Reikia paramos

Įrašymas į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą

Paslaugos aprašymas Amenys ir šeimos įrašomi į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą.
Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka šiuos reikalavimus:
1) kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Jurbarko rajono savivaldybėje, taip pat asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Jurbarko rajono savivaldybėje; 2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šių dydžių:
- asmens be šeimos, grynosios metinės pajamos – 40 VRP dydžių (5120 Eur) ir turtas – 56 VRP dydžių (7168 Eur);
- dviejų ar trijų asmenų šeimos, grynosios metinės pajamos – 80 VRP dydžių (10240 Eur) ir turtas – 112 VRP dydžių (14336 Eur);
- keturių ar daugiau asmenų šeimos, grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 23 VRP dydžių (2944 Eur) ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių (7168 Eur).
3) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, arba asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.
Teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų ir jeigu jie turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą pagal įstatymo 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus, arba asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.
Asmenys ir šeimos, su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja po 5 metų nuo būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos.

Paslaugos teikimo procesas:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą savivaldybės administracijai, arba prašymą siunčia paštu Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas arba elektroniniu paštu info@jurbarkas.lt.
2. Paslaugos vykdytojas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos: įrašo asmenį į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir apie tai prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį, nurodydama jo eilės numerį sąraše, arba pateikia motyvuotą atsisakymą įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą.

Asmenys ir šeimos, turintys teisę ir pageidaujantys įsirašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą atsižvelgiant į aplinkybes turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).
2. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus*
3. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą būstą*

4. Pažymą iš gydymo įstaigos, patvirtinančią, kad asmuo ar šeimos narys serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
5. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas:
5.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo; *
5.2. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų.
Paslaugos kategorija Mokesčiai, turtas, būsto nuoma
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Šeflerienė tel. 8 698 18619
Paslaugos vykdytojas Vida Vasiliauskaitė tel. (8 447) 70 173 tel. mob. +370868733803
Prašymo forma (-os) Prašymas suteikti paramą būstui išsinuomoti (įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą)
Aprašymas interesantui Asmuo teikiantis prašymą privalo būti VMI deklaravęs praėjusių metų turtą (įskaitant gautas pajamas), deklaracija FR0001 (pareigybės kodas 805).

Reglamentuojantys teisės aktai 1. LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMAS
2. ĮSAKYMAS DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
3. Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašas
Informacija Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausioji specialistė
Vida Vasiliauskaitė, tel. (8447) 70173,
el. p. vida.vasiliauskaite@jurbarkas.lt
Dariaus ir Girėno g. 96, 309 kab.
Informacija atnaujinta 2021-03-31 10:30:02

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Reikia paramos

Įrašymas į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą

Paslaugos aprašymas Amenys ir šeimos įrašomi į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą.
Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka šiuos reikalavimus:
1) kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Jurbarko rajono savivaldybėje, taip pat asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Jurbarko rajono savivaldybėje; 2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šių dydžių:
- asmens be šeimos, grynosios metinės pajamos – 40 VRP dydžių (5120 Eur) ir turtas – 56 VRP dydžių (7168 Eur);
- dviejų ar trijų asmenų šeimos, grynosios metinės pajamos – 80 VRP dydžių (10240 Eur) ir turtas – 112 VRP dydžių (14336 Eur);
- keturių ar daugiau asmenų šeimos, grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 23 VRP dydžių (2944 Eur) ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių (7168 Eur).
3) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, arba asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.
Teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų ir jeigu jie turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą pagal įstatymo 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus, arba asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.
Asmenys ir šeimos, su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja po 5 metų nuo būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos.

Paslaugos teikimo procesas:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą savivaldybės administracijai, arba prašymą siunčia paštu Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas arba elektroniniu paštu info@jurbarkas.lt.
2. Paslaugos vykdytojas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos: įrašo asmenį į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir apie tai prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį, nurodydama jo eilės numerį sąraše, arba pateikia motyvuotą atsisakymą įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą.

Asmenys ir šeimos, turintys teisę ir pageidaujantys įsirašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą atsižvelgiant į aplinkybes turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).
2. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus*
3. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą būstą*

4. Pažymą iš gydymo įstaigos, patvirtinančią, kad asmuo ar šeimos narys serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
5. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas:
5.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo; *
5.2. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų.
Paslaugos kategorija Mokesčiai, turtas, būsto nuoma
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Šeflerienė tel. 8 698 18619
Paslaugos vykdytojas Vida Vasiliauskaitė tel. (8 447) 70 173 tel. mob. +370868733803
Prašymo forma (-os) Prašymas suteikti paramą būstui išsinuomoti (įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą)
Aprašymas interesantui Asmuo teikiantis prašymą privalo būti VMI deklaravęs praėjusių metų turtą (įskaitant gautas pajamas), deklaracija FR0001 (pareigybės kodas 805).

Reglamentuojantys teisės aktai 1. LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMAS
2. ĮSAKYMAS DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
3. Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašas
Informacija Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausioji specialistė
Vida Vasiliauskaitė, tel. (8447) 70173,
el. p. vida.vasiliauskaite@jurbarkas.lt
Dariaus ir Girėno g. 96, 309 kab.
Informacija atnaujinta 2021-03-31 10:30:02

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.