SKELBIAMAS KONKURSAS JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

2024 05 15

2024 m. gegužės 15 d. skelbiamas konkursas Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos (nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. švietimo įstaiga reorganizuojama į Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinę mokyklą) direktoriaus pareigoms užimti (pareiginės algos pastovioji dalis – nuo 2,0032 iki 2,0217 (pareiginės algos bazinių dydžių priklausomai nuo turimo pedagoginio darbo stažo). Švietimo įstaigos vadovui keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir pagrindinės pareigybės funkcijos nurodyti pareigybės aprašyme.

Konkurso data – 2024 m. rugpjūčio 28 d. 10 val.

Pretendentai dokumentus Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui, adresu Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, gali pateikti tiesiogiai, siųsdami juos elektroniniu paštu [email protected] arba registruotu laišku iki 2024  m. rugpjūčio 16 d. 17 val.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus*:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
5. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
6. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją;
7. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
8. užsienio kalbos (bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) pažymėjimą. Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;
9. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
10. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos asmeniu, iki atrankos:
1. turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;
2. gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), tiesiogiai arba nuotoliniu būdu bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos.
Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.

Kita informacija
Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms įvertinti turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos Nacionalinėje švietimo agentūroje (https://www.nsa.smm.lt/vadovu-ir-pedagogu-vertinimas/pretendentu-kompetenciju-vertinimas/).
*Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba konkurso dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Jei konkursas bus vykdomas nuotoliniu būdu, dokumentų originalai sutikrinami konkurso organizatoriaus pasiūlytu būdu ir laiku iki atrankos. Pretendentams, nepateikusiems skelbime nurodytų privalomų dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Paskutinį kartą redaguota: 2024-06-03 16:46:41