INFORMACIJA APIE BIRŽELIO 30 D. SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTUS SPRENDIMUS
2022-07-07  
  

Birželio 30 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje iš viso buvo priimti 25 sprendimai rajono gyventojams aktualiais klausimais. Posėdyje patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 metų antrojo pusmečio darbo planas, kiti aktualūs teisės aktai, susiję su sklandžiu Tarybos darbo organizavimu. Taryba taip pat pritarė Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos bei uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitoms, Vietos veiklos grupės „Nemunas“ atrinktiems projektams: „Ratuota biblioteka – mobili pramoga“, „Fizinis aktyvumas – kasdieninė pramoga“, „Rojaus keliu aplankant Paulius“, „Vaikų ir jaunimo darbo-poilsio vasaros stovykla 2022“, kuriems iš Savivaldybės biudžeto skyrė dalinį finansavimą.


Taryba pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudėtį, vietinės reikšmės kelių sąrašą, Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašą bei patvirtino 2022 metų Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašą. Įpareigojo Jurbarko švietimo centro direktorių organizuoti ir vykdyti lietuvių kalbos mokymus suaugusiems asmenims, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos.
 
Taryba nusprendė Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Draugystės g. 1A, Veliuonos miestelyje, perduoti Jurbarko rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti, o jį perėmus pavesti administruoti ir prižiūrėti Veliuonos seniūnijai. Savivaldybės taryba leido panaudos pagrindais  (nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2027 m. rugpjūčio 1 d.) Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai perduoti 124,00 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Ateities g. 15, Girdžių kaime. Suteikė pavadinimus Jurbarkų seniūnijos Vanaginės kaimo gatvei – Vanaginės 4-oji gatvė ir Eržvilko seniūnijos Leonavo kaimo gatvei – Mosteikių gatvė bei nustatė naudojimosi viešuoju tualetu, esančiu Draugystės g. 1A, Veliuonos miestelyje, mokestį – 0,50 Eur (su PVM) vienam asmeniui.
 
Visi Savivaldybės tarybos sprendimai skelbiami www.jurbarkas.lt (skiltyje „Teisinė informacija“). Atkreipiame dėmesį į keletą svarbesnių sprendimų.

 
 
PAKEISTAS 2022 METŲ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
 
Taryba pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą, patvirtintą 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T2-25 padidindama Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planą papildomais valstybės ir savivaldybės biudžeto bei Europos Sąjungos tiksliniais asignavimais bei sumažindama valstybės biudžeto lėšas. Savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos padidintos 937 038 Eur. Pajamos – 42 060 436 eurai, išlaidos pagal programas – 42 060 436 eurai, iš jų: asignavimai – 41 442 436 eurai, darbo užmokesčiui mokėti – 22 646 847 eurai, lėšos ilgalaikėms paskoloms grąžinti – 618 000 eurų.
 
Sprendimas Nr. T2-146 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-25 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.
 
 
PATVIRTINTI 2022 METŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFAI IR NUSTATYTOS LENGVATOS
 
Taryba nustatė šiuos 2022 metų žemės nuomos mokesčio tarifus valstybinės žemės sklypų naudotojams Jurbarko rajono savivaldybėje, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis:
 

 • už išnuomotus ne aukciono būdu žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus  –  1,1 procento;
 • už išnuomotus ne aukciono būdu namų valdų žemės sklypus – 1,5 procento;
 • už išnuomotus ne aukciono būdu ne žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus – 1,5 procento;
 • už išnuomotus valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius žvejybai ne aukciono būdu – 0,1 procento nuomos mokesčio tarifą nuo vandens telkinio vertės;
 • nuomojant valstybinę žemę aukciono būdu, žemės nuomos mokesčio dydis lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui.


