SOCIALINĖS REABILITACIJOS NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PASLAUGŲ AKREDITAVIMAS
2022-09-23  
  

Nuo 2023 m. sausio 1 d. nebelieka projektinio socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis pagal sutartis galės būti finansuojamos tik akreditaciją socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugai teikti gavusios įstaigos/organizacijos.


Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – tai kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje. Paslaugos konkrečiam asmeniui su negalia teikiamos pagal jo negalios pobūdį atsižvelgiant į jo poreikius, tiek grupėmis, tiek individualiai.
 
Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:

 1. socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
 2. mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.


Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį:

 • palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas;
 • aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas;
 • saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
 • individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.


Reikalavimai įstaigoms, siekiančioms akredituoti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugą:

 1. Patalpoms:
   
 • turi būti įrengta bent viena atskirta patalpa socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugoms teikti;
 • patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį;
 • turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.
   
 1. Personalui:
   
 • įstaigoje dirba socialiniai darbuotojai, įgiję Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;
 • įstaigoje dirba individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;
 • kiti darbuotojai, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje:
  - psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan., turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą;
  - įvairių terapijų (užimtumo, meno ir pan.) specialistai – atitinkamą išsilavinimą (kvalifikaciją) ir/arba ne mažesnę kaip 1 metų darbo su neįgaliaisiais patirtį.


Primename! 
Socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnis 1 dalis. Socialinę priežiūrą (socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas) teikia tos socialinių paslaugų įstaigos, kurių veiklos sritis yra socialinių paslaugų teikimas ir kurių teikiamos socialinės paslaugos atitinka teisės aktų reglamentuotus bendrosioms socialinėms paslaugoms, socialinei priežiūrai keliamus reikalavimus.
 
Vadovaujantis Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Aprašas), Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais),  Socialinės priežiūros akreditavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. O1-1439 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), įstaiga / organizacija, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2023 m. sausio 1 d., Jurbarko rajono savivaldybės administracijai pateikia prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (Aprašo 1 ir 2 priedus) ir Aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus. Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Prašymas ir dokumentai teikiami Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui elektroniniu paštu info@jurbarkas.lt nuo 2022 m. rugsėjo 22 d. iki 2022 m. spalio 21 d.
 
Teisė teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas bus suteikiama 3 metams nuo sprendimo priėmimo dienos. Organizuoti ir vykdyti socialinės priežiūros akreditavimą Jurbarko rajono savivaldybėje yra įgaliotas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Skyrius). Kilus klausimams, prašome kreiptis į Skyriaus vyriausiąją specialistę Kristiną Povilaitienę, tel. 8 602 16 495, el. paštu kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt  ir / ar Skyriaus socialinių išmokų specialistę Jurgitą Sorakienę, tel. 8 665 01 420, el. paštu jurgita.sorakiene@jurbarkas.ltPridedama:
 
Prašymo leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą forma: 
Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 1 priedas ir Prašymo leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą 14 priedas

Deklaracijos forma:
Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 2 priedas 


 
 
Nuorodos į aktualius teisės aktus:
 
1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ suvestinė redakcija nuo 2022-07-01.

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ suvestinė redakcija nuo 2022-07-01. 
 
3. Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. O1-1439 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), suvestinė redakcija nuo 2022-09-08.

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-451 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo“ aktualus nuo 2023-01-01.

 

 

 

Socialinės paramos skyrius

 

 

 

 

 

 
  Atgal

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
SOCIALINĖS REABILITACIJOS NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PASLAUGŲ AKREDITAVIMAS
2022-09-23  
  

Nuo 2023 m. sausio 1 d. nebelieka projektinio socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis pagal sutartis galės būti finansuojamos tik akreditaciją socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugai teikti gavusios įstaigos/organizacijos.


Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – tai kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje. Paslaugos konkrečiam asmeniui su negalia teikiamos pagal jo negalios pobūdį atsižvelgiant į jo poreikius, tiek grupėmis, tiek individualiai.
 
Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:

 1. socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
 2. mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.


Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį:

 • palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas;
 • aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas;
 • saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
 • individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.


Reikalavimai įstaigoms, siekiančioms akredituoti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugą:

 1. Patalpoms:
   
 • turi būti įrengta bent viena atskirta patalpa socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugoms teikti;
 • patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį;
 • turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.
   
 1. Personalui:
   
 • įstaigoje dirba socialiniai darbuotojai, įgiję Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;
 • įstaigoje dirba individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;
 • kiti darbuotojai, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje:
  - psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan., turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą;
  - įvairių terapijų (užimtumo, meno ir pan.) specialistai – atitinkamą išsilavinimą (kvalifikaciją) ir/arba ne mažesnę kaip 1 metų darbo su neįgaliaisiais patirtį.


Primename! 
Socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnis 1 dalis. Socialinę priežiūrą (socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas) teikia tos socialinių paslaugų įstaigos, kurių veiklos sritis yra socialinių paslaugų teikimas ir kurių teikiamos socialinės paslaugos atitinka teisės aktų reglamentuotus bendrosioms socialinėms paslaugoms, socialinei priežiūrai keliamus reikalavimus.
 
Vadovaujantis Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Aprašas), Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais),  Socialinės priežiūros akreditavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. O1-1439 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), įstaiga / organizacija, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2023 m. sausio 1 d., Jurbarko rajono savivaldybės administracijai pateikia prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (Aprašo 1 ir 2 priedus) ir Aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus. Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Prašymas ir dokumentai teikiami Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui elektroniniu paštu info@jurbarkas.lt nuo 2022 m. rugsėjo 22 d. iki 2022 m. spalio 21 d.
 
Teisė teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas bus suteikiama 3 metams nuo sprendimo priėmimo dienos. Organizuoti ir vykdyti socialinės priežiūros akreditavimą Jurbarko rajono savivaldybėje yra įgaliotas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Skyrius). Kilus klausimams, prašome kreiptis į Skyriaus vyriausiąją specialistę Kristiną Povilaitienę, tel. 8 602 16 495, el. paštu kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt  ir / ar Skyriaus socialinių išmokų specialistę Jurgitą Sorakienę, tel. 8 665 01 420, el. paštu jurgita.sorakiene@jurbarkas.ltPridedama:
 
Prašymo leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą forma: 
Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 1 priedas ir Prašymo leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą 14 priedas

Deklaracijos forma:
Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 2 priedas 


 
 
Nuorodos į aktualius teisės aktus:
 
1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ suvestinė redakcija nuo 2022-07-01.

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ suvestinė redakcija nuo 2022-07-01. 
 
3. Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. O1-1439 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), suvestinė redakcija nuo 2022-09-08.

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-451 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo“ aktualus nuo 2023-01-01.

 

 

 

Socialinės paramos skyrius

 

 

 

 

 

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius

 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.