Mero padėkos

Mero padėkos 2024 metais
 

 

 • Vinco Grybo memorialinio muziejaus Suaugusiųjų dailės studijos 25 metų veiklos sukakties proga Jurbarko rajono savivaldybės padėka Jurbarko krašto muziejaus padalinio vedėjai Rasai Grybaitei ir muziejininkei-edukatorei Gabijai Viduolytei – už ilgametį, nuoseklų ir profesionalų darbą, meno sklaidą ir puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą dailės studijos veikloje.
  (2024 m. balandžio 5 d. potvarkis Nr. V3-170)

 • Jurbarko rajono savivaldybės mero padėka Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro aktoriams: Laimutei Ašmonaitienei, Juozui Karvauskui, Danutei Mikelaitienei, Birutei  Skandūnienei – už ilgametę kūrybinę veiklą, nuoširdų meno teatro puoselėjimą bei sukurtus įsimintinus vaidmenis  Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatre.
  (2024 m. kovo 21 d. potvarkis Nr. V3-140)

  Jurbarko rajono savivaldybės mero padėka Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ 40 metų veiklos sukakties proga
 • Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ vadovei Birutei Šneiderienei – už ilgametį, nuoseklų ir profesionalų darbą Jurbarko kultūros centre, kultūros sklaidos puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą teatro veikloje bei Jurbarko krašto garsinimą. 
  (2024 m. potvarkis Nr. V3-139)

 • Jurbarko rajono savivaldybės mero padėka Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Seredžiaus seniūnijos specialistei (žemės ūkio klausimais) Laimutei Gailevičienei – už ilgametį, sąžiningą ir profesionalų darbą bei nuoširdų rūpinimąsi seniūnijos bendruomenės reikalais.
  (2024 m. kovo 20 d. potvarkis Nr. V3-136)
 • Jurbarko rajono savivaldybės mero padėka Ukrainos pilietei Gannai Romaniuta – už itin aktyvų dalyvavimą Jurbarko krašto visuomeninėje veikloje, patriotiškumo skatinimą ir aktyvią pilietinę poziciją.
  (2024 m. kovo 4 d. potvarkis Nr. V3-104)

 • Jurbarko sporto centro lengvosios atletikos trenerei Violetai Kokarskajai – už geriausių 2023 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą;
 • Jurbarko sporto centro dziudo treneriui Viliui Paukščiui – už geriausių 2023 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą;
 • Jurbarko sporto centro sunkiosios atletikos treneriui Rimantui Slavikui  – už geriausių 2023 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą;
 • Sporto klubo „Pantera“ treneriui Mindaugui Smirnovui – už geriausių 2023 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą;
 • Jurbarko sporto centro lengvosios atletikos trenerei Laimutei Stanienei – už geriausių 2023 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą;

(2024 m. sausio 25 d. potvarkis Nr. V3-26)

 • Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato viršininkui Aivarui Dumčiui – už vadybinį profesionalumą ir atsakingumą, ilgametį ir nuoširdų bendradarbiavimą su Jurbarko rajono savivaldybe, siekiant bendro tikslo – apsaugoti krašto gyventojų sveikatą, gyvybę bei turtą.  
  (2024 m. sausio 24 d. potvarkis Nr. V3-24)

 • Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Juodaičių seniūnijos seniūnei Alvinai Bunikienei – už ilgametį, sąžiningą ir profesionalų darbą valstybės tarnyboje, nuoširdų rūpinimąsi seniūnijos bendruomenės reikalais ir atsakingai vykdytas seniūnės pareigas.
  (2024 m. sausio 2 d. potvarkis Nr. V3-1)

Mero padėkos 2023 metais

 • Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. informatikos specialistei Gailinai Dumikienei – už nuoširdų ilgametį darbą valstybės tarnyboje ir atsakingą informatikos specialisto pareigų vykdymą. 
  (2023 m. lapkričio 15 d. potvarkis Nr. V3-447)

 • Jurbarko rajono savivaldybės padėka Lietuvos kariuomenės dienos proga Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos kariuomenei – už nuoširdų bendradarbiavimą, aktyvią veiklą Jurbarko krašto visuomeniniame gyvenime.

  (2023 m. lapkričio 22 d. potvarkis Nr. V3-476)
 • Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojai-vyriausiajai architektei Gražinai Gadliauskienei – už nuoširdų ilgametį, sąžiningą ir profesionalų darbą valstybės tarnyboje, indėlį kuriant bei įgyvendinant architektūrines ir urbanistines idėjas, kurios tapo neatsiejama mūsų krašto ir jo žmonių gyvenimo dalimi.
  (2023 m. spalio 25 d. potvarkis Nr. V3-421)

Jurbarko rajono savivaldybės mero padėkos XIII tarptautinės mėgėjų teatrų šventės „Senjorai ir jaunystė 2023“, skirtos kompozitoriaus Juozapo Gudavičiaus metams paminėti, proga: 

 • Jurbarko Konstantino Glinskio teatrui, Lenkijos Suvalkų lietuvių vokaliniam ansambliui „SŪDUVA“, Lenkijos Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatrui, Vilniaus kultūros centro vaikų ir jaunimo studijai „Elementorius“, Estijos Viljandi Seasaare ir Tartu Must JaAm jungtiniam teatrui, Priekulės kultūros centro Agluonėnų klojimo teatrui, Berniukų ir jaunuolių chorui „Ąžuoliukas“ – už dalyvavimą XIII tarptautinės mėgėjų teatrų šventėje „Senjorai ir jaunystė 2023“, skirtoje kompozitoriaus Juozapo Gudavičiaus metams paminėti.
  (2023 m. spalio 5 d. potvarkis Nr. V3-361)

Jurbarko rajono savivaldybės mero padėkos Tarptautinės Mokytojo dienos proga:

 • Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Irmantai Valošinienei – už naujas idėjas ir iniciatyvas, atsakingą požiūrį į jų įgyvendinimą bei aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės gyvenime ir veiklose už gimnazijos ribų;
 • Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos matematikos mokytojai Astai Zikienei – už aktyvų ir kūrybišką darbą koordinuojant gimnazijos Mokinių tarybos veiklą, puikius mokinių rezultatus, ilgametį bendradarbiavimą su Vilniaus TECH, idėjas ir iniciatyvas garsinant gimnazijos vardą;
 • Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos mokytojai Stasei Baužienei – už iniciatyvumą, pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą, nuoširdų ir nuoseklų darbą puoselėjant Eržvilko kraštokultūros vertybes;
 • Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos technologijų mokytojai Ritai Valutienei – už kruopštumą, nuoseklumą, puikius pasiekimus rengiant mokinius olimpiadoms ir konkursams;
 • Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Jovitai Mišeikienei – už meilės gimtajai kalbai, lietuviškoms tradicijoms skiepijimą, Veliuonos krašto kultūrinio, literatūrinio bei kraštotyrinio paveldo puoselėjimą ir saugojimą;
 • Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos socialinei pedagogei Saulenai Lukšienei – už nuoširdų pedagoginį darbą, iniciatyvas, veiksmingą bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, aktyvią projektinę veiklą ir gerovės kūrimą mokiniams;
 • Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos choreografijos mokytojai Evelinai Šauklienei – už nuoširdų pedagoginį darbą, kūrybines iniciatyvas bei jų įgyvendinimą, mokinių kūrybiškumo puoselėjimą, progimnazijos ir Jurbarko miesto vardo garsinimą šalies konkursuose bei renginiuose;
 • Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos pradinių klasių mokytojai Ritai Šulinskienei – už nuoširdų ir atsakingą pedagoginį darbą, puikų tarptautinio projekto veiklų įgyvendinimą;
 • Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos pradinių klasių mokytojai Vaidai Micevičienei – už inovatyvų darbą su mokiniais, pradinių klasių mokytojų metodinės veiklos organizavimą;
 • Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos technologijų mokytojai Žydrūnei Matukaitienei – už darbą progimnazijos Vaiko gerovės komisijoje ir mokinių kūrybiškumo ugdymą;
 • Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojai  Jurgitai Šimanskienei – už ilgametį profesionalų pedagoginį darbą, mokinių kūrybiškumo ir iniciatyvumo skatinimą, nuoširdumą ir atsakingumą;
 • Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojai Ramunei Urbonienei – už inovatyvių metodų taikymą ugdymo procese, puikius pasiekimus rengiant mokinius olimpiadoms, konkursams, tarptautinių projektų koordinavimą ir vykdymą;
 • Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai Eglei Sprainaitienei – už ilgametį, kūrybišką, inavatyvų įtraukų ugdymo proceso organizavimą, nuoširdų darbą su įvairių gebėjimų mokiniais, mokinių saviraiškos skatinimą, mokyklos bendruomenės tradicijų puoselėjimą;
 • Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos mokytojai Loretai Stasiūnaitei – už ilgametį nuoširdų, prasmingą ir kūrybišką darbą, plėtojant ir gilinant mokinių matematinį raštingumą bei aktyvią veiklą mokyklos bendruomenėje;
 • Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai Kristinai Budriuvienei – už nuoširdų ilgametį pedagoginį darbą, aktyvią, kūrybišką veiklą mokyklos bendruomenėje, miškininkų būrelio veiklą, mokinių laimėjimus olimpiadose ir konkursuose;
 • Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytojai Ingai Krikštanienei – už inovatyvių metodų taikymą ugdymo procese, išskirtinius gebėjimus puoselėjant Gamtosauginės mokyklos veiklas, rajono, šalies ir tarptautinių projektų vykdymą;
 • Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai Laimutei Nagrockiene – už profesionalų, atsakingą ilgametį darbą vedant mažuosius į žinių pasaulį, įkvepiantį pavyzdį jauniems mokytojams;
 • Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos pradinių klasių mokytojai Reginai Abromikienei – už ilgametį nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą;
 • Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos kanklių mokytojai Rimai Balčiūnienei – už nuoširdų ilgametį pedagoginį darbą, kūrybines iniciatyvas bei jų įgyvendinimą, mokinių kūrybiškumo puoselėjimą, puikius pasiekimus rengiant mokinius festivaliams, konkursams, dainų šventėms.
  (2023 m. spalio 3 d. potvarkis Nr. V3-341)

Jurbarko rajono savivaldybės mero padėkos Lietuvos socialinio darbuotojo dienos proga:

 • Skalvijos namų socialinei darbuotojai Audrai Balkauskienei – už ilgametį nuoširdų darbą su vaikais;
 • Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ individualios priežiūros darbuotojai Vaidai Balšaitienei – už sąžiningai atliekamą darbą ir gebėjimą priimti naujoves;
 • Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ individualios priežiūros darbuotojai Jurgitai Bilevičienei – už nuoširdų darbą ir profesijos įvaizdžio gerinimą;
 • Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ individualios priežiūros darbuotojai Ingai Eitutienei – už empatiją darbe ir pastangas tenkinti paslaugų gavėjų poreikius;
 • Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Raudonės seniūnijos socialinei darbuotojai Jūratei Gerulaitienei – už rūpestingumą, atsakingumą, nuoširdų ir ilgametį socialinį darbą seniūnijoje;
 • Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ individualios priežiūros darbuotojai Jurgitai Jokšienei – už universalumą ir principingumą atliekant pareigas bei įgyvendinant įstaigos tikslus;
 • Skalvijos namų socialinei darbuotojai Astai Petrikauskaitei – už ilgametį nuoširdų darbą su vaikais;
 • Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei Kristinai Povilaitienei – už sėkmingai įvykdytą socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą savivaldybėje;

 • Jurbarko rajono savivaldybės mero padėka administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistei Jurgitai Sorakienei – už darbštumą, atsakingumą ir empatiją administruojant socialinių paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams; (2023 m. rugsėjo 27 d. potvarkis Nr. V3-316)
  Jurbarko rajono savivaldybės mero padėka administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjai Laimai Gardauskienei – už ilgametį, sąžiningą ir profesionalų darbą valstybės tarnyboje įgyvendinant socialinę politiką Jurbarko rajone.
  (2023 m. rugsėjo 27 d. potvarkis Nr. V3-326)
 • Jurbarko rajono savivaldybės mero padėka Pašaltuonio kaimo bendruomenės „Šaltuonėlė“ pirmininkui Žilvinui Oberauskui – už bendrystę, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, nuoširdų rūpinimąsi kaimo bendruomenės reikalais ir atsakingumą vykdant pirmininko pareigas. (2023 m. rugpjūčio 9 d. potvarkis Nr. V3-204)
 • Jurbarko rajono savivaldybės mero padėka Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos mokytojai Nijolei Sokolovai – už ilgametį ir profesionalų pedagoginį darbą, atsakingumą, nuoširdumą ir atsidavimą savo profesijai. (2023 m. liepos 21 d. potvarkis Nr. V3-178)

Jurbarko rajono savivaldybės mero padėkos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos abiturientams iš valstybinių brandos egzaminų gavusiems 100 balų:

 • Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos abiturientui Arnui Šniokaičiui – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – puikūs matematikos bei informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų rezultatai;
 • Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos abiturientui Aistei Vabalaitei – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – puikus lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatas.
  (2023 m. liepos 14 d. potvarkis Nr. V3-159)

Jurbarko rajono savivaldybės mero padėką Jurbarko krašto muziejaus direktorei Lilijai Jakelaitienei – už ilgametį ir profesionalų vadybinį darbą, atsakingumą ir nuoširdumą, bendruomenę telkiančių idėjų įgyvendinimą. (2023 m. birželio 29 d. potvarkis Nr. V3-133)

Jurbarko rajono savivaldybės mero padėkas Seredžiaus senelių globos namų 30 metų veiklos sukakties proga:

 • Seredžiaus senelių globos namų individualios priežiūros darbuotojai Rasai Kardašienei – už sąžiningai atliekamą darbą, toleranciją ir empatiją;
 • Seredžiaus senelių globos namų užimtumo specialistei Kristinai Maširkienei – už ilgametį, atsakingą ir kūrybišką darbą, įstaigos veiklos viešinimą;
 • Seredžiaus senelių globos namų individualios priežiūros darbuotojai Virginijai Milerienei – už sąžiningai atliekamą darbą, atsakingumą, toleranciją, empatiją;
 • Seredžiaus senelių globos namų virėjai Žydronei Zaleckienei – už rūpestingai atliekamą darbą, pastangas gerinti gyventojų maitinimą, nuoširdų bendravimą;
  (2023 m. birželio 21d. potvarkis Nr. V3-123)

Jurbarko rajono savivaldybės mero padėka Uždarajai akcinei bendrovei „Namo rūbas“ – už glaudų bendradarbiavimą, laiku atliktus Jurbarko miesto riedučių aikštelės sutvarkymo darbus, prisidėjimą prie jaunimo erdvių gerinimo ir užimtumo didinimo; (2023 m. gegužės 30 d. potvarkis Nr. V3-70)

Jurbarko rajono savivaldybės mero padėkos Jurbarko kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Verdenė“ 40 metų veiklos sukakties proga:

 • Jurbarko kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Verdenė“ meno vadovei Dalei Jonušauskienei – už ilgametį, nuoseklų ir profesionalų darbą, kultūros sklaidos puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą koncertinėje veikloje bei Jurbarko krašto garsinimą; 
 • Jurbarko kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Verdenė“ koncertmeisterei Danutei Švedienei – už reikšmingą prisidėjimą  prie Jurbarko kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Verdenė“ kūrybinės veiklos;
 • Jurbarko kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Verdenė“ narėms: Jadvygai Žemliauskienei, Gražinai Mikšienei, Rasai Pocevičienei, Romai Vaznienei, Inai Budrienei, Birutei Bartkutei, Rimai Balčiūnienei, Astai Mackevičienei –  už profesionalumą, nuoširdžią meilę dainai, aukštos kultūros muzikos puoselėjimą ir ilgametį dalyvavimą Jurbarko kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Verdenė“ veikloje;
  (2023 m. gegužės 3 d. potvarkis Nr. V3-55)
 • Jurbarko kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Verdenė“ narei Dalijai Sobolevskis – už profesionalumą, nuoširdžią meilę dainai, aukštos kultūros muzikos puoselėjimą ir ilgametę draugystę dalyvaujant Jurbarko kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Verdenė“ veikloje;
  (2023 m. gegužės 3 d. potvarkis Nr. V3-67)

Padėkos rajono ugniagesiams gelbėtojams Šv. Florijono dienos proga:

 • Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos Raudonės ugniagesių komandos ugniagesiui gelbėtojui Vytautui Bernotai – už sąžiningą, nepriekaištingą, profesionalų darbą ir įvairių iniciatyvų įgyvendinimą;
 • Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos Juodaičių ugniagesių komandos skyrininkui Jonui Vasiliauskui – už ilgametį, sąžiningą, nuoširdų darbą, patirties ir išminties dalijimąsi su kolegomis;
 • Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos Šimkaičių ugniagesių komandos ugniagesiui gelbėtojui Giedriui Semenavičiui – už nuoširdų, sąžiningą, nepriekaištingą darbą ir atsidavimą tarnybai;
 • Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos Eržvilko ugniagesių komandos ugniagesiui gelbėtojui Vaidotui Bertašiui – už ilgametį, nuoširdų , profesionalų darbą ir įvairių iniciatyvų įgyvendinimą;
 • Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos Smalininkų ugniagesių komandos ugniagesiui gelbėtojui Žilvinui Karkleliui – už ilgametį, nuoširdų, profesionalų darbą ir atsidavimą tarnybai;
 • Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos vyr. buhalterei Reginai Minalgienei  – už ilgametį, sąžiningai, kvalifikuotai atliekamą darbą ir atsidavimą savo profesijai.
  (2023 m. gegužės 4d. potvarkis Nr. V3-31)

