Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
http://jurbarkas.lt/index.php?43101726
  • http://jurbarkas.lt/index.php?43101726
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
DĖL SKUNDO, SUSIJUSIO SU KVAPAIS, NAGRINĖJIMO REZULTATŲ
2019-10-15  
   

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Tauragės departamento Jurbarko skyrius 2019 m. birželio-rugpjūčio mėn. atliko trijų, arti Jurbarko miesto esančių ūkio objektų – ŽŪB “Auga Jurbarkai”, ūkininko Vidučio Razmos ūkio ir UAB „Dainiai“  kiaulių komplekso – stacionarių taršos šaltinių skleidžiamų kvapų kontrolę. 


 

Siekiant  įvertinti  skleidžiamą taršą kvapais gyvenamosios aplinkos ore pagal Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamos aplinkos ore“ (toliau HN 121:2010) ir ,,Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos taisyklių” (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

 

 Vadovaujantis Taisyklių 8.1 punktu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. VKE-203 „Dėl kvapų kontrolės komisijos sudarymo“ buvo sudaryta tarpžinybinė Kvapų kontrolės komisija (toliau – Komisija). Vykdydama Taisyklių 8.1.2 punkte numatytą kvapų kontrolės I etapą Komisija 2019 m. birželio 17 d.  patikrinimo metu įvertino visų trijų ūkio objektų stacionarių taršos šaltinių skleidžiamo kvapo intensyvumą bei pobūdį ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietoje ir palygino su gyvenamojoje aplinkoje jaučiamo kvapo intensyvumu ir pobūdžiu.  ŽŪB „Auga Jurbarkai” ir ūkininko Vidučio Razmos ūkio kvapų kontrolė buvo užbaigta po pirmojo kvapų kontrolės etapo, Komisijai nustačius, kad kvapo intensyvumas ir pobūdis prie šių ūkio objektų stacionarių taršos šaltinių negali būti siejamas su jaučiamo kvapo pobūdžiu gyvenamojoje aplinkoje.

 

Patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „Dainiai” teritorijoje buvo jaučiamas intensyvus kiaulių mėšlo kvapas. Komisija, įvertinusi kvapo intensyvumą ir jo pobūdį, nustatė, kad gyvenamosios aplinkos ore jaučiamas kvapas gali būti siejamas su UAB „Dainiai” stacionarių taršos šaltinių sukeliamais kvapais. Priimtas sprendimas toliau vykdyti II-ąjį kvapų kontrolės etapą.

 

Taisyklių nustatyta tvarka vykdant II-ąjį kvapų kontrolės etapą buvo atliekamas vertinimas, ar statiniai (patalpos), kuriuose UAB „Dainiai” vykdo ūkinę komercinę veiklą, naudojami pagal paskirtį, ar statiniai (patalpos) atitinka nustatytus statinio saugos ir paskirties reikalavimus, ar UAB „Dainiai” vykdo veiklą nepažeisdami Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatytų sąlygų, ar vykdant veiklą nėra technologinio proceso pažeidimų. Komisija, įvertinusi Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos pateiktą informaciją, priėmė išvadą, kad UAB „Dainiai” vykdomos ūkinės veiklos procesų ir vykdymo sąlygų pažeidimų nenustatyta ir pasiūlė atlikti III kvapų kontrolės etapą, kurio metu būtų paimti amoniako koncentracijos patalpų ore mėginiai Jurbarkų darželyje-mokykloje ir VšĮ Jurbarko ligoninėje.

 

Mėginiai amoniako koncentracijai patalpų ore nustatyti buvo atrinkti 2019 m. rugpjūčio 19 d. Tyrimus atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL). Pagal NVSPL Kauno skyriaus 2019 m. rugpjūčio 20 d. protokolą amoniako koncentracijos reglamentuojamų ribinių verčių viršijimų Jurbarkų vaikų darželio-mokyklos ir VšĮ Jurbarko ligoninės patalpų ore nenustatyta. Nenustačius Lietuvos higienos normos HN 35:2007 “Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore” pažeidimų, buvo pradėtas vykdyti IV kvapų kontrolės etapas.