Valstybinės žemės sklypus naudojantys subjektai Savivaldybės teritorijoje žemės nuomos mokesčio nemoka už:
 

 • bendrojo naudojimo kelių užimtą žemę;
 • valstybinių, nacionalinių, regioninių parkų, kraštovaizdžio, kultūrinių, geologinių, geomorfologinių, botaninių, zoologinių, botaninių-zoologinių, hidrografinių draustinių teritorijų ir jų apsaugos zonų žemę, išskyrus minėtose teritorijose esančias žemės ūkio naudmenas, taip pat užstatytų teritorijų, kelių ir vandenų užimtą žemę;
 • paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemę;
 • gamtos paminklų žemę, išskyrus užstatytas teritorijų ir kelių užimtą žemę;
 • į Kultūros vertybių registrą įrašytų archeologinių (išskyrus senamiesčių kultūrinius sluoksnius) ir memorialinių (neveikiančių kapinių ir laidojimo vietų) nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų žemę, išskyrus minėtose teritorijose esančių užstatytų teritorijų, kelių ir vandenų užimtą žemę;
 • į Kultūros vertybių registrą įrašytų istorinių, architektūrinių ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų žemę kaimo vietovėse ir etnografinių kaimų teritorijose esančių etnografinių sodybų žemę;
 • biudžetinių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, naudojamą žemę;
 • valstybės ir savivaldybės viešosios sveikatos priežiūros įstaigų naudojamą žemę;
 • mokslo ir studijų institucijų, nurodytų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, naudojamą žemę;
 • valstybinio geležinkelio linijų, jų statinių (įskaitant stotis), specialios paskirties įrenginių, jų sanitarinės apsaugos zonų, valstybinių automobilių kelių juostų, valstybinių telekomunikacijų linijų, jų statinių ir specialios paskirties įrenginių bei jų sanitarinės apsaugos zonų užimtą žemę;
 • krašto apsaugos objektų užimtą žemę;
 • bažnyčių ir šventorių užimtą žemę bei sklypus, priskirtus prie religinėms bendrijoms sugrąžintų pastatų ir statinių (jeigu šie pastatai ir statiniai nenaudojami ūkinei komercinei veiklai), išskyrus žemę, naudojamą žemės ūkio veiklai;
 • daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų (išskyrus jose esančių įmonių, kurios vykdo kitokią nei sklypo paskirtis veiklą) ir nuomininkų žemę po daugiabučiais namais;
 • vandenviečių sanitarinės apsaugos griežto režimo zonų, miesto ir gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų perpumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų užimtą žemę;
 • sporto aikštynų, visuomeniniams poreikiams naudojamų poilsio ir kultūros objektų užimtą žemę;
 • labdaros organizacijų ir fondų, įsteigtų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, naudojamą žemę (išskyrus, jei organizacija ar fondas nevykdo įstatyme nustatytos veiklos);
 • žemę, kurią naudojo bankrutavusios įmonės.


Atkreipiame dėmesį, kad juridiniai asmenys, naudojantys valstybinės žemės sklypus, patys apskaičiuoja žemės nuomos mokesčio dydį ir mokėjimo pranešimą pateikia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui iki 2022 m. lapkričio 1 d.
 
Sprendimas Nr. T2-154 „Dėl 2022 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo“. 
NUSTATYTI 2023 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAI
 
Taryba nustatė 2023 metų Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nekilnojamojo turto mokesčio tarifus fiziniams ir juridiniams asmenims.
 

 • Nekilnojamojo turto, nurodyto Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose – 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
 • Nekilnojamojo turto, nurodyto Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punkte: inžineriniai statiniai – atsinaujinančios energijos (vėjo, saulės ir kitos) jėgainės – 3,0 procentus nekilnojamojo turto mokestinės vertės; inžineriniai statiniai – išskyrus atsinaujinančios energijos (vėjo, saulės ir kitos) jėgaines – 1,0 procentą nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
 • Apleistiems, neprižiūrimiems ir nenaudojamiems pastatams – 3,0 procentus nekilnojamojo turto mokestinės vertės.


Sprendimas Nr. T2-155 „Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“


 
 
PATVIRTINTI JURBARKO SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI IR ATLEIDIMO NUO JŲ ATVEJAI
 
Siekdama, kad Romualdo Marcinkaus stadionas būtų labiau prieinamas visuomenei, Savivaldybės taryba patvirtino Jurbarko sporto centro teikiamų paslaugų įkainius ir atleidimo nuo jų atvejus.
 