Padėkos rajono medikams Medicinos darbuotojų dienos proga

 • Viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos vyriausiajai gydytojai Laimai Balseraitienei – už organizuotumą ir racionalumą, iniciatyvumą ir pozityvumą, prisitaikant prie nuolat kintančių darbo sąlygų bei sprendžiant sudėtingus klausimus;
 • Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės skyriaus gydytojai anesteziologei-reanimatologei Rositai Grinkevičienei – už profesionalumą, nuoširdumą ir atsidavimą profesijai;
 • Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėjai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai Jolantai Jokšienei – už ilgametį darbą Jurbarko ligoninėje, Reabilitacijos skyriaus įkūrimą ir puoselėjimą, atsakingą vadovavimą Lietuvos gydytojų sąjungos Jurbarko filialui ir visuomeninį darbą Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų taryboje;
 • Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės Konsultacinės poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojai Danguolei Klevinskienei – už pareigingumą, kruopštumą ir nuoširdų atsidavimą profesijai;
 • Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės Klinikinės diagnostikos laboratorijos vedėjai, medicinos biologei Leonidai Matusevičienei – už ilgametį, nuoširdų darbą ir didelį indėlį, gerinant laboratorijos teikiamų paslaugų kokybę;
 • Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus kineziterapeutui Tomui Sabaliauskui – už profesionalumą ir sunkų darbą su sergančiais pacientais COVID-19 ligos pandemijos metu;
 • Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės Vidaus ligų skyriaus bendrosios praktikos slaugytojai Genei Ramonaitienei – už profesionalumą, ilgametį ir atsakingą darbą
 • Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėjui, vidaus ligų gydytojui Česlovui Jonui Siaurusaičiui – už ilgametį atsakingą darbą ir atsidavimą savo profesijai;
 • Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės Psichosomatinio skyriaus vedėjui, gydytojui psichiatrui Aivarui Šlekiui – už profesionalumą ir atsidavimą profesijai
 • Viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro bendrosios praktikos slaugytojai Audronei Tumšienei – už kompetentingą, atsakingą, pasiaukojantį darbą ir dėmesingą bei supratingą bendravimą su pacientais ir jų artimaisiais;
 • Viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotojai valdymui Mildai Sabonaitytei – už aktyvią, profesionalią ir atsakingą vadybinę veiklą, efektyvų pokyčių valdymą bei atsakingą požiūrį, organizuojant įstaigos veiklos vykdymą;
 • Viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojai odontologei Editai Purlienei – už profesionalų gydymą, nuoširdų dėmesį ir šiltą bendravimą su pacientais;
 • Viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro viešųjų pirkimų specialistei Ernestai Pocevičienei – už iniciatyvumą, geras idėjas, kompetenciją ir atsakingą požiūrį į darbą;
 • UAB „Medicinos namai šeimai“ šeimos gydytojai Onutei Makūnienei – už nuoširdumą, atjautą, atsidavimą, ilgametį darbą, rūpestį pacientais ir įstaigos kolektyvu;
 • VšĮ Seredžiaus ambulatorijos vyriausiajai gydytojai Reginai Petrukaitienei – už nuoširdų darbą, pareigingumą, begalinį atsidavimą ir pagarbą, rūpinantis pacientais;
 • T. Švedko gydytojos kabineto bendrosios praktikos slaugytojai Zitai Šimkutei – už pasiaukojantį darbą, kantrybę, rūpinantis pacientų sveikata;
 • V. R. Petkinienės individualios įmonės „Philema“ bendruomenės slaugytojai Daliai Unguraitienei – už ilgametį ir pasiaukojantį darbą, saugant Girdžių seniūnijos ir aplinkinių apylinkių gyventojų sveikatą;
 • V. R. Petkinienės individualios įmonės „Philema“ šeimos gydytojai Eglei Vaišvilaitei – už visapusišką atsidavimą šeimos gydytojo profesijai;
 • IĮ N. Dungveckienės šeimos klinikos šeimos gydytojai Ingridai Vyšniauskienei – už kompetenciją, atsidavimą darbui, pagarbą kolektyvui ir pacientams;
 • Diaverum klinikos, UAB Jurbarko padalinio vyriausiajai slaugytojai – administratorei Saulenai Vaitkevičienei – už profesionalią pagalbą, nuoširdų rūpestį ir išskirtinį dėmesį pacientams;
  (2023 m. balandžio 28 d. potvarkis NR, V3-20)
 • Jurbarko kultūros centro kapelos „Santaka“ nariui Zigmui Rimkui – už ilgametę reikšmingą kūrybinę veiklą, tradicinių vertybių puoselėjimą bei liaudiškos muzikos populiarinimą.(2023 m. balandžio 11 d. portvarkis NR. V3-15)

Už geriausių 2022 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą:

 • Jurbarko sporto centro dziudo ir sambo trenerei Dianai Arlauskaitei – už geriausių 2022 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą.
 • Jurbarko sporto centro lengvosios atletikos trenerei Violetai Kokarskaijai – už geriausių 2022 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą. 
 • Jurbarko sporto centro dziudo treneriui Viliui Paukštei – už geriausių 2022 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą.
 • Jurbarko sporto centro sunkiosios atletikos treneriui Rimantui Slavikui – už geriausių 2022 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą.
 • Sporto klubo „Pantera“ treneriui Mindaugui Smirnovui – už geriausių 2022 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą.
  (2023 m. sausio 13 d. potvarkis Nr. SD-7)

Mero padėkos 2022 metais

 • Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Veliuonos filialo vyresniajai bibliotekininkei Violetai Šoblinskaitei – už prasmingą ir kūrybišką darbą organizuojant tradicinius novelės vakarus, Šarūno Šimulyno memorialinės ekspozicijos įrengimą bei puoselėjimą ir bendradarbiavimą su kultūros, švietimo įstaigomis. (2023 m. sausio 6 d. potvarkis Nr. V3-1)

Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovams:

 • Jurbarko vaikų lopšelis-darželis ,,Nykštukas“ direktorei Irenai Bertulienei– už sėkmingą ir inovatyvią  vadybinę veiklą bei indėlį formuojant Jurbarko rajono švietimo politiką.
 • Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokyklos direktoriui Artūrui Matukaičiui– už indėlį kuriant ir  puoselėjant  Smalininkų kultūrinį identitetą bei jaunimo pilietiškumo ugdymą.
  (2022 m. gruodžio 29 d. potvarkis Nr. V3-76) 

Asmenims, nuoširdžiai įgyvendinusiems Lidijos Meškaitytės 95 metų sukakties minėjimo iniciatyvą:

 • Jurbarko krašto muziejaus filialo V. Grybo memorialinio muziejaus vedėjai Rasai Grybaitei –  už ilgametį Lidijos Meškaitytės kūrybos viešinimą, iniciatyvas, projektus, parodas, renginius, skirtus Lidijos Meškaitytės 95 metų jubiliejui, dailininkės kūrybos ir miniatiūros žanro aktualizavimą.
 • Jurbarko krašto muziejaus filialo V. Grybo memorialinio muziejaus muziejininkei Gabijai Viduolytei – už ilgametę Lidijos Meškaitytės kūrybos sklaidą, iniciatyvas, projektus, parodas, renginius, minint Lidijos Meškaitytės 95 metų jubiliejų. 
 • „Violetos galerija“ įkūrėjai Violetai Schuetz– už  papasakotas Lidijos Meškaitytės istorijas, už išsaugotas sodybos ir metų renginių, skirtų dailininkės 95 metų jubiliejui paminėti, akimirkas bei už ilgametį dailininkės gyvenimo ir kūrybos istorijos viešinimą.
 • Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokytojai Jurgitai  Davidavičienei – už aktyvią kūrybinę ir šviečiamąją veiklą, minint dailininkės Lidijos Meškaitytės 95 metų jubiliejų.
 • Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai – už dailininkės Lidijos Meškaitytės  95 gimimo metų paminėjimui skirtas parodas, už renginį „Padėk taškelį krašto istorijoje“ Jurbarko krašto šventės metu.
 •  Jurbarko krašto muziejui – už Lidijos Meškaitytės originalių darbų parodos globą ir kitus renginius (parodas), skirtus dailininkės 95 metų jubiliejui paminėti.
 • Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokytojai Linai Rušienei – už ilgametį dailininkės Lidijos Meškaitytės kūrybos ir istorijos garsinimą jaunimo tarpe bei organizuotus dailininkės vardo plenerus minint 95 metų jubiliejų.
 • Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokytojai Inesai Bosaitei – už ilgametį dailininkės Lidijos Meškaitytės kūrybos ir istorijos garsinimą jaunimo tarpe bei organizuotus dailininkės vardo plenerus, minint 95 metų jubiliejų.
 • Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo (Konstantino Glinskio teatras) vadovei Danutei  Samienei– už Lidijos Meškaitytės gyvenimo istorijos perkėlimą į teatrinę miniatiūrą,  minint dailininkės 95 metų jubiliejų.
 • Jurbarko rajono savivaldybės Smalininkų seniūnijai – už Lidijos Meškaitytės skvero sutvarkymo koncepciją, už ilgalaikę pagalbą puoselėjant materialų ir dvasinį dailininkės palikimą.
 • Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinei mokyklai – už dailininkės Lidijos Meškaitytės vardo saugojimą Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinėje mokykloje.
 • Lietuvos Nacionaliniam dailės muziejui – už metodinę pagalbą, minint dailininkės Lidijos Meškaitytės 95 metų jubiliejų.
 • Onutei Burneikienei – už dvasinio ir materialaus Lidijos Meškaitytės palikimo saugojimą.
 • Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktoriui Arvydui Griškui – už iniciatyvą ir jos įgyvendinimą, minint dailininkės Lidijos Meškaitytės 95 metų sukakties jubiliejų.
  (2012 m. gruodžio 28 d. potvarkis Nr. V3-72) 

Jurbarko kultūros centro moterų choro „Lelija“ 40 metų veiklos sukakties proga:

 • Moterų choro „Lelija“ meno vadovei Dalei Jonušauskienei – už ilgametį ir nuoširdų kultūrinį darbą, meno sklaidą, pagarbą ir dėmesį žmogui skatinant jo saviraišką ir kūrybiškumą.
 • Moterų choro „Lelija“ seniūnei Rasai Čereškevičienei – už nuoširdų atsidavimą, aktyvią veiklą ir pagalbą organizuojant Jurbarko kultūros centro moterų choro „Lelija“ veiklą.
 • Moterų choro „Lelija“ metraštininkei Ramutei Mineikienei – už prasmingą, kruopštų darbą ir istorijos saugojimą. 
 • Jurbarko kultūros centro moterų choro „Lelija“ narėms: Ramintai Damušienei, Angelijai Jakštienei, Birutei Tūtorienei, Birutei Mockienei, Elenai Komskienei, Vidai Cikienei, Danutei Urbienei – už nuoširdžią meilę dainai, nenuilstantį chorinės muzikos puoselėjimą ir ilgametį dalyvavimą Jurbarko kultūros centro moterų choro „Lelija“ veikloje.
  (2022 m. gruodžio 2 d. potvarkis Nr. V3-59)

Veliuonos kultūros centro vokalinio ansamblio „Veliuonietis“ 35 metų veiklos sukakties proga:

 • Ansamblio „Veliuonietis“ meno vadovei Jadvygai Žemliauskienei – už ilgametį ir nuoširdų kultūrinį darbą, meno sklaidą, ypatingą pagarbą ir dėmesį žmogui skatinant jo saviraišką ir kūrybiškumą;
 • Ansamblio „Veliuonietis“ narėms: Daivai Jurevičienei, Daivai Stankūnienei, Danutei Kazlauskaitei, Dalei Butėnienei;, Genovaitei Jokūbaitytei, Jolitai Kavaliauskienei – už ilgametį ir nuoširdų dalyvavimą kultūrinėje veikloje puoselėjant dainavimo tradicijas;
 • Ansamblio „Veliuonietis“ narėms: Gailutei Vilčinskienei, Redai Baršauskienei, Redai Mačėnienei, Vilmai Mačiulienei, Violetai Grabauskienei – už nuoširdų dalyvavimą kultūrinėje veikloje puoselėjant dainavimo tradicijas.
  (2022 m. lapkričio 17 d. potvarkis V3-55)

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 50 metų jubiliejaus proga šiems asmenims:

 • Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Loretai Undraitytei – už atsidavimą savo profesijai, lyderystę, bendruomeniškumo stiprinimą ir atvirumą naujovėms; 
 • Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos istorijos mokytojai metodininkei Danguolei Juščienei – už atsidavimą savo darbui, mokinių pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą skatinant juos asmeniniu pavyzdžiu bei meilės savo kraštui puoselėjimą;
 • Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei  Rūtai Tirlikienei – už iniciatyvas, įkvepiančias mokinius kūrybai, atsidavimą darbui, atvirumą naujovėms, projektinės veiklos plėtojimą;
 • Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos pradinių klasių  mokytojai metodininkei Ingridai Naujokaitienei – už išskirtinį dėmesį mokinio asmenybei, galimybių saviraiškai sudarymą, tvirtos bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros mokykloje kūrimą;
 • Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos pradinių klasių  mokytojai metodininkei Eglei Juškaitienei – už iniciatyvas, lyderystę, prasmingo bendruomeniškumo mokykloje skatinimą;
 • Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos inžinierei kompiuterininkei Liudmilai Norkaitienei – už atsidavimą savo profesijai, iniciatyvumą, atvirumą naujovėms ir sėkmingą projektinę veiklą;
 • Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos vyriausiajai buhalterei Danutei Tutlienei – už atsakingą, profesionalų ir nuoširdų darbą 
 • Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos budėtojai Loretai Zokaitienei – už atsakingai ir kruopščiai atliekamą darbą.
  (2022 m. lapkričio 17 d. potvarkis Nr. V3-54)
 • Tarptautinės mokytojų dienos proga:
  Violetai Greičiūnienei, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei, už aktyvią kūrybišką pedagoginę veiklą, labai gerus mokinių pasiekimus ir Jurbarko krašto garsinimą;
 • Augustei Vabalienei, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos istorijos vyresniajai mokytojai, už iniciatyvas, lyderystę, prasmingo bendruomeniškumo skatinimą ir projektinę veiklą; 
 • Alvydui Adomavičiui, Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos geografijos mokytojui metodininkui, už kruopštų, nuoseklų, atsakingą darbą su mokiniais;
 • Loretai Pocienei, Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei, už iniciatyvumą ugdant mokinių gamtamoksles žinias, aktyvią veiklą vykdant neformalųjį švietimą ir projektinę veiklą; 
 • Jolantai Tamošaitienei, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už pagarbą ir atsidavimą savo profesijai;
 • Daivai Petrauskaitei, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei, už nuoširdų ir atsakingą pedagoginį darbą ir projektinę veiklą;
 • Laimutei Jancevičienei, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos fizikos vyresniajai mokytojai, už nuoširdų ir ilgalaikį darbą koordinuojant OLWEUS patyčių prevencijos programą;
 • Janinai Unguraitienei,  Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei, už nuoširdų ir pasiaukojantį darbą ugdant pradinių klasių mokinius;
 • Vilmai Karosienei, Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyresniajai mokytojai, už pagarbą vaikams, profesionalų pedagoginį darbą, nuoširdumą ir atsakingumą;
 • Daliai Nekriošienei, Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių vyresniajai mokytojai, už mokinių įkvėpimą, kūrybiškumą, meninės saviraiškos įgūdžių lavinimą organizuojant respublikinius konkursus;
 • Laurai Kuncaitienei, Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros vyresniajai mokytojai, už puikius mokinių pasiekimus olimpiadose, konkursuose ir už inovatyvių metodų taikymą ugdymo procese;
 • Astai Tautkienei, Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos fizikos vyresniajai  mokytojai, už ilgametį nuoširdų, prasmingą ir kūrybingą švietėjišką darbą plėtojant mokinių gamtamoksles žinias;
 • Danutei Daunorienei, Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyresniajai mokytojai, už nuoširdų ilgametį pedagoginį darbą, aktyvią, kūrybišką veiklą mokyklos bendruomenėje, skautų organizacijos įkūrimą mokykloje;
 • Vidai Petraitienei, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo auklėtojai ekspertei, už kūrybiškumą, autorinės knygos išleidimą, aktyvų ir prasmingą darbą vykdant šalies ir tarptautinius projektus;
 • Imedai Čeberkienei, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ logopedei metodininkei  už inovatyvų kūrybišką darbą su ugdytiniais ir jų tėvais;
 • Nijolei Sokolovai, Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos vyresniajai priešmokyklinio ugdymo mokytojai, už ilgametį kūrybišką ir sąžiningą darbą su ugdytiniais;
 • Vyčiui Binkauskui, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos klarneto mokytojui metodininkui, už aktyvią visuomeninę ir meninę veiklą, mokinių parengimą respublikiniams ir tarptautiniams konkursams, festivaliams.
  (2022 m. rugsėjo 30 d. potvarkis V3-45)

 • Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Genovaitei Grigucevičienei– už nuoširdų ilgametį, sąžiningą ir profesionalų darbą valstybės tarnyboje, indėlį kuriant bei įgyvendinant švietimo politiką Jurbarko rajone; (2022 m. rugsėjo 19 d. potvarkis Nr. V3-41)

 • Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos direktorei Virginijai Samajauskienei – už ilgametį ir profesionalų vadybinį darbą, atsakingumą ir nuoširdumą, kūrybiškumo ir iniciatyvumo skatinimą, bendruomenę telkiančių idėjų įgyvendinimą; (2022 m. birželio 30 d. potvarkis Nr. V3-38)

 • Jurbarko rajono savivaldybės padėką 25 metų veiklos jubiliejaus proga Jurbarko Rotary klubui – už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, nuolatinę ir neatlygintiną paramą Jurbarko krašto bendruomenei (2022 m. birželio 23 d. potvarkis Nr. V3-37).

