EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Posėdžių archyvas
 SAVIVALDYBĖS TARYBA
 RENGINIAI
Socialinės paramos teikimas Skirsnemunės seniūnijoje


 

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos teikėjas

Trumpas paslaugos aprašymas

Paslaugos teikėjo  kontaktai

Būsto šildymo   išlaidų,   geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų skyrimas

Aušra Jocaitienė

Gyvenamąją vietą   būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas   gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl   kompensacijų metu atitinka reikalavimus:

1. Bendrai gyvenančių   asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė   neviršija turto vertės normatyvo;

2. Kiekvienas   vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba   vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka teisės aktu nustatytas sąlygas,   kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi   teisę į kompensacijas;

3. Įsiskolinusieji už   būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos,   kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba   teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Prašymas-paraiška   pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel. / faks.
  (8 447) 47 131,

el.p. [email protected]

Socialinės pašalpos     skyrimas

Aušra Jocaitienė

Bendrai gyvenantys   asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, kai:

• nuosavybės teise   turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;

• vidutinės 3   praėjusių iki kreipimosi dėl socialinės pašalpos skyrimo mėnesių bendrai   gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos arba pajamos to mėnesio,   nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, yra mažesnės už 1 VRP (šiuo metu 350   Lt).

• kiekvienas vyresnis   kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas   nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

– vyresni kaip 18   metų asmenys dirba ne mažiau kaip 2/3 Darbo kodekse nustatytos maksimalios   darbo laiko trukmės ir jiems darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už   minimalią mėnesinę algą arba minimalų valandinių atlygį proporcingai dirbtam   laikui ar atliktam darbui;    

– asmenys,   besimokantys pagal bendrojo lavinimo programą ar pagal formaliojo profesinio   mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės,   nuolatinės ar ištęstinės studijų formos programas, kol jiems sukaks 24   metai;  

– asmenys, sukakę   senatvės pensijos amžių arba netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo ir   gaunantys pensijas ar (ir) pensijų išmokas, arba asmenys, kurie kreipėsi dėl   bet kokios rūšies pensijos, pensijų išmokų ir (ar) šalpos išmokų skyrimo, bet   jos nėra dar paskirtos ar paskirtos, bet neišmokėtos; 

– asmenys,   įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje   įdarbinimo tarnyboje; 

– asmuo slaugo ar   prižiūri vaiką (vaikus), šeimos narį (narius), artimą savo ar sutuoktinio   giminaitį, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis   nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)   poreikis arba jie pripažinti neveiksniais; 

– asmuo ne trumpiau   kaip vieną mėnesį gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba ne   trumpiau kaip vieną mėnesį turi nedarbingumo pažymėjimą ar medicininę   pažymą; 

– nėščia moteris,   kuriai iki numatomos gimdymo datos yra likę 70 kalendorinių dienų; 

– vienas iš tėvų ar   globėjų augina vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; pagal gydytojų   rekomendaciją nelankantį ugdymo įstaigos vaiką iki 8 metų; 

– vaikai nuo 16 iki   18 metų: mokosi; dirba; yra įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje;   įstatymų nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumas; nėštumo metu; augina   savo vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius); 

– ir kitos   sąlygos. 

Prašymas-paraiška pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į   seniūniją.

Tel. / faks.
  (8 447) 47 131,

el. p. [email protected]

Vienkartinės išmokos     nėščiai moteriai prašymo priėmimas

Aušra Jocaitienė

Nėščiai moteriai,   kuri pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo   įstatymą neturi teisės gauti motinystės pašalpos, likus 70 kalendorinių dienų   iki   numatytos gimdymo datos skiriama 2 bazinių socialinių išmokų (1   BSI – 130 Lt) dydžio vienkartinė išmoka. Prašymas pateikiamas raštu   tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel. / faks.
  (8 447) 47 131,

el.p. [email protected]