Stadiono aikštės nuomos įkainiai:

 • pagrindinės aikštės (stadiono aikštė, teisėjų, persirengimo, higienos patalpos, dušai, įgarsinimas, stadiono įranga) nuoma varžyboms – 40,00 Eur už 1 val.;
 • pagrindinės aikštės (stadiono aikštė, persirengimo, higienos patalpos, dušai) nuoma treniruotėms – 20,00 Eur už 1 val.;
 • pusę pagrindinės aikštės (stadiono aikštė, persirengimo, higienos patalpos, dušai) nuoma treniruotėms – 10,00 Eur už 1 val.;
 • pagalbinės aikštės nuoma (stadiono aikštė, persirengimo, higienos patalpos, dušai) – 10,00 Eur už 1 val.


Paslaugų, susijusių su fizinių ir juridinių asmenų komercine veikla ar jos reklama stadiono aikštėje, ar jo teritorijoje įkainiai:

 • reklaminių plotų nuoma, 1 mėn. – 5,00 Eur už 1 kv. m;
 • stadiono teritorijoje 10 kv. m nuoma prekybai renginių metu – 5,00 Eur už 1 val.


Tarybos sprendime nurodyta, kad nuo mokėjimo už šias paslaugas ir sunaudotą elektros energiją bei vandenį atleidžiamos švietimo įstaigos, kurių steigėjas yra Jurbarko rajono savivaldybė, mokyklos mokinių sporto ir (ar) kultūriniams renginiams organizuoti.
 
Šiuo sprendimu taip pat nustatyta, kad nuo mokėjimo už nurodytas paslaugas, išskyrus nuo mokėjimo už faktiškai sunaudotą elektros energiją ir vandenį, atleidžiamos Jurbarko rajono savivaldybę reprezentuojančios arba žaidžiančios aukštesnėse lygose komandos, vykdančios treniruotes bei varžybas; Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos, organizuojančios nekomercinius, labdaros ar paramos renginius, nekomercines sporto varžybas Jurbarko rajono bendruomenei; Jurbarko rajono gyventojai, norintys treniruotis stadiono aikštėje ir sudarantys ne mažesnę kaip 4 asmenų grupę. Šiuo atveju asmenys privalo kreiptis į Jurbarko sporto centrą dėl panaudos sutarties sudarymo.
 
Sprendimas Nr. T2-169  „Dėl Jurbarko sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo mokėjimo už paslaugas“.
 
 

 


 

Parengė

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Atgal

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
INFORMACIJA APIE BIRŽELIO 30 D. SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTUS SPRENDIMUS
2022-07-07  
  

Birželio 30 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje iš viso buvo priimti 25 sprendimai rajono gyventojams aktualiais klausimais. Posėdyje patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 metų antrojo pusmečio darbo planas, kiti aktualūs teisės aktai, susiję su sklandžiu Tarybos darbo organizavimu. Taryba taip pat pritarė Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos bei uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitoms, Vietos veiklos grupės „Nemunas“ atrinktiems projektams: „Ratuota biblioteka – mobili pramoga“, „Fizinis aktyvumas – kasdieninė pramoga“, „Rojaus keliu aplankant Paulius“, „Vaikų ir jaunimo darbo-poilsio vasaros stovykla 2022“, kuriems iš Savivaldybės biudžeto skyrė dalinį finansavimą.


Taryba pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudėtį, vietinės reikšmės kelių sąrašą, Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašą bei patvirtino 2022 metų Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašą. Įpareigojo Jurbarko švietimo centro direktorių organizuoti ir vykdyti lietuvių kalbos mokymus suaugusiems asmenims, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos.
 
Taryba nusprendė Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Draugystės g. 1A, Veliuonos miestelyje, perduoti Jurbarko rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti, o jį perėmus pavesti administruoti ir prižiūrėti Veliuonos seniūnijai. Savivaldybės taryba leido panaudos pagrindais  (nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2027 m. rugpjūčio 1 d.) Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai perduoti 124,00 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Ateities g. 15, Girdžių kaime. Suteikė pavadinimus Jurbarkų seniūnijos Vanaginės kaimo gatvei – Vanaginės 4-oji gatvė ir Eržvilko seniūnijos Leonavo kaimo gatvei – Mosteikių gatvė bei nustatė naudojimosi viešuoju tualetu, esančiu Draugystės g. 1A, Veliuonos miestelyje, mokestį – 0,50 Eur (su PVM) vienam asmeniui.
 
Visi Savivaldybės tarybos sprendimai skelbiami www.jurbarkas.lt (skiltyje „Teisinė informacija“). Atkreipiame dėmesį į keletą svarbesnių sprendimų.

