Archyvas

Rita Danielienė

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr.specialistė

Tel. +370 447 70 168

el. p. [email protected] 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos pastate ir greta esančiuose archyvuose ten saugomų dokumentų pagrindu gyventojai gali gauti jiems reikalingų įvairių pažymų ar kitos informacijos, o likviduojami juridiniai asmenys ten perduoda saugoti savo dokumentus ir gauna šį faktą patvirtinančias pažymas, reikalingas išregistruojant įmonę iš Juridinių asmenų registro.

Savivaldybės administracijos archyve saugomi rajono savivaldybės institucijų ir administracijos veiklos metu sudaryti nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentai pradedant 1990 m. balandžio mėn. Visi ankstesnių metų buvusios rajono Tarybos ir rajono vykdomojo komiteto nuolatinio saugojimo dokumentai yra perduoti į Tauragės apskrities archyvą (Gaurės g. 4A, 72331 Tauragė, tel. (8 446) 62 021), todėl norint gauti iki 1990 m. balandžio mėn. sudaryto dokumento kopiją ar išrašą, reikia kreiptis į minėtą archyvą. Savivaldybės archyve taip pat saugomi visų buvusio rajono vykdomojo komiteto skyrių, vėliau–administracijos ir jos padalinių, personalo dokumentai pradedant 1944 m., kurie, paprastai, reikalingi asmenų darbo stažui nustatyti ar patikslinti.

Savivaldybės likviduotų juridinių asmenų archyve, kuris įsikūręs Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarke (buv. „Nemunėlio“ mokykla-darželis), saugomi rajone veikusių (nuo 1944 m. iki šio laikotarpio) likviduotų įvairių rūšių juridinių asmenų personalo dokumentai, reikalingi dažniausiai dėl piliečių darbo stažo patvirtinimo ar pensijos apskaičiavimo, taip pat kitais atvejais. Šiame archyve saugoma daugiausiai dokumentų, dėl informacijos gavimo kreipiasi daug interesantų, todėl pažymų ir kopijų išdavimas užtrunka gana ilgai.

Civilinės metrikacijos skyriaus archyve saugomi rajone sudarytų civilinės būklės aktų įrašai. Kai reikalingi santuokos, gimimo ar mirties pakartotiniai liudijimai, šiame skyriuje gausite tos rūšies dokumentus ar informaciją, kur kreiptis.

Visą rūpimą informaciją įvairiais archyvų, likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo, taip pat kitais su dokumentų gavimu susijusiais klausimais gausite rajono savivaldybės administracijos priimamajame, 111 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarke, kur „vieno langelio“ principu teikiamos administracinės paslaugos „Archyvo pažymų (kopijų) išdavimas“ ir „Pažymų apie likviduojamų įmonių dokumentų perdavimą išdavimas“. Konsultacijas telefonu nr. 70 168 teikia Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr.specialistė Rita Danielienė.

Pastaba: Administracinių paslaugų išsamius aprašymus prašome žiūrėti skirsniuose – PASLAUGOS / ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS / ARCHYVINĖS PAŽYMOS

Kaip gauti dokumentus iš valstybės ir kitų archyvų 

Norėdami konsultuotis įvairiais archyvų ir dokumentų valdymo klausimais, aktyviai naudokitės Lietuvos vyriausiojo archyvaro interneto svetaine (www.archyvai.lt) .Čia galima rasti daug aktualios ir įdomios informacijos minėtomis temomis.

Reikšmingi teisės aktai, reglamentuojantys archyvų veiklą ir dokumentų tvarkymą:  

Dokumentų ir archyvų įstatymas

Dokumentų rengimo taisyklių nauja redakcija

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nauja redakcija

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nauja redakcija

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. VE-67 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų

Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė

Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės

Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašas

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. O1-75 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams, dokumentų apskaitos dokumentų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DOKUMENTŲ RENGIMO, VALDYMO IR KONTROLĖS PROCEDŪRŲ APRAŠAS

Dokumentų perdavimas

LIKVIDUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ DOKUMENTŲ PERDAVIMO TOLIAU SAUGOTI IR TAI PATVIRTINANČIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKA

Savivaldybės, kurių teritorijoje yra likviduojamo juridinio asmens buveinė, administracija išduoda pažymas dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų. Šios pažymos reikalingos juridiniams asmenims išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.

Pažymą dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų savivaldybės administracija išduoda, kai likvidatorius:

pateikia savivaldybės administracijai prašymą priimti dokumentus toliau saugoti ir išduoti pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti, nurodydamas pilną likviduojamo juridinio asmens pavadinimą ir kodą, veiklos laikotarpį, veiklos kryptis ir sritis, funkcijas, struktūrą, apibendrina perduodamus veiklos dokumentus, paaiškina priežastis, dėl kurių dokumentai neperduodami nustatytąja tvarka (jeigu neperduodami), nurodo laikotarpį, kuriuo sudarytų dokumentų nerasta ir kuriuo jie nebuvo sudaromi, nurodo datą, iki kada dokumentai bus perduoti į archyvą, ir kt. (prašymo forma);
sutvarko perduodamus dokumentus pagal nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus bei juos pristato į savivaldybės likviduotų įmonių archyvą Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarkas, (Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės );
pateikia savivaldybės administracijai dokumentų perdavimo aktą, perduodamų personalo ilgai saugomų bylų apyrašą, trumpai saugomų bylų sąrašą, įmonės istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymą (arba prašyme detaliai nurodo visą      informaciją apie įmonės veiklą ir dokumentus), įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;

jei juridinis asmuo nevykdė veiklos, likvidatorius kartu su prašymu išduoti pažymą dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų turi pateikti  VSDFV teritorinio skyriaus pažymą, patvirtinančią, kad juridinis asmuo neteikė duomenų apie apdraustųjų asmenų valstybinį socialinį draudimą.

Informacija apie minėtos tvarkos taikymą teikiama ir pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo išduodamos rajono savivaldybės administracijos priimamajame, 111 kabinete, Dariaus ir Girėno g. 96; konsultuoja Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Goda Juškė, tel. 70 168.

Pažymų dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų išdavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-156 patvirtintu likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, kurį galima rasti Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo tvarkos aprašas

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-23, 14:30:41