Prašymo-paraiškos socialinės paramos   mokiniams gauti priėmimas

Aušra Jocaitienė

Mokiniai turi teisę į     nemokamą maitinimą (pietus) bei paramą mokinio reikmenims įsigyti,   jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam   gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų   pajamų 1 VRP – 350,00 Lt) dydžio. Prašymas-paraiška pateikiamas raštu   tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel. / faks.
  (8 447) 47 131,

el.p. [email protected]

Išmokos vaikui   skyrimas

Aušra Jocaitienė

Teisę gauti išmoką   vaikui turi bendrai gyvenantys asmenys, auginantys ir (ar) globojantys   šeimoje vaikus, jei vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos   Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17   straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5   valstybės remiamų pajamų (1 VRP – 350,00 Lt) dydžio, atsižvelgiant į vaiko   amžių bei šeimoje augančių ir (ar) globojamų vaikų skaičių:
  1) vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės   socialinės išmokos (šiuo metu – 97,50 Lt) dydžio išmoka per mėnesį;
  2) vaikui nuo 2 iki 7 metų yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės   išmokos (šiuo metu – 52,00 Lt) dydžio išmoka per mėnesį;
  3) vaikui nuo 7 iki 18 metų, jeigu bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar)   šeimoje globoja tris ar daugiau vaikų, yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės   socialinės išmokos (šiuo metu – 52,00 Lt) dydžio išmoka per mėnesį.

Prašymas-paraiška   pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel. / faks.
  (8 447) 47 131,

el.p. [email protected]

ES paramos iš intervencinių   maisto atsargų skyrimas

Aušra Jocaitienė

ES paramą iš   intervencinių maisto atsargų gauti turi teisę labiausiai nepasiturintys   asmenys, kai šeimos pajamos vienam jos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui)   neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų   pajamų dydžio per mėnesį (1 VRP – 350,00 Lt).  Prašymas-paraiška pateikiamas raštu   tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel. / faks.
  (8 447) 47 131,

el.p. [email protected]

Vietinės rinkliavos už   komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą   lengvatos suteikimas

Aušra Jocaitienė

Kompensacijos skiriamos   Jurbarko rajono savivaldybėje esančio gyvenamojo būsto savininkui ar   naudotojui, deklaravusiam gyvenamąją vietą tame būste, jeigu šeimos ar vieno   gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos neviršija 4 Lietuvos Respublikos   Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžių, tai yra 1 400 Lt.   Prašymas-paraiška pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel. / faks.
  (8 447) 47 131,

el.p. [email protected]

Prašymo-   paraiškos pagalbos į namus paslaugos gauti priėmimas

Aušra Jocaitienė

Asmens namuose teikiamos paslaugos,   padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti     visuomenės gyvenime. Pagalbos į namus gavėjai – suaugę asmenys su negalia ir   jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų    šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų   priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Teikimo vieta – asmens namuose.
  Teikimo trukmė/dažnumas – iki 10 val. per savaitę.

Prašymas-paraiška pateikiamas   raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel. / faks.
  (8 447) 47 131,

el. p. [email protected]

Prašymo-   paraiškos ilgalaikės socialinės   globos (institucijoje) paslaugoms   gauti priėmimas

Aušra Jocaitienė

Ilgalaikė socialinė globa -     tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui   teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti   pagalba.
  Prašymas-paraiška pateikiamas raštu tiesiogiai   atvykus į seniūniją.

Tel. / faks.
  (8 447) 47 131,

el.p. [email protected]

Prašymo- paraiškos socialinių įgūdžių   ugdymo ir palaikymo paslaugoms gauti priėmimas ir šių paslaugų teikimas

Aušra Jocaitienė

Socialinių įgūdžių   ugdymo   ir palaikymo paslaugos teikiamos socialinės rizikos šeimoms,   kurios yra   įrašytos į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos   Vaikų teisių apsaugos   skyriaus socialinės rizikos šeimų apskaitą.   Prašymas pateikiamas raštu   tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Tel. / faks.
  (8 447) 42 339,

el. p 

[email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-20 11:39:22

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas

  
Administracijos direktorė
Rūta Vančienė
antradieniais 10-12 val. 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. [email protected]
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.