 • UAB „Enero“ – už bendradarbiavimą, reikšmingą indėlį rengiant Raudonės (rezidencinės) pilies parko sutvarkymo ir pritaikymo lankymui projektą; 
 • MB „Praeities tyrimų institutas“ – už glaudų bendradarbiavimą, operatyviai atliktus Raudonės (rezidencinės) pilies parko archeologinius tyrimus;
 • UAB „Jurmelsta“ – už glaudų bendradarbiavimą, profesionalumą ir laiku atliktus Raudonės (rezidencinės) pilies parko sutvarkymo darbus;
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai – už bendradarbiavimą, prisidėjimą įgyvendinant Raudonės (rezidencinės) pilies parko sutvarkymo ir pritaikymo lankymui projektą;
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių-Tauragės teritoriniam skyriui – už bendradarbiavimą, prisidėjimą įgyvendinant Raudonės (rezidencinės) pilies parko sutvarkymo ir pritaikymo lankymui projektą;
 • Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Raudonės seniūnijos seniūnui Česlovui Meškauskui – už nuoširdų bendradarbiavimą, nuolatinę pagalbą prižiūrint ir puoselėjant Raudonės (rezidencinės) pilies parką.
  (2022 m. birželio 15 d. potvarkis Nr. V3-35)

 • Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 45-erių metų veiklos jubiliejaus proga šiems asmenims:
 • Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vidai Juzikienei – už ilgametį, nuoširdų ir kūrybingą vadybinį darbą;
 • Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos muzikos mokytojai Alvydai Latožienei – už ilgametį, nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą;
 • Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytojai Nijolei Sokolovai – už ilgametį, stropų ir sąžiningą pedagoginį darbą;
 • Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytojai Ritai Pielikienei – už ilgametį, kūrybingą ir atsakingą pedagoginį darbą;
 • Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos ūkvedei Ritai Kvietkienei– už nuoširdų ir sąžiningą darbą.
  (2022 m. birželio 8 d. potvarkis Nr. V3-33)

   
 • Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ direktorei Audronei Balčiūnienei – už sėkmingą vadovavimą įstaigai, inovacijas ir iniciatyvas socialiniame darbe bei nuoširdų socialinių paslaugų plėtros ir teikimo organizavimą. (2022 m. gegužės 31 d. potvarkis Nr. V3-32)
 • Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos 30-mečio proga šiems asmenims ir organizacijoms:
 • Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos pirmininkei Kristinai Vančienei – už sėkmingą vadovavimą bendrijai, aktyvią ir nuoširdžią veiklą sprendžiant rajono socialines problemas;
 • Antanui Juozui Kazakevičiui – už ilgametį sėkmingą vadovavimą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai, aktyvią visuomeninę veiklą;
 • Lietuvos garbės konsului, Jurbarko rajono Garbės piliečiui prof. dr. Volfgangui fon Štetenui – už nuolatinį dėmesį ir paramą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai;
 • Organizacijai „Berliner Polizisten helfen“ – už nuolatinį dėmesį ir paramą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai;
 • Arvydui Jašinskui – už ilgametę prasmingą veiklą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje;
 • Bronei Jašinskienei – už ilgametę prasmingą veiklą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje;
 • Danguolei Kutkevičienei – už ilgametę prasmingą veiklą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje;
 • Česlovui Meškauskui – už ilgametę prasmingą veiklą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje;
 • Vidai Račiūnienei – už ilgametę prasmingą veiklą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje;
 • Birutei Spaustynaitienei – už ilgametę prasmingą veiklą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje;
 • Valei Šeršniovienei – už ilgametę prasmingą veiklą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje
 • Liudai Tautkuvienei – už ilgametę prasmingą veiklą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje;
 • Nijolei Istratijienei – už ilgametę prasmingą veiklą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje.
  (2022 m. gegužės 25 d. potvarkis V3-31)


 •  Jurbarko rajono savivaldybės padėką Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkei Vidai Pieniutienei – už ilgametį darbą ir pastangas aktyvinti neįgaliuosius, nuoširdų bendradarbiavimo skatinimą ir asmeninį pavyzdį padėti kitiems.
  (
  2022 m. gegužės 3 d. potvarkis V3-29)

Šv. Florijono dienos proga šiems asmenims:

 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiajam specialistui, vidaus tarnybos kapitonui Valdui Juozapaičiui – už gaisrų prevencijos veiklos stiprinimą Jurbarko rajono savivaldybėje, gaisrinės saugos žinių sklaidą, gyventojų saugaus elgesio įpročių ugdymą, gaisrų prevencijos organizavimo tobulinimą;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektoriui, vidaus tarnybos majorui Tadui Vosyliui – už gaisrų prevencijos veiklos stiprinimą Jurbarko rajono savivaldybėje, gaisrinės saugos žinių sklaidą, gyventojų saugaus elgesio įpročių ugdymą, gaisrų prevencijos organizavimo tobulinimą;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčios pamainos vadui, vidaus tarnybos vyresniajam leitenantui Gintarui Palaičiui – už Jurbarko rajono  savivaldybėje vykdomą aktyvią savanorišką veiklą, gesinant gaisrus ir atliekant gelbėjimo darbus, vietos gyventojų švietimą gaisrų prevencijos srityje;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčios pamainos vyresniajam ugniagesiui gelbėtojui, vidaus tarnybos puskarininkiui Ramūnui Onusaičiui – už Jurbarko rajono  savivaldybėje vykdomą aktyvią savanorišką veiklą, gesinant gaisrus ir atliekant gelbėjimo darbus, vietos gyventojų švietimą gaisrų prevencijos srityje
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkui, vidaus tarnybos pulkininkui leitenantui Tomui Statkui – už aktyvią vadybinę veiklą, nuoširdų bendradarbiavimą, iniciatyvų saugios aplinkos bendruomenei kūrimą ir stiprinimą.
  (2022 m. gegužės 2 d. potvarkis V3-27)

 

Šv. Florijono dienos proga šiems asmenims:

 • Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos Eržvilko ugniagesių komandos ugniagesiui gelbėtojui Vaidui Naudulaičiui už ilgametį, sąžiningą, nuoširdų darbą ir įvairių iniciatyvų įgyvendinimą;
 • Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos Juodaičių ugniagesių komandos ugniagesiui gelbėtojui Jonui Bajerčiui už ilgametį, sąžiningą ir nuoširdų darbą, atsidavimą tarnybai;
 • Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos Smalininkų ugniagesių komandos ugniagesiui gelbėtojui Rimui Miliui už ilgametį, sąžiningą, nuoširdų darbą ir įvairių iniciatyvų įgyvendinimą;
 • Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos Šimkaičių ugniagesių komandos ugniagesiui gelbėtojui Vaidui Bičiulaičiui už ilgametį, sąžiningą, nuoširdų darbą ir įvairių iniciatyvų įgyvendinimą;
 • Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos Raudonės ugniagesių komandos skyrininkui Vytui Bankauskui už ilgametį, sąžiningą, nuoširdų darbą, patirties ir išminties dalijimąsi su kolegomis.
 • Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkui Vaidui Vaičiukynui už nuoširdų darbą priešgaisrinės saugos srityje, gyventojų saugumo užtikrinimą, aktyvų visuomenės švietimą gaisrų prevencijos tematika, savanorių ugniagesių veiklos koordinavimą Jurbarko rajone.  
  (2022 m. gegužės 2 d. potvarkis V3-28)

 • Jurbarko rajono savivaldybės padėką Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Rasidai Kalinauskienei – už inovatyvią ir tvarią vadybinę veiklą, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos indėlį, stiprinant rajono bendruomenės iniciatyvas ir kuriant jos vertybinį pamatą. (2022 m. balandžio 29 d. potvarkis V3-26)
 • Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lybiškių filialo vyresniajai bibliotekininkei Laimutei Keterienei – geriausiajai 2021 m. Jurbarko rajono bibliotekininkei už krašto istorijos puoselėjimą ir aktyvią veiklą buriant bendruomenę.
 • Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Violetai Murauskienei – už aktyvią veiklą buriant vaikus, jaunimą, įgyvendinamą „Biblioteka visiems“ iniciatyvą
 • Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viešvilės filialo vyresniajai bibliotekininkei Vilijai Platonovienei – už idėjų „Tvari biblioteka“ ir „Atsakingas skaitytojas“ įgyvendinimą, aktyvią veiklą buriant bendruomenę.
 • Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos išteklių formavimo skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Danguolei Čekienei – už dokumentinio paveldo puoselėjimą, prasmingą darbą kuriant Jurbarko rajono Garbės piliečio prof. Arnoldo Piročkino atminties kambarį.
 • Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skirsnemunės filialo vyresniajai bibliotekininkei Giedrei Jasinskienei – už bibliotekininko profesijos vertybių puoselėjimą, LIBIS modernizavimo sistemos greitą įsisavinimą ir gerosios patirties sklaidą;
 • Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausiajai metodininkei Rytei Galbuogienei – už atsakingai atliekamą darbą, aktyvią veiklą buriant įstaigos bendruomenę ir inovacijas.
  (2022 m. balandžio 25 d. potvarkis V3-24)

 • Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos direktorei Loretai Ševelienei – už ilgametę ir tvarią vadybinę veiklą, nuoseklų meno puoselėtojų telkimą ir asmeninį indėlį kuriant Jurbarko rajono kultūrinį gyvenimą;
  (2022 m. kovo 31 d. potvarkis V3-19).

 • Dailininkei tekstilininkei Minai Levitan-Babenskienei jos 90 metų jubiliejaus proga – už meno sklaidą Lietuvoje ir pasaulyje, meilę Jurbarko kraštui;
  (2022 m. kovo 8 d. potvarkis V3-15).

 

 • Jurbarko sporto centro Dziudo ir sambo skyriaus trenerei Dianai Arlauskaitei – už geriausių 2021 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą.
 • Jurbarko sporto centro Lengvosios atletikos skyriaus trenerei Violetai Kokarskajai – už geriausių 2021 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą.
 • Jurbarko sporto centro Sunkiosios atletikos skyriaus treneriui Rimantui Slavikui – už geriausių 2021 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą.
 • Jurbarko sporto centro Dziudo skyriaus treneriui Viliui Paukščiui – už geriausių 2021 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą.
 • Jurbarko sporto centro Lengvosios atletikos skyriaus trenerei Laimutei Stanienei – už geriausių 2021 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą.
 • Sporto klubo „Pantera“ treneriui Mindaugui Smirnovui – už geriausių 2021 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą.
 • Jurbarko sporto centro sportininkei Medai Osipovaitei – už 2021 metais pasiektus aukštus sportinius rezultatus, garsinančius Lietuvos ir Jurbarko vardą.
 • Jurbarko sporto centro sportininkei Ugnei Mozūraitytei – už 2021 metais pasiektus aukštus sportinius rezultatus, garsinančius Lietuvos ir Jurbarko vardą.
  (2022 m. vasario 9 d. potvarkis V3-4)

 

Mero padėkos 2021 metais  

 • Jurbarko rajono savivaldybės mero padėka administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus archyvo tvarkytojai Reginai Baubliauskienei –už ilgametį nuoširdų ir kruopštų darbą Savivaldybės likviduotų įmonių archyve.
  (2021 m. gruodžio 29 d. potvarkis Nr. V3-51)
 • Reginai Bakutienei – už ilgametį ir nuoširdų kultūrinį darbą, šokio meno sklaidą, ypatingą pagarbą ir dėmesį žmogui skatinant jo saviraišką ir kūrybiškumą.
  (2021 m. gruodžio 7 d. potvarkis Nr. V3-47)

 • Lietuvos kariuomenės Karinėms oro pajėgoms – už 10 metų trunkantį bendradarbiavimą su Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindine mokykla, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centru ir Smalininkų bendruomene ugdant pilietišką jaunimą ir visuomenę.
 • Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Sraigtasparnių eskadrilės lakūnams – už 10 metų trunkančią draugystę su Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindine mokykla, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centru ir Smalininkų bendruomene ugdant pilietišką jaunimą ir visuomenę bei įdomias moksleiviams stovyklas „Sakale, lėk“.
 • Violetai Schuetz – už aktyvią visuomeninę veiklą ir Smalininkų bendruomenės telkimą.
  (2021 m. gruodžio 3 d. potvarkis Nr. V3-46)

 • Danutei Naujokienei – už nuoširdų ilgametį darbą Jurbarko rajono savivaldybėje, profesionalumą ir atsakingumą vykdant Žemės ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas. (2021 m. lapkričio 10 d. potvarkis Nr. V3-40)

 • Krepšinio klubo „Jurbarkas“ žaidėjui Ričardui Verbickui – už Jurbarko vardo garsinimą, komandai iškovojus „Top sport“ taurę ir laimėjus 2020–2021 m. Regionų krepšinio lygos B diviziono čempionatą.
  (2021 m. spalio 13 d. potvarkis Nr. V3-37

Už prisidėjimą ir geranorišką pagalbą rengiant respublikinį mokinių piešinių konkursą-parodą „1830–1831 m. sukilimo Lietuvoje vado Antano Gelgaudo atminimas“ :

 • Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės vyr. mokytojai Linai Rušienei;
 • Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos dailės mokytojai metodininkei Jurgitai Davidavičienei.
 • Už respublikinio mokinių piešinių konkurso-parodos „1830–1831 m. sukilimo Lietuvoje vado Antano Gelgaudo atminimas“ organizavimą – Jurbarko švietimo centro direktorei Jurgitai Voroninienei.
 • Už svarų indėlį, rengiant Metų, skirtų 1830–1831 m. sukilimo Lietuvoje vadui Antanui Gelgaudui atminti, paminėjimą Jurbarko rajone – Vilniaus dailės akademijos Panemunės pilies direktoriui Mariui Daraškevičiui
  (2021 m. spalio 11 d. potvarkis Nr. V3-36)

 • Už Jurbarko vardo garsinimą krepšinio klubo „Jurbarkas“ žaidėjams, iškovojusiems „Top sport“ taurę ir laimėjusiems 2020–2021 m. Regionų krepšinio lygos B diviziono čempionatą: Karoliui Kavaliauskui, Karoliui Šarukui, Elonui Pokanevič, Lukui Karaliui, Arturs Pelšs, Tomui Milinskui, Šarūnui Jurgučiui, Vladislovui Razumnovui, Dominykui Petkevičiui, Lukui Žukauskui, Deividui Rinkūnui, Raimondui Ambrulaičiui.
  (2021 m. spalio 6 d. potvarkis V3-35)

 • Jurbarko kredito unijos vadovei Nijolei Petraitienei – už sėkmingą ilgametį vadovavimą Jurbarko kredito unijai, kuri jau 20 metų Jurbarko rajono žmonėms teikia patikimas ir kokybiškas finansines paslaugas
  (2021 m. rugsėjov 24 d. potvarkis V3-34)

Tarptautinės mokytojo dienos proga: 

 • Janinai Ašutaitytei, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos biologijos mokytojai ekspertei, už aktyvią kūrybišką veiklą, inovatyvumą ugdymo procese, labai gerus mokinių pasiekimus brandos egzaminuose, olimpiadose ir konkursuose;
 • Vilijai Bartusevičienei, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei, už labai gerus mokinių pasiekimus brandos egzaminuose, olimpiadose ir konkursuose;
 • Sauliui Ambrazaičiui, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyresniajam mokytojui, už meno sklaidą gimnazijoje bei rajone, labai gerus mokinių pasiekimus brandos egzaminuose, olimpiadose ir konkursuose;
 • Birutei Galbogienei, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos matematikos mokytojai ekspertei, už aktyvią kūrybišką veiklą, inovatyvumą ugdymo procese, labai gerus mokinių pasiekimus brandos egzaminuose, olimpiadose ir konkursuose;
 • Erikai Liutkevičienei, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos informacinių technologijų mokytojai ekspertei, už aktyvią kūrybišką veiklą, inovatyvumą ugdymo procese, labai gerus mokinių pasiekimus brandos egzaminuose, olimpiadose ir konkursuose;
 • Jurgitai Kazinevičienei, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei, už aktyvią kūrybišką veiklą, inovatyvumą ugdymo procese, labai gerus mokinių pasiekimus brandos egzaminuose, olimpiadose ir konkursuose;
 • Linai Maskolaitienei, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei, už aktyvią kūrybišką veiklą, inovatyvumą ugdymo procese, labai gerus mokinių pasiekimus brandos egzaminuose, olimpiadose ir konkursuose;
 • Ritai Lazdauskienei, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos biologijos mokytojai metodininkei, už aktyvią kūrybišką veiklą, inovatyvumą ugdymo procese, labai gerus mokinių pasiekimus olimpiadose ir konkursuose;
 • Loretai Songailienei, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei, už aktyvią kūrybišką veiklą, inovatyvumą ugdymo procese, labai gerus mokinių pasiekimus olimpiadose ir konkursuose
  (2021 m. rugsėjov 22 d. potvarkis V3-33)

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos 40-mečio proga:

 • Aušrai Baliukynaitei, direktorei, už profesionalų vadybinį darbą, kūrybiškumo ir iniciatyvumo skatinimą, bendruomenę telkiančių idėjų įgyvendinimą.
 • Gražinai Glinskienei, logopedei metodininkei, už ilgametį sąžiningą darbą, atsakingumą ir nuoširdumą, meilę vaikams.
 • Snieguolei Mažeikienei, direktorės pavaduotojai ugdymui, už profesionalų vadybinį darbą, kūrybiškumą ir  iniciatyvumą rengiant ir vykdant projektus.
 • Zitai Nejuvienei, auklėtojos padėjėjai, už ilgametį sąžiningą darbą, atsakingumą ir nuoširdumą, meilę vaikams.
 • Albinai Skužinskienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei metodininkei, už ilgametį sąžiningą darbą, atsakingumą ir nuoširdumą, meilę vaikams.
 • Elenai Urbanavičiūtei, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai metodininkei, už ilgametį sąžiningą darbą, atsakingumą ir nuoširdumą, meilę vaikams.
   (2021 m. rugpjūčio 31 d. potvarkis V3-30)
 • Irenai OičenkieneiJurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos direktorei – už ilgametį ir profesionalų vadybinį darbą, atsakingumą ir nuoširdumą, kūrybiškumo ir iniciatyvumo skatinimą, bendruomenę telkiančių idėjų  įgyvendinimą
  (2021 m. rugpjūčio 23 d. potvarkis V3-29)
 • Algirdui Sinkevičiui – monografijos „Viešvilė“ sudarytojui ir vyriausiajam redaktoriui – už kruopštų Mažosios Lietuvos istorijos puoselėjimą ir atliktą didžiulį autorių komandos subūrimo bei istorinės medžiagos surinkimo darbą, kuris įprasmintas didelę vertę turinčiomis knygomis. 
  (2021 m. rugpjūčio 5 d. potvarkis V3-26)

Jurbarko rajono savivaldybės mero padėkas Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos abiturientams:

