Leidimai, licencijos

Dėl leidimų verstis prekyba ir nefasuotais naftos produktais patikslinimo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) informuoja, kad, įsigaliojus Energetikos įstatymo naujoms nuostatoms, iki 2019 m. liepos 2 d. išduoti  leidimai verstis didmenine ir (ar) mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis (SND) ir nefasuotais naftos produktais turi būti patikslinti ne vėliau kaip iki 2021 m. sausio 2 d.

Asmenys, turintys tokius leidimus, ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 1 d. turi pateikti VERT užpildytą nustatytos formos Deklaraciją (deklaracijos forma)ir Prašymą (prašymo forma).

Dokumentus siųskite el. p. [email protected].

Leidimų pakeitimas reglamentuotas Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklėse. Jeigu leidime nurodyti duomenys nesikeis, ūkio subjektui leidimas verstis prekyba SND ar nefasuotais naftos produktais bus pakeistas nemokamai.

SVARBU: Ūkio subjektams nustatyta tvarka nepateikus VERT užpildytos Deklaracijos ir Prašymo, jų turimi leidimai 2021 m. sausio 2 d. neteks galios, t. y. ūkio subjektas negalės vykdyti veiklos ir turės kreiptis į VERT dėl naujo leidimo išdavimo.

VERT didmeninės ir mažmeninės prekybos naftos produktais rinkos priežiūrą bei licencijavimą vykdo nuo 2019 m. liepos 2 d., anksčiau ūkio subjektams leidimus verstis didmenine ir mažmenine prekyba SND bei nefasuotais naftos produktais išduodavo savivaldybių administracijos.

Kilus klausimams, kreipkitės į VERT Leidimų skyrių: vedėja Ramunė Laukevičienė, el. p. [email protected], tel. 8 (619) 83 242, vyr. specialistė Vilita Juzėnė [email protected].

Informacija apie licencijas

LICENCIJŲ INFORMACINĖ SISTEMA(vartotojams aktuali informacija apie visiems ūkio subjektams išduotas licencijas, jų paieška ir tvarkymas vienoje vietoje)

Informacija apie Jurbarko rajono savivaldybės administracijos išduotas ir galiojančias energetinės veiklos licencijas (atnaujinta 2019-09-25)

Atmintinė vykdantiems mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose ir mugėse (kurie vyksta ne patalpose)

LICENCIJOS VERSTIS TRANSPORTO VEIKLA

Išduodamų licencijų rūšys:

1. Licencija vežti keleivius,

2. Licencijos kopija vežti keleivius,

3. Leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais-taksi.

4. Leidimas vežti keleivius už atlygį.

Įmonė, (vežėjas) norinti įsigyti licenciją verstis transporto veikla, pateikia:

1. nustatytos formos prašymą (pridedama);

2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;

3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:

4.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

4.2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;

4.3. fiziniai asmenys – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 “Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;

5. vežėjo, vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko:

5.1. nustatytos formos vežėjo, vežėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, reputacijos anketą (pridedama);

5.2. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymą (pažyma negalioja, jei ji pateikiama vėliau kaip trys mėnesiai nuo jos išdavimo dienos) apie vežėjo, įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, teistumą (neteistumą);

5.3. kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje.

6. transporto vadybininko (kuris turi būti nepriekaištingos reputacijos bei turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją, ir kuris faktiškai ir nepertraukiamai vadovauja įmonės transporto veiklai, yra realiai susijęs su įmone, kaip antai, yra jos darbuotojas, direktorius, savininkas ar akcininkas, arba ją administruoja, arba individualios įmonės atveju – jos savininkas ir gyvena Bendrijoje), paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;

7. teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;

8. teisę į vežėjo valdymo centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 “Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintų Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 29.2 punkte, patvirtinančius dokumentus ir vežėjo valdymo centro planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;

9. mokomąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą (arba jų kopijas tinkamai patvirtintas), patvirtinantį, jog sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava, kai yra priimtas sprendimas išduoti licenciją.

Valstybės rinkliavos tarifai :

Už licencijos išdavimą nustatytas valstybės mokestis –   68 Eur. 

Už licencijos kopijos išdavimą ar pratęsimą nustatytas valstybės mokestis – 35 Eur.

Už licencijos kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims – 10 Eur.

Už leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas – 45 EUR.

Už leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimas – 7,2 EUR.

Už patikslinto naujo leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas – 10 EUR.

Už keleivių vežimo už atlygį leidimo išdavimą – 16 EUR.

Valstybės rinkliava mokama į Swedbank, banko kodas 73000 Valstybinės mokesčių inspekcijos kodas (188659752) sąskaitą Nr LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52794.

Kelių transporto licencijavimą reglamentuoja:

1. Lietuvos Respublikos 1996-11-19 Kelių transporto kodeksas Nr.1-1628

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-10-23 nutarimas Nr.1170 “Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo.

3. Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo

4. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas

5. Dėl keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo

6. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

7. Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės

Dokumentai priimami Dariaus ir Girėno g. 96, Infrastruktūros ir turto skyriuje (308 kab., tel. 70172, atsakingas vyr. inžinierius Rimantas  Milius).

Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-06, 10:44:36