kalbėjo Lukas Bakšys.

 

Mokyklų vadovams pristačius konkrečius pavyzdžius kaip kitaip galėtų vykti pamokos jau šiais mokslo metais, jie buvo pakviesti atvirai diskusijai su kūrybine komanda, jos kuratoriais bei tyrėjais, kuri vyks š. m. rugsėjo 25 d. 10 val. VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

 

 

 

 


PROJEKTAS „LYDERIŲ LAIKAS 3“ ĮGAUNA PAGREITĮ

 

(2018-05-18)

 

  

Gegužės 17 d. įvyko antrasis Jurbarko rajone vykstančio projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos susitikimas – konsultacija. Šiais metais sėkmingai startavęs projektas jau įgauna pagreitį. Pirmojo susitikimo metu komanda diskutavo pačiomis svarbiausiomis švietimo temomis bei kylančiomis problemomis. Kaip žinia, projektu siekiama įgyvendinti pokytį, kurio naudą pajustų ir galėtų įvertinti mokiniai.

 

Ieškant pokyčio galimybės, kūrybinė komanda susitikimų metu išgrynino idėją, kuri padėtų ugdyti mokinių motyvaciją, bendruosius gebėjimus, bendradarbiavimo ir kt. įgūdžius, keistų mokytojų ir tėvų požiūrį į ugdymo procesą. „Ugdymo planavimas ir įgyvendinimas skatinant ugdymąsi kitaip ir kitose erdvėse“ arba trumpiau „ugdymas kitaip ir kitose erdvėse“ – tai pirminė idėja, kurią išgryninti, struktūrizuoti ir įgyvendinti sieks šio projekto komanda.

 

„Laukia daug ir įdomaus darbo, o dar įdomiau bus pamatyti rezultatą, jei tik ši idėja bus įgyvendinta taip, kaip mes tikimės ir įsivaizduojame“, – teigia Lukas Bakšys, projekto kūrybinės komandos vadovas.

 

Kitas kūrybinės komandos susitikimas – konsultacija numatytas š. m. birželio 11 d.

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius


ĮVYKO PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ KŪRYBINĖS KOMANDOS SUSIRINKIMAS

 

(2018-04-19)

 

  

Šiandien projekto „Lyderių laikas 3“ Jurbarko rajono savivaldybės kūrybinė komanda rinkosi bendram darbui. Grupė sudaryta iš aktyvių rajono švietimo atstovų (savivaldybės Švietimo, kultūros ir porto skyriaus, mokyklų direktorių, pavaduotojų ugdymui, mokytojų) diskutavo aktualiausiomis temomis. Susitikimo metu buvo išgrynintos rajono švietimo problemos, aptarti galimi būdai jas spręsti. Projektu siekiama įgyvendinti pokytį, kuris atneš juntamą naudą mokinių mokymosi kokybei, rezultatams bei asmeninių gebėjimų tobulinimui. 


Efektyviam kūrybinės komandos darbui vadovavo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo skyriaus vedėja, projekto konsultantė dr. Snieguolė Vaičekauskienė ir savivaldybės kuratorė, Vilkaviškio švietimo centro direktorė Asta Grinevičienė.


 

Lukas Bakšys

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

jaunimo reikalų koordinatorius

 
 
 
 
 

PIRMASIS PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3" RENGINYS - LYDERIAI MOKO ĮKVĖPTI KITUS


(2018-03-08)

 

  

Š. m. kovo 7 d., Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje įvyko įžanginis projekto „Lyderių laikas 3" renginys. Renginį pradėjo rajono kūrybinės komandos vadovas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausias specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Lukas Bakšys. Visus susirinkusius pasveikino ir projekto kūrybinei komandai sėkmės palinkėjo Jurbarko rajono saivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis. „Su nekantrumu laukėme šio projekto ir nuoširdžiai tikime jo sekme. Projekte dalyvauja įvairių kartų lyderiai, nuo mokinio iki mokytojo, tegul ta sinergija, kurią pasieksite ugdydamiesi lyderių savybes, atneša daug naudos mūsų Jurbarko kraštui, o tuo pačiu ir šalies švietimo sistemai”, – kalbėjo jis.

 

Apie sėkmės sampratą savo pavyzdžiu įtraukiančiai papasakojo Jurbarko švietimo centro direktorė Aušra Baliukynaitė. Projektą plačiau pristatė svečiai: Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė Asta Grinevičienė, Šiaulių universiteto lektorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė Jūratė Valuckienė ir projekto veiklų konsultantė Laura Stepanauskienė.

 

Susirinkusiems švietimo bendruomenės atstovams: mokytojams, mokyklų vadovams bei mokiniams buvo pristatyti pagrindiniai projekto tikslai, uždaviniai bei priemonės. Naudojantis tyrėjų ir kitų profesionalų pagalba, per du metus, projekto kūrybinė komanda sieks teigiamo pokyčio rajono švietimo sistemoje, orientuoto į besimokančiųjų mokymosi sėkmę.

 

 

 

 

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

 

 

 

 

KVIEČIAME DALYVAUTI PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ PRISTATYME


(2018-02-27)

 

  

Š. m. kovo 7 d. 13.00 val. VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje (Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarkas) vyks projekto „Lyderių laikas 3“ pristatymo renginys. Jame kviečiame dalyvauti visus, kuriems aktuali švietimo situacija Jurbarko rajone: mokyklų vadovus, mokytojus, mokinius ir jų tėvus.

 

 

 

 

2017 m. pavasarį prasidėjusį nacionalinį švietimo projektą „Lyderių laikas 3“ įgyvendina LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais – Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu. Jurbarko rajono savivaldybėje projekto veiklas koordinuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Lukas Bakšys.