 • Emilijai Barčauskaitei – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – puikus lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatas
 • Barborai Jociutei – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – puikūs lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, matematikos  valstybinių brandos egzaminų rezultatai;
 • Enrikai Dumčiūtei – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas;
 • Vyteniui Greičiūnui – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – puikus lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatas;
 • Rugilei Kriščiukaitytei – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – puikūs lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos (anglų) valstybinių brandos egzaminų rezultataį;
 • Tomui Martišiui – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas;
 • Nedui Rimavičiui – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – puikūs informacinių technologijų ir užsienio kalbos (anglų) valstybinių brandos egzaminų rezultatai;
 • Ernestui Sabaliauskui – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – puikūs informacinių technologijų ir užsienio kalbos (anglų) valstybinių brandos egzaminų rezultatai;
 • Agnei Sapronaitytei – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – puikūs biologijos, matematikos, informacinių technologijų ir užsienio kalbos (anglų) valstybinių brandos egzaminų rezultatai;
 • Sandrai Spaustynaitytei – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – puikūs lietuvių kalbos ir literatūros bei biologijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai;
 • Dominykui Vilčinskui – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – puikūs  matematikos ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų rezultatai.
  (2021 m. liepos 22 d. potvarkis V3-24)

  Jurbarko rajono savivaldybės mero padėkas Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos abiturientėms:

 • Saulei Ignatavičiūtei, neformalios jaunimo savanorių grupės „Jurbarkas gyvas“ narei, už aktyvų dalyvavimą savanorystės veikloje.
 • Enrikai Dumčiūtei, neformalios jaunimo savanorių grupės „Jurbarkas gyvas“ narei, už aktyvų dalyvavimą savanorystės veikloje.
  (2021 m. liepos 22 d. potvarkis V3-25)

 • Viktorijai Aranauskienei, VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ buhalterei – už ilgametį kruopštų, sąžiningą darbą; 
 • Vilijai Bajorinienei, VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ bendrosios praktikos slaugytojai – už nuoširdų ilgametį darbą Eržvilko senelių globos namuose;
 • Daivai Arlauskaitei-Žievienei, VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“  socialinio darbuotojo padėjėjai – už nuoširdų ilgametį darbą, teikiant paslaugas paslaugų gavėjams namuose;
 • Aldonai Birgiolienei, VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ socialinio darbuotojo padėjėjai – už nuoširdų ilgametį darbą, teikiant paslaugas paslaugų gavėjams Eržvilko senelių globos namuose;
 • Birutei Dikšaitienei, VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ socialinio darbuotojo padėjėjai – už nuoširdų ilgametį darbą, teikiant paslaugas paslaugų gavėjams namuose.
  (2021 m. birželio 25 d. potvarkis V3-19)

 

 • Jurbarko rajono savivaldybės mero padėka Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui Petrui Baršauskui – už ilgametį ir profesionalų  vadybinį darbą, krašto tradicijų puoselėjimą, aktyvią veiklą telkiant Seredžiaus bendruomenę. 
  (2021 m. birželio 28 d. V3-20)

Geriausius 2020 metų Jurbarko rajono sportininkus parengusiems Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro treneriams:

 • Dianai Arlauskaitei, dziudo ir sambo sporto trenerei;
 • Viliui Paukščiui, dziudo sporto treneriui;
 • Rimantui Slavikui, sunkiosios atletikos treneriui;
 • Mindaugui Smirnovui, sporto klubo „Pantera“ treneriui.
  (2021 m. liepos 7 d. Nr. V3-22)

Jurbarko rajono savivaldybės mero padėka – už Jurbarko vardo garsinimą krepšinio klubui „Jurbarkas“ iškovojus „Top sport“ taurę ir laimėjus Regionų krepšinio lygos B diviziono čempionatą krepšinio klubo „Jurbarkas“ vadovams, treneriams, aptarnaujantiems specialistams: Povilui Valaičiui, Vaidui Greičiui, Vladislovui Razumnovui, Eglei Matulaitytei.

(Jurbarko rajono savivaldybės mero 2021 m. balandžio 16 d. potvarkis Nr. V3-9)

Mero padėkos 2020 metais

 • Tarybos ir mero sekretoriato vedėjai Genei Gudaitienei už nuoširdų, kruopštų ir atsakingą darbą vykdant Tarybos ir mero sekretoriato vedėjos pareigas;
  Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiajai specialistei Irenai Giedraitytei už ilgametį sąžiningą darbą, profesionalumą, atsakingumą ir kruopštumą, tvarkant savivaldybės archyvą, organizuojant  priimamojo veiklą. (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2020 m. gruodžio 29 d. potvarkis Nr. V3-75)   
   
  Jurbarko rajono savivaldybės meras vardinėmis dovanomis apdovanojo:
 • Vinco Grybo memorialinio muziejaus vedėją Rasą Grybaitę už kūrybines iniciatyvas, Jurbarko kraštą garsinančią veiklą, už įsimintinų kultūrinių renginių organizavimą.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2020 m. spalio 2 d. potvarkis Nr. V3-64)   

 • 2019 metų pilietiškiausią Jurbarko krašto šaulį, Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Petro Paulaičio 701-osios kuopos šaulį Stasį Kliuką – už aktyvų dalyvavimą šaulių veikloje, asmenines iniciatyvas, įrengiant naująjį Jurbarko šaulių tirą, ženklų indėlį įamžinant žuvusių partizanų atminimą Jurbarko rajono savivaldybėje – vardiniu peiliu;
 • 2019 metų pilietiškiausią Jurbarko krašto jaunąjį šaulį, Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Jurbarko jaunųjų šaulių 708-osios kuopos jaunąjį šaulį Vakarį Kasperavičių – už aktyvų dalyvavimą kuopos užsiėmimuose, žygiuose, pratybose už kūrybiškumą ir pareigingumą – vardiniu peiliuku.
  Jurbarko rajono savivaldybės mero 2020 m. kovo 10 d. potvarkis Nr. V3-17)   
 • Jurbarko Petro Paulaičio šaulių 701-osios kuopos šauliams už aktyvią ir iniciatyvią šaulišką veiklą bei nepriekaištingą pavestų užduočių vykdymą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-ųjų metinių proga: Giedrei Jackienei, Gerdai Sviderskytei, Ingridai Gelžinytei, Indrei Giedraitytei, Arturui Gailiui, Džeraldui Kiulkaičiui, Rolanui Rulevičiui.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2020 m. kovo 10 d. potvarkis Nr. V3-16)   

 • Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro darbuotojai Daivai Babilienei. Už indėlį puoselėjant  Mažosios Lietuvos ir  Smalininkų miestelio tradicijas, gražinant aplinką, dalyvavimą bendruomeninėje veikloje bei pagalbą savivaldybei įgyvendinat kultūros centro renovacijos projektą „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2020 m. vasario 27 d. potvarkis Nr. V3-12)   

  Jurbarko rajono savivaldybės Padėkos dieną - „Krištolinės lelijos“ meras Skirmantas Mockevičius apdovanojo: 
 • Nominacijoje „Už aktyvų Jurbarko krašto garsinimą Lietuvoje bei užsienyje mokslo, švietimo, meno, politikos, verslo, sporto ar kitoje svarbioje visuomenei srityje“ – skulptorių, Jurbarko Sinagogų aikštės memorialo kūrėją  Dovydą Zundelovičių.
 • Nominacijoje „Įgyvendinusiems Jurbarko kraštui svarbius projektus“ –UAB „Jurbarko vandenys“ technikos direktorių Joną Tamulį.
 • Nominacijoje „Savo veikla parodžiusiems sektiną pavyzdį, kilniai pasielgusiems“ –Vertimų bendruomenės pirmininkę Vaidą Saročkienę.
 • Nominacijoje „Už rajono savivaldybės etninės kultūros paveldo saugojimą ir puoselėjimą“ – Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovę Birutę Bartkutę.
 • Nominacijoje „Už sėkmingą kultūrinę ir švietėjišką veiklą, aktyvų žmonių ugdymą, pilietines iniciatyvas, bendruomenių telkimą ir aktyvinimą, už viešo saugumo  gerinimą“ – Lietuvos šaulių sąjungos 7-osios rinktinės Jurbarko P. Paulaičio 701-osios kuopos vado pavaduotoją Eugenijų Žukauską.
 • Nominacijoje „Už atviros visuomenės ugdymą, aktyvų ir sėkmingą darbą profesinėse sąjungose“ – Girdžių, Vadžgirio ir Eržvilko parapijų kleboną Saulių Pavalkį.
 • Nominacijoje „Už reikšmingą indėlį sveikatos apsaugos sistemos srityje“ – VšĮ Jurbarko ligoninės slaugytoją Zitą Baltrušaitytę.
 • Nominacijoje „Už aktyvią savanorystę bei jos skatinimą, socialinės paramos teikimą, neįgaliųjų, socialiai atskirtų visuomenės grupių ir jų narių integravimą į visuomenę“ – gydytoją, savanorių komandos
 • „Jurbarkas gyvas“ iniciatorę Aušrinę Meškauskienę.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2020 m. vasario 6 d. potvarkis Nr. V3-7)   


 
Už bendruomenės akcijas ir iniciatyvas, įgyvendintus projektus, skirtus viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti padėkos skirtos:

 • Armeniškių kaimo bendruomenei; 
 • Girdžių bendruomenės centrui; 
 • Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai; 
 • Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyriui; 
 • Pilies kaimo bendruomenei; 
 • Smalininkų bendruomenės centrui;
 • Viešvilės bendruomenės centrui „Skalvija“ 

Už bendruomenės sutelktumą, vietos tradicijų kūrimą ir gyvenimo kokybę gerinančią veiklą padėkos skirtos:

 • Asociacijai „Gaivimina“; 
 • Asociacijai „Jovarų alėja“; 
 • Asociacijai „Menų imperija“; 
 • Eržvilkiškių bendruomenės centrui; 
 • Girdžių šeimų centrui; 
 • Juodaičių kaimo bendruomenei; 
 • Jurbarko bitininkų draugijai „Nektaras“; 
 • Kartupių krašto bendruomenei; 
 • Klausučių mokyklos bendruomenės centrui; 
 • Paskynų bendruomenei; 
 • Pašaltuonio kaimo bendruomenei „Šaltuonėlė“; 
 • Pavidaujo kaimo bendruomenei; 
 • Rotulių kaimo bendruomenei; 
 • Raudonėnų bendruomenės centrui; 
 • Rutkiškių kaimų bendruomenei; 
 • Skirsnemunės kaimo bendruomenei; 
 • Šimkaičių miestelio bendruomenei; 
 • Vertimų kaimo bendruomenei; 
 • Žindaičių bendruomenei.

Už kultūrinės ir meninės savimonės ugdymą, ateities kūrimą, istorijos įamžinimą ir atminimą padėkos skirtos: 

 • Asociacijai „Veliuoniečio kadrilis“; 
 • Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijai „Jurbarko sandora“; 
 • Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centrui; 
 • Lietuvos samariečių Raudonės skyriui; 
 • Raudonės bendruomenei „Žiburys“; 
 • Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos bendruomenei; 
 • Vadžgirio bendruomenės centrui; 
 • Vadžgirio muzikos mylėtojų klubui „Mūza“; 
 • Vosbutų kaimo bendruomenei.

Už socialinę veiklą ir atskirties mažinimą, bendruomenės būrimą, labdaros ir paramos akcijų organizavimą padėkos skirtos:

 • Jurbarko esperanto klubui „Horizontas“; 
 • Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijai 
 • Jurbarko Švč. Trejybės parapijos Caritui.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. sausio 28 d. potvarkis Nr. V3-6) 

Jurbarko rajono savivaldybės padėką Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos direktorei Birutei Genienei už ilgametį ir profesionalų vadybinį darbą, pareigingumą ir toleranciją.

(Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. sausio 28 d. potvarkis Nr. V3-5)  

 

 • Artūrui Enčeriui, Kyokushin karate skyriaus treneriui;
 • Gražinai Girdžiuvienei, Rankinio skyriaus trenerei;
 • Rimantui Slavikui, Sunkiosios atletikos skyriaus treneriui;
 • Valentinui Jankūnui, Šachmatų skyriaus treneriui;
 • Violetai Kokorskajai, Lengvosios atletikos skyriaus trenerei;
 • Audriui Tirlikui, orientavimosi sporto klubo „Karšuva“ treneriui;
 • Mindaugui Smirnovui, džiudžitso ir kobudu sporto klubo „Pantera“ treneriui;
 • Arūnui Štrimui, stalo teniso klubo „Pirmasis setas“ treneriui;
 • Dianai Arlauskaitei, Dziudo ir sambo skyriaus trenerei.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. sausio 21 d. potvarkis Nr. V3-2) 

 

Mero padėkos 2019 metais

 • Jurbarko rajono savivaldybės padėką Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriui Alvydui Januškevičiui už ilgametį ir profesionalų vadybinį darbą, pareigingumą ir toleranciją.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. gruodžio 30 d. potvarkis Nr. V3-89) 
 • Jurbarko rajono savivaldybės padėką GRAŽINAI GIRDŽIUVIENEI, už ilgametį ir nuoširdų trenerės darbą ugdant jaunuosius sportininkus, Jurbarko krašto garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. gruodžio 27 d. potvarkis Nr. V3-87) 
 • Vadžgirio Šv. Juozapo parapijos klebonui-kunigui Sauliui Pavalkiui už bendrystę ir didelį indėlį telkiant Vadžgirio bendruomenę, organizuojant projekto ,,Vadžgirys – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2019“ renginius bei Jurbarko krašto garsinimą;
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. gruodžio 16 d. potvarkis Nr. V3-84) 

 

 • Linai Lukošienei, Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovei, už projekto ,,Vadžgirys – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2019“ renginių ir veiklų organizavimą bei Jurbarko krašto garsinimą;
 • Erikai Žievienei, Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus kultūrinių renginių organizatorei – už projekto ,,Vadžgirys – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2019“ renginių ir veiklų organizavimą bei Jurbarko krašto garsinimą;
 • Ivetai Juknelytei – už savanorišką pagalbą organizuojant projekto ,,Vadžgirys – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2019“ renginius;
 • Marijai ir Aldevinui Siriūnaičiams – už finansinę paramą organizuojant projekto ,,Vadžgirys – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2019“ renginius.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. gruodžio 12 d. potvarkis Nr. V3-82) 

 • Stanislavai Butkuvienei – už asmeninį pavyzdį ugdant atsakingą visuomenės požiūrį į vaikų globą, pasiaukojimą, kantrybę bei gerumą gydant sužalotas mažas širdeles;
 • Virginijai Jackaitienei – už asmeninį pavyzdį ugdant atsakingą visuomenės požiūrį į vaikų globą, pasiaukojimą, kantrybę bei gerumą gydant sužalotas mažas širdeles;
 • Aldutei Lekšaitienei – už asmeninį pavyzdį ugdant atsakingą visuomenės požiūrį į vaikų globą,  pasiaukojimą, kantrybę bei gerumą gydant sužalotas mažas širdeles;
 • Egitai Lyneburgerienei – už asmeninį pavyzdį ugdant atsakingą visuomenės požiūrį į vaikų globą, pasiaukojimą, kantrybę bei gerumą gydant sužalotas mažas širdeles;
 • Angelei Morkeliūnienei – už asmeninį pavyzdį ugdant atsakingą visuomenės požiūrį į vaikų globą, pasiaukojimą, kantrybę bei gerumą gydant sužalotas mažas širdeles;
 • Alinai Zokienei – už asmeninį pavyzdį ugdant atsakingą visuomenės požiūrį į vaikų globą,  pasiaukojimą, kantrybę bei gerumą gydant sužalotas mažas širdeles.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. gruodžio 10 d. potvarkis Nr. V3-79)

 

 • Giedrei Jasinskienei, Skirsnemunės filialo vyresniajai bibliotekininkei – už profesionalų, bendradarbiaujantį ir inovatyvų 32 metų darbą.
 • Laimutei Keterienei, Lybiškių filialo vyresniajai bibliotekininkei – už 25-erius metus puoselėjamą meilę gimtajam kraštui, kruopštų istorinės atminties tyrinėjimą ir tautinės savimonės ugdymą.
 • Liudai Neverdauskei, Pašaltuonio filialo vyresniajai bibliotekininkei –  už 25-erių metų nuoširdų darbą, skaitymo iniciatyvų skatinimą ir meilę jaunajam skaitytojui,
 • Violetai Šoblinskaitei, Veliuonos filialo vyresniajai bibliotekininkei – už profesionalią veiklą išsaugant Veliuonos krašto literatūrines tradicijas, jaunosios kartos kūrybinių iniciatyvų skatinimą ir skaitymo kultūros ugdymą,
 • Erikai Žievienei, Vadžgirio filialo vyresniajai bibliotekininkei – už reikšmingą vaidmenį vedant biblioteką inovacijų keliu, aktyvų bibliotekos bendruomenės telkimą ir atvirą širdį mažajam skaitytojui,
 • Vilijai Platonovienei, Viešvilės filialo vyresniajai bibliotekininkei – už novatorišką kultūrinę veiklą, pareigingumą ir kruopštų darbą bei svarų indėlį kuriant švaresnę gamtą.
 • Rasidai Kalinauskienei, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei – už aktyvią vadybinę veiklą bei kūrybinių iniciatyvų skatinimą.

Jurbarko kultūros centro darbuotojams:

 • Danutei Samienei, mėgėjų meno kolektyvo vadovei – už ilgametį nuoširdų darbą ir aktyvią veiklą puoselėjant tautinį teatrą,
 • Birutei Bartkutei, mėgėjų meno kolektyvo vadovei – už ilgametį nuoširdų darbą ir aktyvią veiklą puoselėjant etnokultūros sklaidą,
 • Dalei Jonušauskienei, mėgėjų meno kolektyvo vadovei – už ilgametį nuoširdų darbą ir aktyvią veiklą puoselėjant dainos meną,
 • Birutei Šneiderienei, mėgėjų meno kolektyvo vadovei – už ilgametį nuoširdų darbą ir aktyvią teatro meno sklaidą,
 • Danutei Lapienei, mėgėjų meno kolektyvo vadovei – už ilgametį nuoširdų darbą ir aktyvią veiklą puoselėjant chorinio dainavimo meną,
 • Adolfui Lapei, mėgėjų meno kolektyvo vadovui – už ilgametį nuoširdų darbą ir aktyvią veiklą,
 • Jolantai Telišauskienei, mėgėjų meno kolektyvo vadovei – už ilgametį nuoširdų darbą ir aktyvią veiklą puoselėjant šokio meną,
 • Petrui Pojaviui, mėgėjų meno kolektyvo vadovui – už aktyvią veiklą puoselėjant liaudies muziką,
 • Skaidrai Pažereckaitei, ūkio dalies vedėjai – už ilgametį nuoširdų darbą Jurbarko kultūros centre.
 • Aidai Bliundžiuvaitienei Jurbarko kultūros centro direktorei – už aktyvią vadybinę veiklą bei kūrybinių iniciatyvų skatinimą.