 

IV-ojo kvapų kontrolės etapo metu Taisyklių nustatyta tvarka buvo tiriami oro mėginiai iš stacionarių taršos šaltinių kvapo koncentracijai nustatyti. Mėginiai laboratoriniams tyrimams paimti 2019 m. rugpjūčio 28 d. NVSPL 2019 m. rugsėjo 24 d. gautoje „UAB „Dainiai“ kiaulių komplekso skleidžiamo kvapo vertinimo (modeliavimo) ataskaitoje (toliau – Ataskaita) nurodoma, kad atliekant kvapo sklaidos modeliavimą buvo įvertinti UAB „Dainiai“ taršos kvapais šaltiniai, jų fiziniai duomenys bei kvapo koncentracijų laboratorinių tyrimų taršos šaltiniuose rezultatai. Taršos šaltinių fiziniai duomenys (aukštis, išmetimo angos diametras, išmetamų teršalų srauto greitis, temperatūra) paimti iš UAB „Dainiai” 2010 metų Aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos. Iš viso kvapo sklaidos modeliavimo metu įvertinti 149 organizuoti (stoginiai ventiliatoriai) ir 3 neorganizuoti (srutų lagūnos) stacionarūs taršos kvapais šaltiniai. Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo sistemos ADMS-Urban (Atmospheric Dispersion Modelling System) 4.1.1.0 versija. Buvo paimti 9 oro mėginiai, iš kurių 8 oro mėginiai iš organizuotų taršos kvapais šaltinių (stoginių ventiliatorių) ir 1 oro mėginys iš neorganizuoto taršos kvapais šaltinio (lagūnos). Oro mėginių paėmimas iš stoginių ventiliatorių buvo vykdomas tik jiems veikiant. Imant kvapo mėginius tiek iš organizuotų tiek iš neorganizuotų taršos kvapais šaltinių aplinkos oro sąlygos buvo: oro temperatūra nuo +26,5⁰ C iki +28,4⁰ C; atmosferos slėgis 103 kPa; vėjo greitis 4 m/s; santykinė oro drėgmė nuo 36,9 %  iki 38,5 %. Remiantis 2019 m. rugpjūčio 30 d. Kvapo koncentracijos nustatymo protokolu išmatuotos kvapo koncentracijos vertės taršos šaltiniuose (tvartuose esančiuose stoginiuose ventiliatoriuose) siekė nuo 139 OUE/m³ iki 1458 OUE/m³, nuo lagūnos paviršiaus – 3300 OUE/m³. Taršos kvapais šaltinių grupavimas atliktas atsižvelgiant į reprodukciniame, penimų ir veislinių kiaulių cechuose laikomų kiaulių rūšis, amžiaus grupes, svorio kategorijas ir į vidinius tvartų suskirstymus sekcijomis. Modeliuojant UAB „Dainiai“ kiaulių komplekso veiklos skleidžiamo kvapo sklaidą panaudoti vienerių metų laikotarpio (2018 m.) valandiniai Raseinių meteorologijos stoties meteorologiniai duomenys (temperatūra, vėjo greitis, vėjo kryptis, debesuotumas, santykinis drėgnis bei kritulių kiekis). Meteorologinius duomenis pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. UAB „Dainiai“ kiaulių komplekso, esančio Dainių k., Jurbarkų sen., Jurbarko r., kvapo sklaidos modeliavimas atliktas 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus taikant 98,08 procentilį, o kvapo koncentracijų vidurkinimo laikas – 1 valanda. Atliekant kvapo sklaidos modeliavimą numatyta, kad visų kiaulių komplekse esančių taršos kvapais šaltinių emisijų kitimas laiko atžvilgiu yra be pertrūkių, t. y. 24 valandas per parą visus metus. Pateiktas UAB „Dainiai“, Dainių k., Jurbarkų sen., Jurbarko r., maksimalios 1 valandos kvapo koncentracijos, taikant 98,08-ąjį procentilį, atlikto kvapo sklaidos modeliavimo žemėlapis (1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus). Kvapo sklaidos modeliavimo žemėlapyje nurodomas kvapo koncentracijų verčių kitimas nuo stacionarių taršos kvapais šaltinių į aplinkines teritorijas. Kvapų koncentracijos vertės pateiktos europiniais kvapo vienetais (OUE/m³).