 
 
PAKEISTAS 2022 METŲ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
 
Taryba pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą, patvirtintą 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T2-25 padidindama Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planą papildomais valstybės ir savivaldybės biudžeto bei Europos Sąjungos tiksliniais asignavimais bei sumažindama valstybės biudžeto lėšas. Savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos padidintos 937 038 Eur. Pajamos – 42 060 436 eurai, išlaidos pagal programas – 42 060 436 eurai, iš jų: asignavimai – 41 442 436 eurai, darbo užmokesčiui mokėti – 22 646 847 eurai, lėšos ilgalaikėms paskoloms grąžinti – 618 000 eurų.
 
Sprendimas Nr. T2-146 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-25 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.
 
 
PATVIRTINTI 2022 METŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFAI IR NUSTATYTOS LENGVATOS
 
Taryba nustatė šiuos 2022 metų žemės nuomos mokesčio tarifus valstybinės žemės sklypų naudotojams Jurbarko rajono savivaldybėje, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis:
 

 • už išnuomotus ne aukciono būdu žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus  –  1,1 procento;
 • už išnuomotus ne aukciono būdu namų valdų žemės sklypus – 1,5 procento;
 • už išnuomotus ne aukciono būdu ne žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus – 1,5 procento;
 • už išnuomotus valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius žvejybai ne aukciono būdu – 0,1 procento nuomos mokesčio tarifą nuo vandens telkinio vertės;
 • nuomojant valstybinę žemę aukciono būdu, žemės nuomos mokesčio dydis lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui.


Valstybinės žemės sklypus naudojantys subjektai Savivaldybės teritorijoje žemės nuomos mokesčio nemoka už:
 

 • bendrojo naudojimo kelių užimtą žemę;
 • valstybinių, nacionalinių, regioninių parkų, kraštovaizdžio, kultūrinių, geologinių, geomorfologinių, botaninių, zoologinių, botaninių-zoologinių, hidrografinių draustinių teritorijų ir jų apsaugos zonų žemę, išskyrus minėtose teritorijose esančias žemės ūkio naudmenas, taip pat užstatytų teritorijų, kelių ir vandenų užimtą žemę;
 • paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemę;
 • gamtos paminklų žemę, išskyrus užstatytas teritorijų ir kelių užimtą žemę;
 • į Kultūros vertybių registrą įrašytų archeologinių (išskyrus senamiesčių kultūrinius sluoksnius) ir memorialinių (neveikiančių kapinių ir laidojimo vietų) nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų žemę, išskyrus minėtose teritorijose esančių užstatytų teritorijų, kelių ir vandenų užimtą žemę;
 • į Kultūros vertybių registrą įrašytų istorinių, architektūrinių ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų žemę kaimo vietovėse ir etnografinių kaimų teritorijose esančių etnografinių sodybų žemę;
 • biudžetinių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, naudojamą žemę;
 • valstybės ir savivaldybės viešosios sveikatos priežiūros įstaigų naudojamą žemę;
 • mokslo ir studijų institucijų, nurodytų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, naudojamą žemę;
 • valstybinio geležinkelio linijų, jų statinių (įskaitant stotis), specialios paskirties įrenginių, jų sanitarinės apsaugos zonų, valstybinių automobilių kelių juostų, valstybinių telekomunikacijų linijų, jų statinių ir specialios paskirties įrenginių bei jų sanitarinės apsaugos zonų užimtą žemę;
 • krašto apsaugos objektų užimtą žemę;
 • bažnyčių ir šventorių užimtą žemę bei sklypus, priskirtus prie religinėms bendrijoms sugrąžintų pastatų ir statinių (jeigu šie pastatai ir statiniai nenaudojami ūkinei komercinei veiklai), išskyrus žemę, naudojamą žemės ūkio veiklai;
 • daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų (išskyrus jose esančių įmonių, kurios vykdo kitokią nei sklypo paskirtis veiklą) ir nuomininkų žemę po daugiabučiais namais;
 • vandenviečių sanitarinės apsaugos griežto režimo zonų, miesto ir gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų perpumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų užimtą žemę;
 • sporto aikštynų, visuomeniniams poreikiams naudojamų poilsio ir kultūros objektų užimtą žemę;
 • labdaros organizacijų ir fondų, įsteigtų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, naudojamą žemę (išskyrus, jei organizacija ar fondas nevykdo įstatyme nustatytos veiklos);
 • žemę, kurią naudojo bankrutavusios įmonės.