Jurbarko krašto muziejaus darbuotojams:

 • Adelijai Meizeraitienei, muziejininkei, už ilgametį sąžiningą darbą Jurbarko krašto muziejuje,
 • Gabijai Viduolytei, Vinco Grybo memorialinio muziejaus muziejininkei-edukatorei, už ilgametį sąžiningą darbą padalinyje,
 • Lilijai Jakelaitienei, muziejaus direktorei, už meilę Jurbarko kraštui, ilgametį, nuoširdų darbą ir didžiulį indėlį puoselėjant Jurbarko krašto kultūrinį paveldą bei kūrybinių iniciatyvų skatinimą.

Veliuonos kultūros centro Raudonės kaimo kapelos vadovui  Jonui Apoliui Grygartui už ilgametį nuoširdų kūrybinį ir vadybinį darbą, liaudiškos muzikos tradicijų tęsimą bei aktyvią koncertinę veiklą.

(Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. gruodžio 4 d. potvarkis Nr. V3-78)

Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ Jurbarko kultūros centro kultūrinių renginių organizatorių Gintarą Zarecką už ilgametę aktyvią veiklą Jurbarko krašto ir Lietuvos kultūriniame gyvenime bei nuoširdų kultūros tradicijų puoselėjimą.

(Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. gruodžio 4 d.potvarkis Nr. V3-76)

 • Justinui Stoniui, Senovinės technikos muziejaus įkūrėjui, už unikalios senosios technikos kolekcijos sukūrimą, didžiulį indėlį puoselėjant kultūrinį ir techninį mūsų krašto paveldą,
 • Angelinai Reičiūnienei už ilgametį nuoširdų, iniciatyvų muziejininkės darbą Senovinės technikos muziejuje,
 •  Valentinui Dumikui už ilgametį nuoširdų darbą – dalyvavimą techninėje kūryboje ir aktyvų prisidėjimą prie Senovinės technikos muziejaus rėmimo bei veiklos.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. lapkričio 29 d. potvarkis Nr. V3-76).

 

 • REDAI ŠAŠIENEI, JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠVILĖS SENIŪNIJOS VYRIAUSIAJAI SPECIALISTEI, už puikų projekto, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, parengimą, pateikimą ir vykdymą;
 • VILMAI STRIKIENEI, JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠVILĖS SENIŪNIJOS SPECIALISTEI,už puikų komandinį darbą rengiant ir vykdant projektą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui;
 • JONUI BIRGIOLUI, JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠVILĖS SENIŪNIJOS ŪKVEDŽIUI, už nuoširdų ilgametį darbą puoselėjant seniūnijos kraštovaizdį ir prisidėjimą prie puikaus seniūnijos įvertinimo;
 • IRENAI PETROŠIENEI už ilgametę akcijos ,,Darom“ iniciatyvą, gamtinio paveldo puoselėjimą ir prisidėjimą prie puikaus seniūnijos įvertinimo;
 • IRENAI OIČENKIENEI, VIEŠVILĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTOREI, už aktyvią bendruomeninę veiklą, pilietines iniciatyvas, jaunosios kartos pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą, puikų mokyklos ir miestelio teritorijų puoselėjimą ir prisidėjimą prie puikaus seniūnijos įvertinimo;
 • ALGIRDUI SINKEVIČIUI už Mažosios Lietuvos istorijos puoselėjimą, puikų mūsų krašto pristatymą ir prisidėjimą prie puikaus seniūnijos įvertinimo;
 • SNIEŽANAI ŠAŠIENEI už nuoširdų darbą, puošiant Viešvilės seniūnijos viešąsias erdves, ir prisidėjimą prie puikaus seniūnijos įvertinimo;
 • KĘSTUČIUI PAJAUJUI, VIEŠVILĖS KRISTAUS ATSIMAINYMO PARAPIJOS KLEBONUI, už gražiai ir skoningai įrengtą Lurdo grotą, kuri ypač papuošė Viešvilės miestelį, bei prisidėjimą prie puikaus seniūnijos įvertinimo;
 • ARVYDUI GRIŠKUI, MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUI, už meilę ir nuoširdų darbą, puoselėjant Mažosios Lietuvos regiono kultūrinį bei tautinį paveldą, ir prisidėjimą prie puikaus seniūnijos įvertinimo;
 • JŪRATEI KUCINIENEI už kulinarinio paveldo pristatymą ir prisidėjimą prie puikaus seniūnijos įvertinimo;
 • ANDRIUI ŠAŠIUI, VIEŠVILĖS BC ,,SKALVIJA“ PIRMININKUI, už iniciatyvų įsijungimą į bendruomeninę veiklą, šaunų komandinį darbą rengiant projektą ir Viešvilės savanorių ugniagesių prisidėjimą prie puikaus seniūnijos įvertinimo;
 • EDMUNTUI MANKUI už nuoširdų Viešvilės pagrindinės mokyklos, darželio, bei savo sodybos aplinkos puoselėjimą, bendruomeninių iniciatyvų palaikymą ir prisidėjimą prie puikaus seniūnijos įvertinimo;
 • KRISTINAI MARTINAITYTEI-GLINSKIENEI už Viešvilės ir Jurbarko krašto garsinimą įvairiuose muzikiniuose projektuose ir prisidėjimą prie puikaus seniūnijos įvertinimo;
 • DALIAI MAČIEŽIENEI už aktyvią bendruomenišką veiklą, nuoširdų komandinį darbą ir prisidėjimą prie puikaus seniūnijos įvertinimo; 
 • PAULIUI ŠAŠIUI už šaunų Viešvilės savanorių ugniagesių prisidėjimą prie puikaus seniūnijos įvertinimo;
 • AUDRIUI SINKUI, VIEŠVILĖS KRAŠTO FOTOMETRAŠTININKUI, už meilę šiam Mažosios Lietuvos kraštui, ilgametį svarbiausių Viešvilės seniūnijos įvykių fiksavimą vaizdo ir garso priemonėse bei prisidėjimą prie puikaus seniūnijos įvertinimo.
 • VALENTINUI KUCINUI, JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠVILĖS SENIŪNIJOS SENIŪNUI, už nuoširdų ilgametį darbą aktyviai rūpinantis  Viešvilės seniūnijos bendruomenės veikla,pilietines iniciatyvas, puikų miestelio teritorijų puoselėjimą ir seniūnijos veiklos skatinimą.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. spalio 22 d. potvarkis Nr. V3-69). 
 • Už iniciatyvumą ir nepriekaištingą pavestų užduočių vykdymą stiprinant Lietuvos šaulių sąjungą bei jos padalinius Jurbarko krašte šaulių 100-ųjų įkūrimo metinių proga JURBARKO PETRO PAULAIČIO ŠAULIŲ 701-OSIOS KUOPOS ŠAULIAMS: PETRUI BUITKUI, ARVYDUI ANGLICKUI, VYTAUTUI HOLOVINSKUIEIMANTUI STŪRONUI, DEIVIDUI MILIUI, GINTAUTUI DULAIČIUI, MARIUI JAZUKEVIČIUI, STASIUI KLIUKUI, JONUI VITUI JAKŠČIUI, VYTAUTUI JURGIUI KAIRIUI, KĘSTUČIUI ORENTUI, ARVYDUI GAVĖNIAI, VYTAUTUI MAČIULIUI, VYTAUTUI LEKUČIUI, VIDMANTUI GENIUI.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. spalio 18 d. potvarkis Nr. V3-68). 
 • ADELEI BAUBLIENEI, ILGAMETEI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO „VELIUONIETIS“ VADOVEI, už tautinio šokio ir etninių tradicijų puoselėjimą, ilgametį ir nuoširdų darbą, už kultūrai ir žmonėms atiduotą gyvenimą, Jurbarko krašto, Veliuonos garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. spalio 10 d. potvarkis Nr. V3-65). 
 • JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS MOKYTOJĄ BIRUTĘ GENIENĘ – už  iniciatyvumą, mokinių patriotizmo ugdymą, nuoširdų ir nuoseklų darbą puoselėjant Jurbarko krašto kultūros vertybes; 
 • VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS DIREKTORĘ VIDĄ GREIČIŪTĘ – už gimnazijos įvaizdžio formavimą, tradicijų ir vertybių puoselėjimą bei sklaidą, bendruomenės veiklų inicijavimą, saugios ir sveikos gimnazijos kūrimą.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. spalio 4 d. potvarkis Nr. V3-63). |

 • DANGUOLEI PAVLAVIČIENEI, JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS MOKYTOJAI, už nuoširdų ir ilgametį darbą gimnazijoje, profesionalumą, kompetenciją ir atsakingumą mokant lietuvių kalbos ir literatūros;
 • RŪTAI TIRLIKIENEI, JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS MOKYTOJAI, už nuoširdų ir atsakingą pedagoginį darbą, tarptautinę veiklą, bendruomeniškumo stiprinimą;
 • DANGUOLEI JUŠČIENEI, JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS MOKYTOJAI, už tautinį-patriotinį mokinių ugdymą;
 • AKVILEI JOCIUTEI, JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PROGIMNAZIJOS MOKYTOJAI, už pedagoginę lyderystę ir progimnazijos bendruomenės stiprinimą;
 • REGINAI BALČAITIENEI, ERŽVILKO GIMNAZIJOS MOKYTOJAI, už aukštojo meno sklaidą gimnazijoje bei rajone;
 • DAIVAI JUREVIČIENEI, VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJAI, už aktyvią etnokultūrinių tradicijų puoselėjimo veiklą gimnazijoje ir už jos ribų;
 • DANUTEI KAZLAUSKAITEI, VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJAI, už tautinį-patriotinį mokinių ugdymą;
 • LAIMUTEI MATUKAITIENEI, SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJAI, už ilgametį nuoširdų pedagoginį darbą, kūrybiškumo bei meninės saviraiškos puoselėjimą ir aktyvią veiklą rajono metodinėje grupėje;
 • AUŠRAI RUSINAVIČIUTEI, VIEŠVILĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJAI, už aktyvią, kūrybišką veiklą, inovatyvumą ugdymo procese, labai gerus mokinių pasiekimus konkursuose ir olimpiadose;
 • JOLITAI TREINIENEI, JURBARKO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS“ AUKLĖTOJAI, už kūrybišką ir inovatyvią pedagoginę veiklą, patirties sklaidą, sveikatinimo idėjų puoselėjimą.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. spalio 2 d. potvarkis Nr. V3-60).


 •  JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GIRDŽIŲ IR SKIRSNEMUNĖS SENIŪNIJŲ  SOCIALINEI DARBUOTOJAI KRISTINAI BUTKIENEI už atsakingą, sąžiningą ir nepriekaištingą darbą;
 • GITANAI JOCAITIENEI už ilgametį ir sąžiningą darbą;
 • JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS JURBARKO MIESTO SENIŪNIJOS SOCIALINEI DARBUOTOJAI RENATAI VASILIAUSKIENEI už ilgametį ir sąžiningą darbą;
 • VILIJAI BAJORINIENEI, vyriausiajai socialinei darbuotojai, už labai gerą socialinio darbo organizavimą ypač sudėtingomis sąlygomis įgyvendinant Eržvilko senelių globos namų modernizavimo projektą;
 • MILDAI DULAITIENEI, socialinei darbuotojai, už atsidavimą socialiniam darbui ir įstaigai, nuolatinį pagalbos būdų ieškojimą ir pagalbos teikimą skurstantiems;
 • ZOFIJAI ČERLINSKIENEI, socialinio darbuotojo padėjėjai, už kruopštų, nuoširdų ilgametį darbą neįgaliųjų globos namuose;
 • ANGELEI GRAŽULIENEI, socialinio darbuotojo padėjėjai, už kruopštų, nuoširdų ilgametį darbą teikiant paslaugas paslaugų gavėjams namuose;
 • MONIKAI KORNIKIENEI, globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistei, už inovacijas taikant socialiame darbe, Equass kokybės sistemos diegimo koordinavimą bei profesinių žinių skleidimą kolegų tarpe;
 • ASTAI JANAUSKIENEI, užimtumo specialistei, už ilgametį atsidavimą darbui su neįgaliaisiais ir kūrybiškumą, rankdarbių kūrimą kartu su paslaugų gavėjais;
 • DAIVAI MOCKAITYTEI, socialinio darbuotojo padėjėjai, už kruopštų, nuoširdų ilgametį darbą teikiant paslaugas paslaugų gavėjams namuose;
 • IRENAI POCIUVIENEI, socialinio darbuotojo padėjėjai,  už kruopštų, nuoširdų ilgametį darbą teikiant paslaugas paslaugų gavėjams namuose;
 • DANUTEI ŠEGŽDIENEI už kruopštų, nuoširdų ilgametį darbą teikiant paslaugas paslaugų gavėjams namuose;
 • SKALVIJOS NAMŲ SOCIALINEI DARBUOTOJAI AUDRONEI BALKAUSKIENEI už nuoširdų ir ilgametį socialinį darbą su vaikais.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. rugsėjo 19 d. potvarkis Nr. V3-59).


 •  AUSTĖJAI DILYTEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatas;
 • GABRIELEI GUDIŠKYTEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikūs užsienio kalbos (anglų), biologijos bei informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų rezultatai;
 • MONIKAI LUKOŠIŪTEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas;
 • EDMUNDUI MARTYNAIČIUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatas;
 • EMILIJAI PATAŠIŪTEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas;
 • ERIKUI RIMAVIČIUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikūs užsienio kalbos (anglų) ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų rezultatai;
 • MANTUI ŠIRKEVIČIUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus lietuvių kalbos ir literatūros  valstybinio brandos egzamino rezultatas;
 • DOVYDUI ŠUIKAI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas;
 • GABIJAI TELIŠAUSKAITEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas;
 • GABIJAI ZARONAITEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikūs užsienio kalbos (anglų) ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų rezultatai;
 • TOMAI KLUSAITEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. liepos 15 d. potvarkis Nr. V3-42).

 • LEONARDUI ZAKSUI, JURBARKO R. ŠIMKAIČIŲ JONO ŽEMAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUI – už ilgametį ir profesionalų vadybinį darbą, mokinių tautiškumo ir patriotiškumo ugdymą (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. birželio 27d. potvarkis Nr. V3-39)
 • MICHAILUI ASTAŠENKOVUI, JURBARKO R. KLAUSUČIŲ STASIO SANTVARO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUI - už profesionalią vadybinę veiklą, mokyklos bendruomenės sutelkimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. birželio 13 d. potvarkis Nr. V3-37)
 • AURELIJAI VALIOKIENEI, JURBARKO BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NAREI - už atsakingą požiūrį į veiklą taryboje, nuoširdų darbą ir pareigingumą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero 2019 m. birželio 6 d. potvarkis Nr. V3-35­)
 • JONO LEVICKIO STOMATOLOGIJOS KABINETO VADOVUI, GYDYTOJUI ODONTOLOGUI ORTOPEDUI JONUI LEVICKIUI – už ilgametį profesionaliai ir atsakingai atliekamą darbą, nuoširdų dėmesį pacientams
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • ELIUTĖS BUČINSKIENĖS PROTEZAVIMO ĮMONĖS VADOVEI, GYDYTOJAI ODONTOLOGEI ELIUTEI BUČINSKIENEI – už ilgametį darbą, kantrybę ir sumanumą, nuoširdų dėmesį pacientams
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • GYDYTOJAI ODONTOLOGEI JŪRATEI BARTKUVIENEI – už ilgametį ir sąžiningą darbą, pasiaukojimą mediko profesijai (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • GYDYTOJUI ORTOPEDUI-TRAUMATOLOGUI ZIGMANTUI BARTKUI – už ilgametį darbą, atsidavimą mediko profesijai (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS KONSULTACINĖS POLIKLINIKOS GYDYTOJAI OTORINOLARINGOLOGEI JOVITAI KARANAUSKIENEI – už pareigingumą, kantrybę ir toleranciją, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas rajono gyventojams 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS VIDAUS LIGŲ SKYRIAUS IR KONSULTACINĖS POLIKLINIKOS VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAI REGINAI SABALIAUSKIENEI – už nuoširdų, sąžiningą ir nepriekaištingą darbą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS KONSULTACINĖS POLIKLINIKOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI DIANAI LINGAITIENEI – už ilgametį ir nuoširdų darbą, kantrybę ir meilę pacientams
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS VIDAUS LIGŲ SKYRIAUS VYRESNIAJAI SLAUGYTOJAI AURELIJAI RUKŠNIENEI – už ilgametį ir nuoširdų darbą, slaugant pacientus bei perduodant patirtį studentams 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS SKYRIAUS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI NIJOLEI JUŠKEVIČIENEI – už ilgametį ir nuoširdų darbą bei ištikimybę savo profesijai 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIAUS KINEZITERAPEUTO PADĖJĖJAI GRAŽINAI ŠVEDIENEI – už pasiaukojantį darbą bei išskirtinį dėmesį pacientams (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS REANIMACIJOS-INTENSYVIOS TERAPIJOS IR OPERACINĖS SKYRIAUS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI LORETAI PAŽERECKIENEI – už ilgametį ir nuoširdų darbą bei profesionalumą
   (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS REANIMACIJOS-INTENSYVIOS TERAPIJOS IR OPERACINĖS SKYRIAUS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI RITAI MITKEVIČIENEI – už ilgametį darbą, profesionalumą ir atsakingumą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS KLINIKINĖS DIAGNOSTINĖS LABORATORIJOS KLINIKOS LABORANTEI DALIAI ŠLĖDERIENEI – už ilgametį darbą ir pasiaukojimą savo profesijai
   (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS VAIKŲ LIGŲ SKYRIAUS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI DAIVAI PUTEIKYTEI – už profesionalų požiūrį ir atsakingumą, dirbant su mažaisiais pacientais
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VAIKŲ LIGŲ GYDYTOJAI SILVAI LEKEŠIENEI – už pareigingumą, kantrybę ir toleranciją, nuoširdų ir sąžiningą darbą, bendraujant su mažaisiais pacientais 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ŠEIMOS GYDYTOJAI ELVYRAI VAINAUSKIENEI – už darbštumą ir atsakomybę, už ilgametį darbą ir didelę meilę pacientams (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ŠEIMOS GYDYTOJAI LIJANAI RUPEIKIENEI – už jautrumą kitų skausmui, pasiaukojimą darbui, iniciatyvą ir gilų atsakomybės jausmą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI DANUTEI DOVIDAVIČIENEI – už sąžiningai ir kruopščiai atliekamą darbą, kantrybę ir dėmesį pacientams 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS SKYRIAUS BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJAI GENOVAITEI POŽELIENEI – už dėmesį pacientams, profesionalumą ir atsakomybę, teikiant skubios medicinos pagalbos paslaugas 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI IRENAI NARTIŠ – už profesionalų darbą, ypatingą pagarbą ir dėmesį pacientams bei kolegoms 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI VIDAI URBONAVIČIENEI – už pareigingumą, kantrybę ir toleranciją, teikiant medicinos paslaugas rajono gyventojams
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI RŪTAI VALTIENEI – už darbštumą ir atsakomybę, už profesionalumą ir didelę meilę pacientams 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ERŽVILKO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI LAIMAI STRODOMSKIENEI – už ilgametį sąžiningą darbą (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS AMBULATORIJOS GYDYTOJAI ODONTOLOGEI AUDRONEI DIDONYTEI-RAZUKEVIČIENEI – už sąžiningai atliekamą darbą, pagarbą pacientams, kantrybę ir sumanumą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIMKAIČIŲ AMBULATORIJOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI JOLANTAI BATAITIENEI – už gerą ir sąžiningą darbą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEŠVILĖS AMBULATORIJOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI VAIDAI STRIKIENEI – už ilgametį sąžiningą darbą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2019-04-25)