 

Vertinant kvapo sklaidos iš UAB „Dainiai” stacionarių taršos šaltinių modeliavimo rezultatus nustatyta, kad didžiausios kvapo koncentracijos aplinkos ore susidaro virš atvirų stacionarių srutų lagūnų. 1,5 m aukštyje sumodeliuotos 1 valandos kvapo koncentracijos vertės siekia 328,37-526,03 OUE/m³. 140 m atstumu nuo srutų lagūnų kvapo koncentracijos vertės siekia 48,224-83,877 OUE/m³, 420 m atstumu nuo srutų lagūnų kvapo koncentracijos vertės yra 22,758-48,223 OUE/m³. Prie UAB „Dainiai” gamybinių pastatų (kiaulių fermų) paskaičiuotos kvapo koncentracijos 1,5 m aukštyje siekia 8,0001-22,757 OUE/m³. Įvertinus kvapo žemėlapio duomenis ir suminę visų stacionarių šaltinių skleidžiamą taršą kvapais, nustatyta, kad 8 OUE/m³ kvapo koncentracija, atsižvelgiant į vyraujančias vėjo kryptis, gali būti pasiekiama ir viršijama 500-800 m spinduliu aplink stacionarius taršos šaltinius.

 Lietuvos erdvinės informacijos portalo oficialiame tinklapyje geoportal.lt (https://www.geoportal.lt/map/#) pateikta informacija, kad aplink UAB „Dainiai” ūkinius statinius suformuota 1,5 km sanitarinės apsaugos zona. Modeliavimo būdu paskaičiuotos iš UAB „Dainiai” stacionarių taršos šaltinių sklindančio kvapo koncentracijos už sanitarinės apsaugos zonos ribų neviršija 8 OUE/ m³. Gyvenamojoje aplinkoje Jurbarko mieste, Dainių ir Jurbarkų kaimuose UAB „Dainiai” stacionarių šaltinių sukeliama tarša kvapais neviršija 8 OUE/m³, todėl Jurbarko rajono savivaldybės prašymas (skundas) yra nepagrįstas.

 

NVSC Tauragės departamento Jurbarko skyrius atkreipia dėmesį, kad vadovaujantis HN 121:2010 nuostatomis tręšiami laukai nėra laikomi stacionariais taršos šaltiniais, todėl modeliuojant UAB „Dainiai”  skleidžiamų kvapų sklaidą, neįvertinami kvapai, sklindantys iš srutomis visą šiltąjį sezoną laistomų laukų, esančių arti gyvenamųjų teritorijų. Pievas ir ganyklas srutomis tręšia tiek UAB „Dainiai”, tiek kiti arti Jurbarko miesto ūkinę veiklą vykdantys ūkio subjektai (ŽŪB „AUGA Jurbarkai”, ūkininkų ūkiai). Pagal Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pateiktą informaciją, UAB „Dainiai“ pagal sudarytas sutartis vien šių metų gegužės 2-23 dienomis ūkininkams perdavė apie 1600 m³ srutų laukams tręšti. Atsižvelgiant į tai, kad tyrimo metu didžiausios kvapo koncentracijos aplinkos ore buvo nustatytos virš atvirų stacionarių srutų lagūnų, darytina išvada, kad ir srutomis laistomi laukai šiltuoju metų laiku taip pat yra reikšmingas nemalonių kvapų šaltinis, tačiau nuo jų sklindančių  kvapų koncentracijos nėra vertinamos.

 

 

 

Priedas: UAB "Dainiai" kiaulių kompleksas, Dainių k., Jurbarkų sen., Jurbarko r.

Maksimali 1 val. kvapo koncentracija, taikant 98,08 procentilį (1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus)

 

Skelbiama gauta

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Tauragės departamento Jurbarko skyriaus informacija

 

Nuotrauka iš vlmedicina.lt

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Daivaras Rybakovas
pirmadieniais 10-12 val.
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Leonas Greičius
trečiadieniais 10-12 val. 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.