Atkreipiame dėmesį, kad juridiniai asmenys, naudojantys valstybinės žemės sklypus, patys apskaičiuoja žemės nuomos mokesčio dydį ir mokėjimo pranešimą pateikia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui iki 2022 m. lapkričio 1 d.
 
Sprendimas Nr. T2-154 „Dėl 2022 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo“. 
NUSTATYTI 2023 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAI
 
Taryba nustatė 2023 metų Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nekilnojamojo turto mokesčio tarifus fiziniams ir juridiniams asmenims.
 

 • Nekilnojamojo turto, nurodyto Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose – 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
 • Nekilnojamojo turto, nurodyto Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punkte: inžineriniai statiniai – atsinaujinančios energijos (vėjo, saulės ir kitos) jėgainės – 3,0 procentus nekilnojamojo turto mokestinės vertės; inžineriniai statiniai – išskyrus atsinaujinančios energijos (vėjo, saulės ir kitos) jėgaines – 1,0 procentą nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
 • Apleistiems, neprižiūrimiems ir nenaudojamiems pastatams – 3,0 procentus nekilnojamojo turto mokestinės vertės.


Sprendimas Nr. T2-155 „Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“


 
 
PATVIRTINTI JURBARKO SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI IR ATLEIDIMO NUO JŲ ATVEJAI
 
Siekdama, kad Romualdo Marcinkaus stadionas būtų labiau prieinamas visuomenei, Savivaldybės taryba patvirtino Jurbarko sporto centro teikiamų paslaugų įkainius ir atleidimo nuo jų atvejus.
 
Stadiono aikštės nuomos įkainiai:

 • pagrindinės aikštės (stadiono aikštė, teisėjų, persirengimo, higienos patalpos, dušai, įgarsinimas, stadiono įranga) nuoma varžyboms – 40,00 Eur už 1 val.;
 • pagrindinės aikštės (stadiono aikštė, persirengimo, higienos patalpos, dušai) nuoma treniruotėms – 20,00 Eur už 1 val.;
 • pusę pagrindinės aikštės (stadiono aikštė, persirengimo, higienos patalpos, dušai) nuoma treniruotėms – 10,00 Eur už 1 val.;
 • pagalbinės aikštės nuoma (stadiono aikštė, persirengimo, higienos patalpos, dušai) – 10,00 Eur už 1 val.


Paslaugų, susijusių su fizinių ir juridinių asmenų komercine veikla ar jos reklama stadiono aikštėje, ar jo teritorijoje įkainiai:

 • reklaminių plotų nuoma, 1 mėn. – 5,00 Eur už 1 kv. m;
 • stadiono teritorijoje 10 kv. m nuoma prekybai renginių metu – 5,00 Eur už 1 val.


Tarybos sprendime nurodyta, kad nuo mokėjimo už šias paslaugas ir sunaudotą elektros energiją bei vandenį atleidžiamos švietimo įstaigos, kurių steigėjas yra Jurbarko rajono savivaldybė, mokyklos mokinių sporto ir (ar) kultūriniams renginiams organizuoti.
 
Šiuo sprendimu taip pat nustatyta, kad nuo mokėjimo už nurodytas paslaugas, išskyrus nuo mokėjimo už faktiškai sunaudotą elektros energiją ir vandenį, atleidžiamos Jurbarko rajono savivaldybę reprezentuojančios arba žaidžiančios aukštesnėse lygose komandos, vykdančios treniruotes bei varžybas; Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos, organizuojančios nekomercinius, labdaros ar paramos renginius, nekomercines sporto varžybas Jurbarko rajono bendruomenei; Jurbarko rajono gyventojai, norintys treniruotis stadiono aikštėje ir sudarantys ne mažesnę kaip 4 asmenų grupę. Šiuo atveju asmenys privalo kreiptis į Jurbarko sporto centrą dėl panaudos sutarties sudarymo.
 
Sprendimas Nr. T2-169  „Dėl Jurbarko sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo mokėjimo už paslaugas“.
 
 

 


 

Parengė

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.