 • KYOKUSHIN KARATE SKYRIAUS TRENERIUI ARTŪRUI ENČERIUI – už geriausių 2018 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • RANKINIO SKYRIAUS TRENEREI GRAŽINAI GIRDŽIUVIENEI - už geriausių 2018 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • SUNKIOSIOS ATLETIKOS SKYRIAUS TRENERIUI RIMANTUI SLAVIKUI – už geriausių 2018 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • KREPŠINIO SKYRIAUS TRENERIUI VAIDUI GREIČIUI – už geriausių 2018 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • ŠACHMATŲ SKYRIAUS TRENERIUI VALENTINUI JANKŪNUI – už geriausių 2018 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • DZIUDO SKYRIAUS TRENERIUI VILIUI PAUKŠČIUI – už geriausių 2018 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • LENGVOSIOS ATLETIKOS SKYRIAUS TRENEREI VIOLETAI KOKARSKAJAI – už geriausių 2018 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • LENGVOSIOS ATLETIKOS SKYRIAUS TRENEREI LAIMUTEI STANIENEI – už geriausių 2018 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • JURBARKO ORIENTAVIMOSI SPORTO KLUBO „KARŠUVA“ TRENERIUI AUDRIUI TIRLIKUI – už geriausių 2018 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • SPORTO KLUBO „PANTERA“ TRENERIUI MINDAUGUI SMIRNOVUI – už geriausių 2018 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • JURBARKO KULTŪRIZMO SPORTO KLUBO „PROGRESAS“ TRENERIUI ARVYDUI MICKUI – už geriausių 2018 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • STALO TENISO KLUBO „PIRMASIS SETAS“ TRENERIUI ARŪNUI ŠTRIMUI – už geriausių 2018 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • FUTBOLO KLUBO „IMSRĖ“ TRENERIUI MATUI VENSLAUSKUI – už geriausių 2018 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS KŪNO KULTŪROS MOKYTOJUI REMIGIJUI BRAZAIČIUI – už Lietuvos mokyklų žaidynėse bendrojo ugdymo mokyklų grupėje pasiektą geriausią rezultatą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • ERŽVILKO GIMNAZIJOS KŪNO KULTŪROS MOKYTOJUI ROLANDUI SKRODENIUI – už Lietuvos mokyklų žaidynėse bendrojo ugdymo kaimo vietovių mokyklų grupėje pasiektą geriausią rezultatą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS KŪNO KULTŪROS MOKYTOJUI ŽILVINUI STANKŪNUI – už Lietuvos mokyklų žaidynėse bendrojo ugdymo kaimo vietovių mokyklų grupėje pasiektą geriausią rezultatą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • ŠIMKAIČIŲ JONO ŽEMAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS KŪNO KULTŪROS MOKYTOJUI RYČIUI MILERIUI – už Lietuvos mokyklų žaidynėse bendrojo ugdymo kaimo vietovių mokyklų grupėje pasiektą geriausią rezultatą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • ERŽVILKO GIMNAZIJOS VADŽGIRIO SKYRIAUS MOKYTOJUI ARŪNUI MEKIONIUI – už Lietuvos mokyklų žaidynėse bendrojo ugdymo kaimo vietovių mokyklų grupėje pasiektą geriausią rezultatą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • ŠACHMATŲ BŪRELIO VADOVUI VALENTINUI JANKŪNUI – už Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos komandos paruošimą ir Lietuvos mokyklų žaidynėse bendrojo ugdymo mokyklų grupėje pasiektą geriausią rezultatą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2019-01-18)
 • KLAUSUČIŲ SPORTO KLUBO „JAUNUOLYNAS“ TRENERIUI RIMANTUI SLAVIKUI – už geriausių 2018 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-4, 2019-01-25)
 • SPORTININKUI JUSTINUI URBONUI – geriausiam 2018 metų regbininkui žaidžiančiam Lietuvoje
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-4, 2019-01-25)

 

Mero padėkos 2018 metais
 

 • UAB „MANVESTA“ – už paramą gražinant Jurbarką – įrengtus lauko treniruoklius Jurbarko jaunimo parke
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2018-01-11)
 • JURBARKO KREDITO UNIJAI – už paramą gražinant Jurbarką – skirtas lėšas vaikų žaidimo aikštelei įrengti
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2018-01-11)
 • UAB „ČEKAUSKAS IR KO“ – už iniciatyvą ir socialinę partnerystę įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę prie Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2018-01-11)
 • UAB „JURBARKO KARJERAI“ – už nuolatinę paramą ir socialinę partnerystę įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę prie Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2018-01-11)
 • UAB „TAURENITA“ – už socialinę partnerystę įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę prie Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2018-01-11)
 • JURBARKO VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „NYKŠTUKAS“ – už socialinę partnerystę įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2018-01-11

 

 • JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO KYOKUSHIN KARATE SKYRIAUS TRENERIUI ARTŪRUI ENČERIUI – už geriausių 2017 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
 • (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-4, 2018-01-22)
 • JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO LENGVOSIOS ATLETIKOS SKYRIAUS TRENEREI VIOLETAI KOKARSKAJAI – už geriausių 2017 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
 • (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-4, 2018-01-22)
 • JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO SUNKIOSIOS ATLETIKOS SKYRIAUS TRENERIUI RIMANTUI SLAVIKUI – už geriausių 2017 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
 • (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-4, 2018-01-22)
 • SPORTO KLUBO „PANTERA“ TRENERIUI MINDAUGUI SMIRNOVUI – už geriausių 2017 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
 • (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-4, 2018-01-22)
 • JURBARKO KULTŪRIZMO KLUBO „PROGRESAS“ TRENERIUI ARVYDUI MICKUI – už geriausių 2017 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
 • (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-4, 2018-01-22)
 • JURBARKO ORIENTAVIMOSI SPORTO KLUBO „KARŠUVA“ TRENERIUI AUDRIUI TIRLIKUI – už geriausių 2017 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
 • (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-4, 2018-01-22)
 • JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO DZIUDO SKYRIAUS TRENERIUI VYTAUTUI JOKŪBAIČIUI – už geriausių 2017 metų Jurbarko rajono sportininkų parengimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-5, 2018-01-26)

 • ROMALDUI VAITELAVIČIUI – už ilgametį nuoširdų darbą vadovaujant uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko vandenys“
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-8, 2018-02-06)
 • 2017 metų pilietiškiausią Jurbarko krašto šaulį, Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Petro Paulaičio 701-osios kuopos vado pavaduotoją EUGENIJŲ ŽUKAUSKĄ – už aktyvų dalyvavimą šaulių veikloje, asmenines iniciatyvas ir ženklų indėlį įamžinant žuvusių partizanų atminimą Jurbarko rajono savivaldybėje. 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-15, 2018-03-07)
 • Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Jurbarko jaunųjų šaulių 708-osios kuopos 801 būrio jaunąjį šaulį LUKĄ POCIŲ – už aktyvų dalyvavimą jaunųjų šaulių veikloje, asmenines iniciatyvas, skatinančias jaunųjų šaulių motyvaciją, šauliškos veiklos viešinimą gimnazijoje.
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-15, 2018-03-07)

 

 • JURBARKO ROTARY KLUBUI 20-TIES METŲ VEIKLOS SUKAKTIES PROGA – už aktyvų dalyvavimą Jurbarko krašto visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje, pagalbą bendruomenei sprendžiant materialines ir socialines problemas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-20, 2018-04-05)


 •  JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VYRIAUSIAJAI METODININKEI LINAI LUKOŠIENEI – už atsakingą, kruopštų ir kūrybišką darbą, metodinę pagalbą, inovatyvias idėjas, kuriant lankytojams patrauklią biblioteką
 • (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2018-04-23)
 • JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VELIUONOS FILIALO VYRESNIAJAI BIBLIOTEKININKEI VIOLETAI ŠOBLINSKAITEI – „Geriausiajai 2017 metų bibliotekininkei“ – už skaitymo skatinimą, knygos kultūros puoselėjimą, bendradarbiavimą su Veliuonos krašto bendruomene
 • (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2018-04-23)

 

 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTOREI REMIGIJAI MENCIENEI – už atsakingą, profesionalų požiūrį į darbą, atidumą ir pagarbą pacientams bei kolegoms
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VAIKŲ LIGŲ GYDYTOJUI ARVYDUI JAŠINSKUI – už ilgametį sąžiningą darbą, kantrybę ir nuoširdumą bendraujant su mažaisiais pacientais
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAI VILIJAI ZOKAITIENEI – už ilgametį nepriekaištingą darbą ir nuoširdų rūpinimąsi pacientų sveikata
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ŠEIMOS GYDYTOJAI IRENAI GVILDIENEI – už ilgametį nepriekaištingą darbą ir nuoširdų rūpinimąsi pacientų sveikata
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS SKYRIAUS BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJAI TERESEI DUMBLIAUSKAITEI – už ilgametį sąžiningą darbą ir nuoširdų rūpinimąsi pacientų sveikata
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS SKYRIAUS BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJAI VILMUTEI BUTĖNIENEI – už ilgametį sąžiningą darbą, profesionalumą ir atsakomybę, teikiant skubios medicinos pagalbos paslaugas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO GYDYTOJAI ODONTOLOGEI GRAŽINAI JOKIMAITIENEI – už ilgametį darbą ir nuoširdų rūpinimąsi pacientų sveikata
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI VIOLETAI DAILYDIENEI – už ilgametį profesionalų darbą, pagarbą ir dėmesį pacientams bei kolegoms
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI DAIVAI VIŠINSKIENEI – už ilgametį profesionaliai ir atsakingai atliekamą darbą, atidumą pacientams
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI VALENTINAI SIMONAVIČIENEI– už ilgametį profesionaliai ir atsakingai atliekamą darbą, atidumą pacientams
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO SKIRSNEMUNĖS MEDICINOS PUNKTO BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI ASTAI LENDRAITIENEI – už ilgametį profesionaliai ir atsakingai atliekamą darbą, nuolatinį žinių siekį ir jų pritaikymą profesinėje veikloje
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS PSICHOSOMATINIO SKYRIAUS VEDĖJUI AIVARUI ŠLEKIUI– už profesionalų darbą, pagarbą pacientams ir kolegoms
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS VIDAUS LIGŲ SKYRIAUS IR KONSULTACINĖS POLIKLINIKOS GYDYTOJAI NEUROLOGEI ALINAI DIRŽIUVIENEI – už sąžiningą darbą ir atsidavimą mediko profesijai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS KONSULTACINĖS POLIKLINIKOS GYDYTOJAI KARDIOLOGEI ROMAI POCIENEI – už ilgametį nepriekaištingą darbą (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS REANIMACIJOS-INTENSYVIOS TERAPIJOS IR OPERACINĖS SKYRIAUS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI IRENAI SKRODENIENEI – už ilgametį nepriekaištingą darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS PRIĖMIMO-SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS VIDAUS LIGŲ GYDYTOJUI ALOYZUI ANDRULIONIUI – už atsidavimą mediko profesijai ir nuoširdų darbą (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIAUS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI ONUTEI MERŽVINSKIENEI – už ilgametį kruopštų darbą (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS RADIOLOGIJOS SKYRIAUS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGEI ADOLFAI ALDUTEI ALEKSAITIENEI – už pasiaukojantį darbą ir nuoširdų dėmesį pacientams (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS PRIĖMIMO-SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI MARYTEI SĖDAITIENEI – už gerą darbą ir nuoširdų dėmesį pacientams (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS KLINIKINĖS DIAGNOSTINĖS LABORATORIJOS KLINIKOS LABORANTEI VIRGINIJAI RIMKIENEI – už profesionaliai atliekamą darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS VIDAUS LIGŲ SKYRIAUS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI VITALIJAI RAMANAUSKIENEI – už atsidavimą mediko profesijai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS GINEKOLOGINIO SKYRIAUS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI JADVYGAI TUMOSIENEI – už ilgametį sąžiningą darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS CHIRURGIJOS IR ORTOPEDIJOS TRAUMATOLOGIJOS SKYRIAUS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI VIRGINIJAI MILKAITIENEI – už nuoširdų nepriekaištingą darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS SKYRIAUS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI JŪRATEI NORTIENEI – už nuoširdų nepriekaištingą darbą (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS AMBULATORIJOS BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJAI LAIMUTEI FILIPSON – už ilgametį sąžiningą darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS AMBULATORIJOS BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJAI DAIVAI BALTRUŠAITIENEI – už ilgametį sąžiningą darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIMKAIČIŲ AMBULATORIJOS BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJAI LAIMUTEI URBONIENEI – už ilgametį sąžiningą darbą (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIMKAIČIŲ AMBULATORIJOS BALTRAITIŠKĖS MEDICINOS PUNKTO BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJAI ROMUALDAI ENDRIUKAITIENEI – už ilgametį sąžiningą darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ERŽVILKO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI IRENAI STANKAITIENEI – už ilgametį sąžiningą darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEŠVILĖS AMBULATORIJOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI DANUTEI SABIENEI – už ilgametį sąžiningą darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JURBARKO ŠEIMOS KLINIKA“ BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI VIOLETAI AMBRUTAITIENEI – už ilgametį profesionalų darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • INDIVIDUALIOS ĮMONĖS „PHILEMA“ BENDROS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI JOLITAI DIRDIENEI – už ilgametį darbą, atsidavimą mediko profesijai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • INDIVIDUALIOS ĮMONĖS „N. DUNGVECKIENĖS ŠEIMOS KLINIKA“ BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI ELENAI LIAUDENSKIENEI – už sąžiningai atliekamą darbą, pagarbą pacientams, kantrybę ir sumanumą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)
 • INDIVIDUALIOS ĮMONĖS „T. ŠVEDKO GYDYTOJOS KABINETAS“ VADOVEI ŠEIMOS GYDYTOJAI TATJANAI ŠVEDKO – už ilgametį darbą, atsidavimą mediko profesijai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2018-04-26)

 • DALEI JANKAUSKIENEI – už ilgametį ir nuoširdų darbą, pareigingumą, kantrybę ir toleranciją teikiant paslaugas globos įstaigos gyventojams
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-37, 2018-06-18)
 • LINAI BARTUŠEVIČIŪTEI – už ilgametį ir nuoširdų darbą, pareigingumą, kantrybę ir toleranciją teikiant paslaugas globos įstaigos gyventojams
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-37, 2018-06-18)
 • VILMAI TAUJINSKIENEI – už ilgametį, sąžiningą ir nuoširdų darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-37, 2018-06-18)
 • ASTAI KARALIENEI – už ilgametį, sąžiningą ir nuoširdų darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-37, 2018-06-18)
 • MARIJAI ZAKARIENEI – už nuoširdų ir pasiaukojantį darbą, kuriant senelių globos namų jaukumą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-37, 2018-06-18)
 • ZIGMUI ZAKARUI – už ilgametį darbą ir nuoširdų rūpinimąsi Seredžiaus senelių globos namų bendruomenės reikalais
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-37, 2018-06-18)

 

 • ANGELEI ZABALUJEVAI – už ilgametį, sąžiningą ir profesionalų darbą valstybės tarnyboje įgyvendinant socialinę politiką Jurbarko rajone
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-40, 2018-06-26)

 

 • KOTRYNAI AMBRAZAITYTEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • PAULINAI BAGOČIŪTEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • GRETAI BARTKUTEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • LAURAI GRYBAITEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikūs užsienio kalbos (anglų) ir lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų rezultatai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • LUKUI JUONIUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • ADOMUI KULIKAUSKUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • TOMUI KUNCIUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • GRETAI LAURINAITYTEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikūs lietuvių kalbos ir literatūros bei biologijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • MANTUI MATIJOŠAIČIUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikūs užsienio kalbos (anglų) ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų rezultatai (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • AUŠRINEI MEJERYTEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • PAULIUI PAŠKEVIČIUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • UGNEI SAMULEVIČIŪTEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus informacinių technologijų  valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • IEVAI SAPRONAITYTEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • EDVINUI SUTKUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikūs užsienio kalbos (anglų) ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų rezultatai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • URTEI ŠLĖGAITYTEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • LUKUI ŠTULUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • RUSTENIUI TOLPEŽNIKUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikūs užsienio kalbos (anglų) ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų rezultatai (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • VIKTORIJAI UKSAITEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikūs matematikos ir biologijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • AUKSEI VIRBAUSKAITEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • JUSTEI ZAJANKAUSKAITEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • PATRIKUI BELEVIČIUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • POVILUI BIELSKIUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)
 • EMILIJAI GERULYTEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2018-07-12)