 

Projektas „Lyderių laikas“ yra nacionalinė iniciatyva, kuri rūpinasi Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose. Projektas pakvietė profesinio mokymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų, nacionalinio ir savivaldybių lygmens švietimo atstovus dalyvauti įvairiose veiklose.

 

Trečiajame projekto etape (2017–2020 m.) dalyvauja 45 savivaldybės, jų švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės.

 

Siekiami rezultatai


1. Įgyvendinti 45 savivaldybių pokyčio projektai, į kuriuos įsitrauks visos norinčios visų tipų savivaldybės mokyklos. Integralūs ir į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuoti projektai padės diegti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, skatins mokinių ir mokytojų lyderystę, augins naują švietimo lyderių ir vadovų pamainą.

 

2. Sukurta nacionalinė švietimo lyderių savitarpio pagalbos platforma. Švietimo lyderiai jungsis į regioninius, nacionalinius, teminius ir profesinius tinklus, besiremiančius pačių švietimo lyderių iniciatyvomis. Vyks nacionaliniai ir regioniniai švietimo lyderystės forumai, sistemingi mokymosi, refleksijos ir savitarpio pagalbos susitikimai, taip pat aktyvi dalyvių virtuali veikla portale www.lyderiulaikas.smm.lt.

 

3. Sukurta vientisa ir integruota visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistema. Formaliąsias švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigs 210 studijų absolventų, Neformaliojoje švietimo lyderystės programoje dalyvaus 600,  o neformaliuosiuose mokymuose – 500 asmenų (ne švietimo darbuotojų ir užsienio lietuvių), bus verčiamos, perkamos ir švietimo bendruomenei pristatomos bei dalijamos švietimo lyderystės knygos.„Lyderių laiko 3“ nauda mokykloms ir savivaldybėms


• Konsultacinė pagalba savivaldybės kūrybinei komandai ir mokyklų bendruomenėms kuriant ir įgyvendinant pokyčio projektą.

• Mokyklų ir savivaldybės lygmens vadovų ir vadybine karjera suinteresuotų švietimo darbuotojų mokymasis formaliosiose ir neformaliosiose švietimo lyderystės programose. 
• Paramos rinkiniai mokyklų ir savivaldybių pokyčio projektams įgyvendinti: vidutiniškai 8 000 eurų kiekvienai savivaldybei (suma bus skaičiuojama atsižvelgiant į mokinių skaičių savivaldybėje). Lėšos skiriamos stažuotėms Lietuvoje ir užsienyje. 
• Nuolatinė pažangos stebėsena, remiantis „Lyderių laiko“ ir „Lyderių laiko 2“ metu sukurtais tęstinio tyrimo ir kitais vertinimo instrumentais. 
• Visų lygmenų švietimo lyderių profesionalumo ir bendradarbiavimo stiprinimas naudojantis interneto svetainės www.lyderiulaikas.smm.lt galimybėmis, rengiant regioninius, nacionalinius ir tarptautinius lyderystės forumus, stiprinant švietimo lyderių tinklaveiką savivaldybės, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. 
• Švietimo lyderystės bibliotekos formavimas kiekvienoje savivaldybėje.

 

Daugiau informacijos apie projekto eigą ir veiklas galite rasti projekto tinklalapyje  www.lyderiulaikas.smm.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo, kultūro sir sporto skyrius

 

 

 

 

 

 
PRISTATYTA PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ IDĖJA IR APTARTI JO ĮGYVENDINIMO ETAPAI


(2018-02-20)

 

 

  

2018 m. sausio 30 d. Mokyklų tobulinimo centro direktorė Eglė Pranckūnienė ir projekte „Lyderių laikas 3“ dalyvausiančių savivaldybių kuratorė Asta Grinevičienė susitiko su Jurbarko rajono savivaldybių atstovais pristatyti šio projekto idėjos ir aptarti įgyvendinimo etapų. Projektas „Lyderių laikas“ – nacionalinė iniciatyva, kuri rūpinasi Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose. 

 

Susitikimą pradėjo Jurbarko švietimo centro direktorė Aušra Baliukynaitė. Ji pasidžiaugė, kad jos asmeninis įsitraukimas į projektą prasidėjo anksčiau. Aušra – švietimo lyderių studijos projekto Švietimo lyderystės magistrantūros programos studentė.

 

Susitikimo dalyviai aktyviai domėjosi projekto galimybėmis, buvo aptartas įžanginis projekto renginys, kuris vyks kovo mėnesį. Į jį bus kviečiami visi: vaikai, jų tėvai, mokyklų ir kitų įstaigų atstovai besidomintys mokinių mokymosi kokybe rajone bei turintys minčių ar idėjų kokybei pagerinti. Visi bendrai susipažins su projektu, jo tikslais, kūrybinės komandos nariais. Apie įžanginį renginį daugiau informacijos bus pateikta artimiausiu metu.

 

Susitikime dalyvavo Lukas Bakšys ir Genovaitė Grigucevičienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai, Dainora Saulėnienė, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorė, Jurgita Volbikienė, Eržvilko gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Akvilė Jociutė, Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja, Ugnė Beinarytė, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos biologijos mokytoja, Linas Klijūnas, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos kūno kultūros mokytojas, Onutė Enčerienė, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Snieguolė Mažeikienė, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jurgita Varoninienė, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

 

 

 

 

 

 

 Lukas Bakšys

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

jaunimo reikalų koordinatorius

Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-05 08:53:38

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Daivaras Rybakovas
pirmadieniais 10-12 val.
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Leonas Greičius
trečiadieniais 10-12 val. 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.