EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Socialinės paramos teikimas Raudonės seniūnijoje

  

 

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos teikėjas

Trumpas paslaugos aprašymas

Paslaugos teikėjo  kontaktai

Būsto šildymo   išlaidų,   geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimas

Jūratė Gerulaitienė

Gyvenamąją vietą   būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl  kompensacijų metu atitinka reikalavimus:

1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;

2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka teisės aktų nustatytas sąlygas,  kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi   teisę į kompensacijas;

3. Įsiskolinusieji už   būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba  teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Prašymas-paraiška pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel.   (8 447) 45 323,

el. p.  jurate.gerulaitiene@jurbarkas.lt 

Socialinės pašalpos skyrimas

Jūratė Gerulaitienė

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, kai:       
   • nuosavybės teise turimo turto  vertė neviršija turto vertės normatyvo; 
  • vidutinės 3 praėjusių iki kreipimosi dėl socialinės pašalpos skyrimo mėnesių bendrai gyvenančių asmenų   ar vieno gyvenančio asmens pajamos arba pajamos to mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, yra mažesnės už1 VRP  (šiuo metu 102,00 Eur).
   • kiekvienas vyresnis   kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas   nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 
  -  vyresni kaip 18   metų asmenys dirba ne mažiau kaip 2/3 Darbo kodekse nustatytos maksimalios darbo laiko trukmės ir jiems darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už  minimalią mėnesinę algą arba minimalų valandinių atlygį proporcingai dirbtam laikui ar atliktam darbui;
   - asmenys, besimokantys pagal bendrojo lavinimo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formos programas, kol jiems sukaks 24 metai;   

- asmenys, sukakę senatvės   pensijos amžių arba netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo ir gaunantys pensijas ar (ir) pensijų išmokas, arba asmenys, kurie kreipėsi dėl bet kokios rūšies pensijos, pensijų išmokų ir (ar) šalpos išmokų skyrimo, bet jos nėra dar paskirtos ar paskirtos, bet neišmokėtos;
   - asmenys, įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje;- asmuo slaugo ar prižiūri vaiką (vaikus), šeimos narį (narius), artimą savo ar sutuoktinio giminaitį, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros  (pagalbos) poreikis arba jie pripažinti neveiksniais; 
  - asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba ne trumpiau kaip vieną mėnesį turi nedarbingumo pažymėjimą ar medicininę  pažymą;
   - nėščia moteris, kuriai iki numatomos gimdymo datos yra likę 70 kalendorinių dienų;

  - vienas   iš tėvų ar globėjų augina vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; pagal   gydytojų rekomendaciją nelankantį ugdymo įstaigos vaiką iki 8 metų;
   - vaikai   nuo 16 iki 18 metų: mokosi; dirba; yra įsiregistravę teritorinėje darbo   biržoje; įstatymų nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumas; nėštumo metu;   augina savo vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius);
   - ir kitos   sąlygos.  Prašymas-paraiška   pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel.   (8 447) 45 323,

el. p.  jurate.gerulaitiene@jurbarkas.lt 

Prašymo-paraiškos socialinės paramos mokiniams gauti priėmimas

Jūratė Gerulaitienė

Mokiniai turi teisę į     nemokamą maitinimą (pietus) bei paramą mokinio reikmenims įsigyti,   jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam   gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų   pajamų (1 VRP – 102,00 Eur) dydžio. Prašymas-paraiška pateikiamas raštu   tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel.   (8 447) 45 323,

el. p. jurate.gerulaitiene@jurbarkas.lt 

Išmokos vaikui skyrimas

Jūratė Gerulaitienė

Teisę gauti išmoką   vaikui turi bendrai gyvenantys asmenys, auginantys ir (ar) globojantys   šeimoje vaikus, jei vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos   Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17   straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5   valstybės remiamų pajamų (1 VRP – 102,00 Eur) dydžio, atsižvelgiant į vaiko   amžių bei šeimoje augančių ir (ar) globojamų vaikų skaičių:

 1) vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės   socialinės išmokos (šiuo metu – 28,50 Eur) dydžio išmoka per mėnesį;
 2) vaikui nuo 2 iki 7 metų yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės   išmokos (šiuo metu – 15,20 Eur) dydžio išmoka per mėnesį; 

3) vaikui nuo 7 iki 18 metų, jeigu bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar)   šeimoje globoja tris ar daugiau vaikų, yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės   socialinės išmokos (šiuo metu – 15,20 Eur) dydžio išmoka per mėnesį.

Prašymas-paraiška   pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel.  (8 447) 45 323,

el. p. jurate.gerulaitiene@jurbarkas.lt 

ES paramos iš intervencinių maisto atsargų skyrimas

Jūratė Gerulaitienė

ES paramą iš intervencinių   maisto atsargų gauti turi teisę labiausiai nepasiturintys asmenys, kai šeimos   pajamos vienam jos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį (1 VRP – 102,00 Eur). Prašymas-paraiška pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel.   (8 447) 45 323,

el. p. jurate.gerulaitiene@jurbarkas.lt 

Vietinės rinkliavos už   komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos suteikimas

Jūratė Gerulaitienė

Kompensacijos skiriamos Jurbarko rajono savivaldybėje esančio gyvenamojo būsto savininkui ar naudotojui, deklaravusiam gyvenamąją vietą tame būste, jeigu šeimos ar vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos neviršija 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžių, tai yra 408 Eur.  Prašymas-paraiška pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel.   (8 447) 45 323,

el. p.  jurate.gerulaitiene@jurbarkas.lt 

Prašymo - paraiškos pagalbos į namus paslaugoms gauti priėmimas

Jūratė Gerulaitienė

Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti  visuomenės gyvenime. Pagalbos į namus gavėjai – suaugę asmenys su negalia ir   jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Teikimo vieta – asmens namuose.
Teikimo trukmė/dažnumas – iki 10 val. per savaitę.

Prašymas-paraiška pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel.   (8 447) 45 323,

el. p.  jurate.gerulaitiene@jurbarkas.lt 

Prašymo - paraiškos ilgalaikės socialinės   globos (institucijoje) paslaugoms gauti priėmimas

Jūratė Gerulaitienė

Ilgalaikė socialinė globa - tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui   teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
Prašymas-paraiška pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel. (8 447) 45 323,

el. p. jurate.gerulaitiene@jurbarkas.lt 

Prašymo- paraiškos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugoms gauti priėmimas ir šių paslaugų teikimas

Rasa Draudvilė

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos socialinės rizikos šeimoms, kurios yra įrašytos į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų apskaitą.  Prašymas pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel.  (8 447) 45 323,

el. p. rasa.draudvile@jurbarkas.lt 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-14 09:47:39

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.