   
 • JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VELIUONOS KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI VIOLETAIANDRIKAITIENEI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir pagalbą Veliuonos kultūros centro liaudiškų šokių ansamblio „Veliuonietis“ kolektyvui rengiantis Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRO „ŠVENTĖ“ VADOVUI VINCUI BAKŠIUI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų kolektyvo paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO KULTŪROS CENTRO FOLKLORO GRUPĖS „IMSRĖ“ IR „IMSRIUKAI“ VADOVEI BIRUTEI BARTKUTEI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų kolektyvų paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS KANKLIŲ ANSAMBLIO „SMILGA“ VADOVEI RIMAI BALČIŪNIENEI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų kolektyvo paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VELIUONOS KULTŪROS CENTRO LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO „VELIUONIETIS“ VADOVEI ADELEI BAUBLIENEI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų kolektyvo paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI, LIETUVOS ŠIMTMEČIO DAINŲ ŠVENTEI PARUOŠTI IR KOORDINUOTI DARBO GRUPĖS VADOVEI AIDAI BLIUNDŽIUVAITIENEI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų organizacinį darbą, koordinuojant Jurbarko rajono savivaldybės meno kolektyvų dalyvavimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventėje
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO KULTŪROS CENTRO REŽISIERIAUS PADĖJĖJUI RAIMONDUI BUITKUI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir atliktą darbą rengiant Jurbarko rajono savivaldybės meno kolektyvus Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVO „MITUVĖLĖ“ VADOVEI, JURBARKO KULTŪROS CENTRO MERGINŲ ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO KOLEKTYVO „DONA“ VADOVEI KRISTEIDonauskienei – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų kolektyvų paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUI ARVYDUI GRIŠKUI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir pagalbą Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro  meno kolektyvams rengiantis Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO RAJONO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJUI ANTANUI GVILDŽIUI – už Jurbarko krašto kultūros ir tautinių vertybių puoselėjimą ir pagalbą Jurbarko rajono savivaldybės meno kolektyvams ruošiantis Lietuvos Šimtmečio dainų šventei (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO KULTŪROS CENTRO MOTERŲ CHORO „LELIJA“ VADOVEI DALEI JONUŠAUSKIENEI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų kolektyvo paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI, LIETUVOS ŠIMTMEČIO DAINŲ ŠVENTEI PARUOŠTI IR KOORDINUOTI DARBO GRUPĖS NARIUI DARIUI JUODAIČIUI – už Jurbarko krašto kultūros ir tautinių vertybių puoselėjimą ir pagalbą koordinuojant Jurbarko rajono savivaldybės meno kolektyvų dalyvavimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventėje
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS SKYRIAUS BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJAI GIEDREI JUŠKIENEI – už rūpinimąsi Lietuvos Šimtmečio dainų šventės dalyvių sveikata
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTOREI RASIDAI KALINAUSKIENEI – už Jurbarko krašto kultūros ir tautinių vertybių puoselėjimą ir pagalbą Jurbarko rajono savivaldybės meno kolektyvams ruošiantis Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO KULTŪROS CENTRO JAUNIMO MIŠRAUS CHORO VADOVEI DANUTEI Lapienei – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų meno kolektyvo paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRO TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVO „SKALVA“ VADOVUI DONATUI LIKTUI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų meno kolektyvo paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO KULTŪROS CENTRO VYRESNIŲJŲ LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ GRUPĖS „MITUVA“ VADOVEI JUSTEI LUKAUSKIENEI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų meno kolektyvo paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO RAJONO ERŽVILKO KULTŪROS CENTRO VADŽGIRIO SKYRIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO ANSAMBLIO „ŠEBUKAI“ VADOVEI LINAI LUKOŠIENEI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų meno kolektyvo paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO KULTŪROS CENTRO ŪKIO DALIES VEDĖJAI, DARBO GRUPĖS LIETUVOS ŠIMTMEČIO DAINŲ ŠVENTEI PARUOŠTI IR KOORDINUOTI NAREI SKAIDRAI PAŽERECKAITEI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir pagalbą koordinuojant Jurbarko rajono savivaldybės meno kolektyvų dalyvavimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventėje
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO KULTŪROS CENTRO KAPELOS „SANTAKA“ VADOVUI PETRUI Pojaviui – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų meno kolektyvo paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO KULTŪROS CENTRO KONSTANTINO GLINSKIO TEATRO IR MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRO MĖGĖJŲ TEATRO „ĄŽUOLYNĖ“ VADOVEI DANUTEI SAMIENEI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų meno kolektyvų paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO RAJONO ERŽVILKO KULTŪROS CENTRO FOLKLORO ANSAMBLIO „ERŽVILKO BANDONIJA“ VADOVEI GINTAREI STIRBIENEI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų meno kolektyvo paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS DIREKTOREI LORETAI Ševelienei – už Jurbarko krašto kultūros ir tautinių vertybių puoselėjimą ir atliktą darbą ruošiantis Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos kolektyvų dalyvavimui Lietuvos Šimtmečio dainų šventėje (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO RAJONO ERŽVILKO KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI IEVAI ŠIMKŪNIENEI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir pagalbą folkloro ansambliui „Eržvilko bandonija“ rengiantis Lietuvos Šimtmečio dainų šventei (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO KULTŪROS CENTRO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRO „VAIVORYKŠTĖ“ IR SKIRSNEMUNĖS SKYRIAUS MĖGĖJŲ TEATRO VADOVEI BIRUTEI ŠNEIDERIENEI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų meno kolektyvų paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTEI GITANAI ŠULCIENEI – už rūpinimąsi Lietuvos Šimtmečio dainų šventės dalyvių sveikata
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO KULTŪROS CENTRO LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ STUDIJOS „NEMUNĖLIS“ JAUNUČIŲ, JAUNIŲ IR VYRESNIŲJŲ GRUPĖS, ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO STUDIJOS „ŠYPSENA“ VADOVEI JOLANTAI TELIŠAUSKIENEI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų meno kolektyvų paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS SKUDUČIŲ ANSAMBLIO VADOVEI VALDAI VASILIAUSKIENEI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų meno kolektyvo paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO KULTŪROS CENTRO KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ORGANIZATORIUI, ŠVIESOS INŽINIERIUI, LIETUVOS ŠIMTMEČIO DAINŲ ŠVENTEI PARUOŠTI IR KOORDINUOTI DARBO GRUPĖS NARIUI GINTARUI ZARECKUI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų organizacinį darbą padedant koordinuoti Jurbarko rajono savivaldybės meno kolektyvų dalyvavimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventėje (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO KULTŪROS CENTRO GIRDŽIŲ SKYRIAUS GIRDŽIŲ KLOJIMO TEATRO „MITUVIS“ VADOVEI LORETAI ZDANAVIČIENEI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų meno kolektyvo paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)
 • JURBARKO KULTŪROS CENTRO LIAUDIŠKOS KAPELOS „MITUVA“ VADOVEI JADVYGAI ŽEMLIAUSKIENEI – už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų meno kolektyvo paruošimą Lietuvos Šimtmečio dainų šventei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2018-07-12)

 

 • JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS PADĖKĄ ANTANUI GVILDŽIUI – už nuoširdų ilgametį  darbą Jurbarko rajono savivaldybėje, profesionalumą, kompetenciją ir atsakingumą vykdant Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-43, 2018-07-13) 
 • JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIAJAI SPECIALISTEI INGAI KORNIKAITEI – už ilgametį, sąžiningą ir profesionalų darbą valstybės tarnyboje, nuoširdžias pastangas formuojant ir įgyvendinant socialinę politiką Jurbarko rajone
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-50, 2018-09-07)       
 • JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VELIUONOS SENIŪNIJOS SOCIALINEI DARBUOTOJAI EUGENIJAI RAGALIAUSKIENEI – už ilgametį ir kruopštų socialinį darbą, nuoširdžią pagalbą seniūnijos gyventojams
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-50, 2018-09-07)           
 • SKALVIJOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SOCIALINEI DARBUOTOJAI ASTAI PETRIKAUSKAITEI – už ilgametį, nuoširdų ir pasiaukojantį socialinį darbą su vaikais
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-50, 2018-09-07)

 

 • VIDAI BACEVIČIENEI, vyriausiajai buhalterei, už ilgametį nuoširdų ir sąžiningą darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2018-09-27)
 • ADOLFUI BŪBLAIČIUI, technologijų mokytojui,  už kūrybingą pedagoginę veiklą, tradicijų puoselėjimą bei mokinių meninės saviraiškos ugdymą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2018-09-27)
 • JURGITAI DAVIDAVIČIENEI, dailės mokytojai, už nuoširdų darbą, asmeninę iniciatyvą, mokinių kūrybiškumo bei meninės saviraiškos puoselėjimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2018-09-27)
 • LAIMAI EIMUTIENEI, ūkio dalies darbuotojai, už ilgametį ir sąžiningą darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2018-09-27)
 • JOLANTAI GUDELIENEI, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už nuoširdų darbą, renginių organizavimą, pasiruošimą šimtmečio minėjimui
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2018-09-27)
 • ALVYDUI JANUŠKEVIČIUI, direktoriui, už ilgametį profesionalų vadybinį darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2018-09-27)
 • STASEI KANČELSKIENEI, ūkio dalies darbuotojai, už ilgametį ir sąžiningą darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2018-09-27)
 • IRENAI PETRUITIENEI, technologijų mokytojai, už mokinių kūrybiškumo, tautiškumo bei meninės saviraiškos puoselėjimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2018-09-27)
 • VAIDAI SENDŽIKIENEI, bibliotekos vedėjai, už ilgametį nuoširdų ir kruopštų darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2018-09-27)
 • AUŠRAI ŠPELVERIENEI, raštinės vedėjai, už ilgametį nuoširdų ir kruopštų darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2018-09-27)

 • VILJAMUI BAKŠIUI, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos direktoriui, už profesionalią vadybinę veiklą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-60, 2018-09-28)
 • RIMAI BALČIŪNIENEI, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokytojai, už ilgametį nuoširdų darbą, aktyvią koncertinę veiklą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-60, 2018-09-28)
 • REMIGIJUI BRAZAIČIUI, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos kūno kultūros mokytojui, už aktyvią sportinę ir visuomeninę veiklą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-60, 2018-09-28)
 • ŽANETAI GRIBAUSKIENEI, Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogei, už sėkmingą dalyvavimą tarptautiniuose eTwinning projektuose
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-60, 2018-09-28)
 • DALEI JONUŠAUSKIENEI, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos muzikos mokytojai, už ilgametį kūrybingą darbą ir mokinių ruošimą rajoniniams konkursams
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-60, 2018-09-28)
 • DANUTEI KAZAKAUSKIENEI, Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už ilgametį vadybinį darbą, didžiulį indėlį į mokyklos kultūros ir tradicijų kūrimą ir puoselėjimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-60, 2018-09-28)
 • KRISTINAI LAURINAITEI, Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro geografijos mokytojai, už aktyvią visuomeninę veiklą, projektų rengimą ir įgyvendinimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-60, 2018-09-28)
 • JŪRATEI MICKUVIENEI, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už nuoširdų ir profesionalų vadybinį ir pedagoginį darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-60, 2018-09-28)
 • DAINAI LIORANČIENEI, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos meninio ugdymo mokytojai, už kūrybiškumą puoselėjant vaikų etnokultūrinį ugdymą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-60, 2018-09-28)
 • DANUTEI SABONAITIENEI, Viešvilės pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, už nuoširdų ilgametį pedagoginį darbą, mokinių raiškaus žodžio puoselėjimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-60, 2018-09-28)
 • LILIJAI STAKAUSKIENEI, Naujamiesčio progimnazijos pradinių klasių mokytojai, už ilgametį nuoširdų ir rūpestingą pedagoginį darbą, ugdant jaunąją kartą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-60, 2018-09-28)
 • AIRINAI STASAITIENEI, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ auklėtojai, už inovatyvų kūrybišką darbą, olimpizmo ir sporto idėjų puoselėjimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-60, 2018-09-28)

 

 • LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS VALDYBOS PIRMININKĖS PAVADUOTOJUI EDVARDUI STRONČIKUI – už atliekamą didelį organizacinį darbą Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje,  filmo „Kelias iš tremties“, įprasminančio skaudžią tautos istoriją, sukūrimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-65, 2018-10-25)
 • LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS JURBARKO FILIALO VALDYBOS PIRMININKEI IRINAI PAŽERECKIENEI – už dvasios stiprybę, principingumą, aktyvią ilgametę veiklą, įprasminant Lietuvos laisvės kovų, trėmimų, skaudžią tautos istoriją
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-65, 2018-10-25)
 • MARIJAI ELENAI TAUTKUVIENEI – už ilgametę kultūrinę veiklą, vadovaujant Jurbarko kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių chorui „Versmė“, už pokario ir tremties dainų atgaivinimą, gyvosios atminties apie išgyvenimus tremtyje ir lageriuose saugojimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-65, 2018-10-25)
 • DANUTEI SAMIENEI –  už aktyvią ilgametę kultūrinę veiklą įprasminant ir saugojant  Lietuvos laisvės kovų, trėmimų, skaudžią tautos istoriją
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-65, 2018-10-25)

 • JURBARKO KRAŠTO SAVANORIUI PETRUI BUITKUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmečio proga
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-70, 2018-11-21)
 • JURBARKO KRAŠTO SAVANORIUI ARVYDUI ANGLICKUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmečio proga
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-70, 2018-11-21)
 • JURBARKO KRAŠTO SAVANORIUI KPT. EDMUNDUI MAČAIČIUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmečio proga
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-70, 2018-11-21)
 • JURBARKO KRAŠTO SAVANORIUI VIKTORUI CVIRKAI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmečio proga
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-70, 2018-11-21)
 • JURBARKO KRAŠTO SAVANORIUI ALGIMANTUI BATVINIUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmečio proga
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-70, 2018-11-21)
 • JURBARKO KRAŠTO SAVANORIUI GINTARUI BERŽINSKUI– už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmečio proga
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-70, 2018-11-21)
 • JURBARKO KRAŠTO SAVANORIUI ALVYDUI STALGIUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmečio proga
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-70, 2018-11-21)
 • JURBARKO KRAŠTO SAVANORIUI DARIUI POVILAIČIUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmečio proga
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-70, 2018-11-21)
 • JURBARKO KRAŠTO SAVANORIUI ANTANUI SKRICKIUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmečio proga
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-70, 2018-11-21)
 • JURBARKO KRAŠTO SAVANORIUI ALVYDUI PAŽERECKUI – už daugkartinę ir neatlygintiną pagalbą Lietuvos kariuomenės kūrėjams jurbarkiečiams, iškilusių pavojų Lietuvos valstybei ir asmeniniam saugumui metu
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-70, 2018-11-21)
 • JURBARKO KRAŠTO SAVANORIUI VALERIJUI MOLEVUI – už daugkartinę ir neatlygintiną pagalbą Lietuvos kariuomenės kūrėjams jurbarkiečiams, iškilusių pavojų Lietuvos valstybei ir asmeniniam saugumui metu
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-70, 2018-11-21)

 

 • ALDONAI PAULIUKAITIENEI – už ilgametį vadovavimą Lietuvių kalbos draugijos Jurbarko skyriui, aktyvią visuomeninę veiklą ir nuoširdų gimtojo žodžio puoselėjimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-72, 2018-12-06)

 • ERŽVILKIŠKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI – už įgyvendintus projektus ir nueitą kelią. Už tikėjimą, lyderystę, komandinį darbą ir džiugų rezultatą, kuris teikia naudą Lietuvai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2018-12-07)
 • GIRDŽIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI už įgyvendintus projektus ir nueitą kelią. Už tikėjimą, lyderystę, komandinį darbą ir džiugų rezultatą, kuris teikia naudą Lietuvai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2018-12-07)
 • KLAUSUČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI – už įgyvendintus projektus ir nueitą kelią. Už tikėjimą, lyderystę, komandinį darbą ir džiugų rezultatą, kuris teikia naudą Lietuvai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2018-12-07)
 • KLAUSUČIŲ MOKYKLOS BENDRUOMENĖS CENTRUI – už įgyvendintus projektus ir nueitą kelią. Už tikėjimą, lyderystę, komandinį darbą ir džiugų rezultatą, kuris teikia naudą Lietuvai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2018-12-07)
 • LIETUVOS SPELEOLOGIJOS ASOCIACIJAI – už įgyvendintus projektus ir nueitą kelią. Už tikėjimą, lyderystę, komandinį darbą ir džiugų rezultatą, kuris teikia naudą Lietuvai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2018-12-07)
 • PAVIDAUJO KAIMO BENDRUOMENEI – už įgyvendintus projektus ir nueitą kelią. Už tikėjimą, lyderystę, komandinį darbą ir džiugų rezultatą, kuris teikia naudą Lietuvai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2018-12-07)
 • PILIES KAIMO BENDRUOMENEI – už įgyvendintus projektus ir nueitą kelią. Už tikėjimą, lyderystę, komandinį darbą ir džiugų rezultatą, kuris teikia naudą Lietuvai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2018-12-07)
 • ROTULIŲ KAIMO BENDRUOMENEI – už įgyvendintus projektus ir nueitą kelią. Už tikėjimą, lyderystę, komandinį darbą ir džiugų rezultatą, kuris teikia naudą Lietuvai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2018-12-07)
 • SMALININKŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI – už įgyvendintus projektus ir nueitą kelią. Už tikėjimą, lyderystę, komandinį darbą ir džiugų rezultatą, kuris teikia naudą Lietuvai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2018-12-07)
 • VADŽGIRIO BENDRUOMENĖS CENTRUI – už įgyvendintus projektus ir nueitą kelią. Už tikėjimą, lyderystę, komandinį darbą ir džiugų rezultatą, kuris teikia naudą Lietuvai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2018-12-07)
 • VADŽGIRIO MUZIKOS MYLĖTOJŲ KLUBUI „MŪZA“ – už įgyvendintus projektus ir nueitą kelią. Už tikėjimą, lyderystę, komandinį darbą ir džiugų rezultatą, kuris teikia naudą Lietuvai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2018-12-07)
 • VERTIMŲ KAIMO BENDRUOMENEI – už įgyvendintus projektus ir nueitą kelią. Už tikėjimą, lyderystę, komandinį darbą ir džiugų rezultatą, kuris teikia naudą Lietuvai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2018-12-07)
 • JURBARKŲ KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRUI už ateities kūrimą, savitarpio paramą, bendrystę, žmonių telkimą, už norą dalintis ir duoti
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2018-12-07)
 • LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS VELIUONOS SKYRIUI už ateities kūrimą, savitarpio paramą, bendrystę, žmonių telkimą, už norą dalintis ir duoti
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2018-12-07)
 • RŪTAI MISEVIČIENEI už ateities kūrimą, savitarpio paramą, bendrystę, žmonių telkimą, už norą dalintis ir duoti
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2018-12-07)
 • VARLAUKIO BENDRUOMENEI už ateities kūrimą, savitarpio paramą, bendrystę, žmonių telkimą, už norą dalintis ir duoti
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2018-12-07) 
 • DANUTEI DOBILIENEI – už ilgametį, sąžiningą ir profesionalų darbą Jurbarko rajono savivaldybėje, kompetenciją ir atsakingumą vykdant Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistės ir vyriausiosios socialinės darbuotojos pareigas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-77, 2018-12-20)
 • REGINAI ŽIČIUVIENEI – už ilgametį, sąžiningą ir profesionalų darbą valstybės tarnyboje, nuoširdų rūpinimąsi Veliuonos seniūnijos bendruomenės reikalais, atsakingumą vykdant seniūno pavaduotojos pareigas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-77, 2018-12-20)

 

Mero padėkos 2017 metais

 

 • VYTAUTUI JURGIUI KAIRIUI – už iniciatyvas ir asmeninį indėlį įamžinant Lietuvos laisvės kovotojų ir ištremtų Lietuvos gyventojų atminimą Jurbarko rajono savivaldybėje 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-13, 2017-03-09)
 • MILDAI KRIŠČIŪNAITEI – už aktyvų dalyvavimą jaunųjų šaulių veikloje, asmenines iniciatyvas, skatinančias jaunųjų šaulių motyvaciją 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-13, 2017-03-09)
 • MARIUI LUKŠIUI – už iškovotą I vietą 2017 metų Europos jaunių čempionate 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-18, 2017-04-12)
 • ARTŪRUI ENČERIUI – išugdžius Marių Lukšį 2017 m. Europos jaunių kyokushin karate čempioną 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-18, 2017-04-12)
 • VIRGINIJAI UŽKURAITIENEI – už kūrybišką ir nuoširdų darbą su skaitytojais, naujų galimybių ir idėjų ieškojimą, dėmesingumą bendruomenei 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2017-04-24)
 • NIJOLEI KIUDIENEI – už pareigingumą, kantrybę ir toleranciją bendraujant su mažaisiais pacientais, nuoširdų ir sąžiningą darbą  
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2017-04-25)
 • AUDRONEI JABLONSKIENEI – už darbštumą ir atsakomybę, ilgametį darbą ir didelę meilę mažiesiems pacientams
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2017-04-25)
 • ZINAIDAI MOZŪRAITIENEI – už gilias profesines žinias, aktyvų dalyvavimą diegiant įstaigoje naujus darbo organizavimo metodus, ypatingą pagarbą ir dėmesį kolegoms
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2017-04-25)

 • ROMAI KUCINIENEI – už nuoširdų atsidavimą darbui, dėmesį pacientams, sąžiningą ir kruopštų darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2017-04-25)
 • JOLANTAI KASPARAITIENEI – už profesionalų darbą, ypatingą pagarbą ir dėmesį pacientams bei kolegoms
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2017-04-25)
 • LEONIDAI ŽALIENEI – už pareigingumą, kantrybę ir toleranciją teikiant paslaugas rajono gyventojams
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2017-04-25)
 • ZITAI BALTRUŠAITYTEI – už ilgametį, sąžiningą darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2017-04-25)
 • MINDAUGUI EIGĖLIUI – už naujų gydymo metodų taikymą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2017-04-25)
 • RASAI KARALIENEI – už iniciatyvumą, pagarbą ir dėmesį pacientams
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2017-04-25)
 • AINAI STRIKAITEI – už nuoširdų ir kruopštų darbą, dėmesį pacientams
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2017-04-25)
 • REGINAI BULOTIENEI – už ilgametį ir pasiaukojantį darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2017-04-25)
 • RŪTAI LUKŠIENEI – už profesionalumą, darbštumą ir atsakomybę, ypatingą dėmesį pacientams ir pagarbą kolegoms
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2017-04-25)
 • STEPONUI ČESLOVUI STRODOMSKIUI – už ilgametį, sąžiningą darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2017-04-25)
 • REGINAI PETRUKAITIENEI – už ilgametį, sąžiningą darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2017-04-25)
 • LAIMAI BALSERAITIENEI – už ilgametį, sąžiningą darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2017-04-25)
 • VAIDAI AUGAITIENEI – už ilgametį, sąžiningą darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-25, 2017-04-25)
 • NIJOLEI BAKAITIENEI – už ilgametį, sąžiningą ir profesionalų darbą valstybės tarnyboje, nuoširdų rūpinimąsi seniūnijos bendruomenės reikalais ir atsakingai vykdytas seniūno pavaduotojos pareigas (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-26, 2017-04-26)

 • EUGENIJAI KUČINSKAITEI-KUMPAUSKIENEI – už kūrybinę veiklą ir Veliuonos krašto garsinimą (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-31, 2017-05-11)

 • IRENAI BERTULIENEI – už ilgametį, sąžiningą ir profesionalų vadybinį darbą, naujų galimybių ir idėjų ieškojimą, dėmesingumą bendruomenei 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-36, 2017-05-23)
 • IRENAI POVILAITIENEI – už ilgametį, sąžiningą darbą, nuoširdų rūpinimąsi vaikų lopšelio-darželio bendruomenės reikalais
   (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-36, 2017-05-23)
 • VINCUI BAKŠIUI– už iniciatyvumą, ypatingą pagarbą ir dėmesį mokiniams bei kolegoms, Jurbarko krašto garsinimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-37, 2017-06-02)
 • KĘSTUČIUI ANDRIUI VASILIAUSKUI – už nuoširdų ilgametį darbą, kūrybinę veiklą ir Jurbarko krašto garsinimą
   (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-37, 2017-06-02)
 • JOVITAI MISIŪNIENEI – už nuoširdų ilgametį darbą, puikius mokinių pasiekimus respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-37, 2017-06-02)
 • INESAI BOSAITEI – už iniciatyvumą, darbštumą ir atsakomybę, puikius mokinių pasiekimus respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose
   (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-37, 2017-06-02)
 • LORETAI ŠEVELIENEI – už nuoširdų ilgametį darbą ir aktyvią koncertinę veiklą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-37, 2017-06-02)
 • NIJOLEI MASIULIENEI – už ilgametį, sąžiningą ir profesionalų vadybinį darbą Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, naujų galimybių ir idėjų ieškojimą, kultūrinių tradicijų puoselėjimą, meilę žmonėms ir knygai 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-40, 2017-06-12)
 • LORETAI ŠIMKEVIČIENEI jos 50 metų jubiliejaus proga – už pavyzdingai atliekamas pareigas, ypatingą pagarbą ir dėmesį mokiniams bei kolegoms, iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės veikloje, vadovavimą moterų ansambliui 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-44, 2017-07-11)
 • ELŽBIETAI BUDZINAUSKAITEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-45, 2017-07-12)
 • ARNUI DANAIČIUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikūs užsienio kalbos (anglų) ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų rezultatai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-45, 2017-07-12)
 • EIMINAI DIRVELYTEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-45, 2017-07-12)
 • MATUI MILERIUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus istorijos valstybinio brandos egzamino rezultatas
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-45, 2017-07-12)
 • KAJUI NAUJOKAIČIUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikūs užsienio kalbos (anglų) ir matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-45, 2017-07-12)
 • ŽILVINUI PRANAIČIUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikūs matematikos  ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų rezultatai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-45, 2017-07-12)
 • KAROLINAI SABAITEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikūs biologijos bei lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų rezultatai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-45, 2017-07-12)
 • AISČIUI SANDARUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikūs užsienio kalbos (anglų) ir lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų rezultatai
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-45, 2017-07-12)


 • ANTANUI GVILDŽIUI – už ilgametį, nuoširdų, atsakingą vadybinį darbą formuojant Jurbarko rajono švietimo strategiją ir plėtrą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-57, 2017-10-05)
 • GENOVAITEI GRIGUCEVIČIENEI – už ilgametį ir nuoširdų darbą įgyvendinant švietimo politiką Jurbarko rajone ir už sėkmingą bendradarbiavimą su atsakingomis įstaigomis
   (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-57, 2017-10-05)
 • ZITAI TYTMONIENEI – už ilgametį ir nuoširdų darbą, įgyvendinant švietimo politiką Jurbarko rajone ir už sėkmingą bendradarbiavimą su atsakingomis įstaigomis 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-57, 2017-10-05)
 • JANINAI AŠUTAITYTEI – Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos biologijos mokytojai, už labai kruopštų darbą ir puikius gimnazistų biologijos egzamino rezultatus
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • DALIAI BALČIUVIENEI – Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei, už kūrybišką ir inovatyvų pedagoginį darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • ANDRIUI BAUTRONIUI – Juodaičių pagrindinės mokyklos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojui, už aktyvią visuomeninę veiklą ir pilietiškumo ugdymą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • BEATAI JOCAITYTEI BILDZIUKIENEI – Raudonės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už ilgametį ir nuoširdų vadybinį darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • MONIKAI BUITKUVIENEI – Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai, už ilgametį renginių organizavimą ir tradicijų puoselėjimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • ZIGMUI DANGĖLAI – laisvajam mokytojui ir neformaliojo švietimo organizatoriui, už labai nuoširdų darbą su vaikais ir pilietiškumo ugdymą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • ELVYRAI DITKUVIENEI – Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotojai,  už ilgametį profesionalų vadybinį darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • GRAŽINAI GLINSKIENEI – Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos logopedei, už ilgametį nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą, skatinimą domėtis liaudies tradicijomis ir papročiais, bendruomeniškumo stiprinimą (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • MARIUI JAZUKEVIČIUI – laisvajam mokytojui ir neformaliojo švietimo organizatoriui, už labai nuoširdų darbą su vaikais ir pilietiškumo ugdymą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • MINDAUGUI KAIRIUI – Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos kunigui, už labai aktyvų darbą su jaunimu ir iniciatyvas, kuriant dienos centrus bei pagalbos akcijas vaikams ir šeimoms
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • DANUTEI KAZLAUSKAITEI – Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų  mokytojai, už nuoširdų jaunosios kartos pilietiškumo, meilės ir pagarbos Tėvynei ugdymą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • KAROLINAI KLIUKIENEI – Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojai, už aktyvią visuomeninę veiklą ir pilietiškumo ugdymą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • VIDAI KRAUJALIENEI – Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos istorijos ir pilietiškumo pagrindų  mokytojai, už labai aktyvią kraštotyrinę pažintinę veiklą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • DONATUI LIKTUI – Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos šokių mokytojui, už tautinių šokių tradicijų puoselėjimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • ERIKAI LIUTKEVIČIENEI – Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos informacinių technologijų mokytojai, už labai kruopštų darbą ir puikius gimnazistų informacinių technologijų egzamino rezultatus
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • ILONAI SKRODENIENEI – Eržvilko gimnazijos pradinių klasių mokytojai, už kūrybiškumą, naujovių ieškojimą ir jų įgyvendinimą ugdymo procese bei aktyvią metodinę veiklą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • LORETAI STASIŪNAITEI – Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos matematikos mokytojai, už labai nuoširdų pedagoginį darbą, mokyklos tradicijų puoselėjimą ir aktyvią visuomeninę veiklą (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • MARINAI VAITIEKŪNIENEI – Vadžgirio pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojai, už nuoširdų pedagoginį darbą ir aktyvų tarptautinio bendradarbiavimo koordinavimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • EDITAI VENCKIENEI – Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojai, už kūrybingą pedagoginę veiklą, gimtosios kalbos puoselėjimą ir išradingumą ugdant jaunuosius teatro mylėtojus (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • ERIKAI ŽIEVIENEI – neformaliojo švietimo organizatorei, už labai nuoširdų darbą ir tikslingą vaikų gyvenimo įgūdžių formavimą (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)
 • MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRO VIEŠVILĖS MIESTELIO MOTERŲ VOKALINIAM ANSAMBLIUI „VĖTRUNGĖ“ – už aktyvią pedagoginę ir koncertinę veiklą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56, 2017-10-04)

 • ANTANUI GVILDŽIUI – už ilgametį, nuoširdų, atsakingą vadybinį darbą formuojant Jurbarko rajono švietimo strategiją ir plėtrą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-57, 2017-10-05)
 • GENOVAITEI GRIGUCEVIČIENEI – už ilgametį ir nuoširdų darbą įgyvendinant švietimo politiką Jurbarko rajone ir už sėkmingą bendradarbiavimą su atsakingomis įstaigomis
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-57, 2017-10-05)
 • ZITAI TYTMONIENEI – už ilgametį ir nuoširdų darbą, įgyvendinant švietimo politiką Jurbarko rajone ir už sėkmingą bendradarbiavimą su atsakingomis įstaigomis
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-57, 2017-10-05)

 • LEONARDUI ZAKSUI – Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos direktoriui, už nuoširdų vadybinį darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-65, 2017-11-15)
 • NIJOLEI JURKŠAITIENEI – Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai, už nuoširdų vadybinį darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-65, 2017-11-15)
 • JUOZAPUI JOCIUI – Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams, už nuoširdų ilgametį darbą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-65, 2017-11-15)
 • REDAI KARDOKIENEI – Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui už nuoširdų ilgametį darbą, iniciatyvas, pagalbą mokiniams ir kolegoms (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-65, 2017-11-15)
 • AIDAI JOCIENEI – Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos biologijos ir chemijos mokytojai, už nuoširdų ilgametį darbą, iniciatyvas, pagalbą mokiniams ir kolegoms
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-65, 2017-11-15)
 • LORETAI KAVALIAUSKIENEI – Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos socialinei pedagogei, už nuoširdų ilgametį darbą, iniciatyvas, pagalbą mokiniams ir kolegoms
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-65, 2017-11-15)
 • RYČIUI MILERIUI – Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos kūno kultūros ir technologijų mokytojui, už nuoširdų ilgametį darbą, iniciatyvas, pagalbą mokiniams ir kolegoms
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-65, 2017-11-15)
 • INGRIDAI PARNARAUSKIENEI – Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai, už nuoširdų ilgametį darbą, iniciatyvas, pagalbą mokiniams ir kolegoms
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-65, 2017-11-15)
 • ASTAI TAUTKIENEI – Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos fizikos mokytojai, už nuoširdų ilgametį darbą, iniciatyvas, pagalbą mokiniams ir kolegoms
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-65, 2017-11-15)
 • TOMUI SABAŠINSKUI  – už 2017 m. Pasaulio jaunių (iki 18 metų) lengvosios atletikos čempionate dešimtkovės rungtyje iškovotą 7 vietą ir Jurbarko krašto garsinimą pasaulyje
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-67, 2017-11-20)
 • IGNUI TAURAZEVIČIUI – už 2017 m. Europos jaunučių (iki 16 metų) kyokushin karate čempionate iškovotą bronzos medalį ir Jurbarko krašto garsinimą Europoje
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-67, 2017-11-20)
 • VIOLETAI KOKARSKAJAI – už nuoširdų ir profesionalų darbą paruošiant sportininką Tomą Sabašinską 2017 m. Pasaulio jaunių lengvosios atletikos čempionatui
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-67, 2017-11-20)
 • ARTŪRUI ENČERIUI – išugdžius 2017 m. Europos kyokushin karate jaunučių čempionato prizininką Igną Taurazevičių
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-67, 2017-11-20)
   

Mero padėkos 2016 metais 

 • RŪTAI VASILIAUSKIENEI už nuoširdų ilgametį darbą Jurbarko rajono savivaldybėje, profesionalumą, kompetenciją ir atsakingumą vykdant Juridinio skyriaus vedėjos ir savivaldybės Tarybos sekretorės pareigas (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-1, 2016-01-06)
 • UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „AKMENS UOLA“ už aktyvią visuomeninę veiklą Jurbarko rajone, rūpestingai ir profesionaliai įgyvendintą jaunimo iniciatyvą „Knygų avilys“ 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-3, 2016-01-15)
 • JONUI PIKORAIČIUI už ilgametį sąžiningą ir profesionalų darbą valstybės tarnyboje, nuoširdų rūpinimąsi seniūnijos bendruomenės reikalais ir atsakingumą vykdant seniūno pareigas
   (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-9, 2016-02-10)
 • STANISLOVUI ANDRIULIUI už nuoširdų ilgametį darbą Jurbarko rajono savivaldybėje (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-15, 2016-04-01)
 • POVANDENINĖS MEDŽIOKLĖS KLUBUI „BARAKUDA LT“ už pastangas organizuojant Jurbarko karjero valymą tradicinėje švarinimosi akcijoje „Darom 2016“ 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-16, 2016-04-13)
 • STEFANIJAI MARKEVIČIENEI už nuoširdų darbą uždarojoje akcinėje bendrovėje „Jurbarko vandenys“, kuriuo prisidėta prie įmonės ieškojimų, atnaujinimo ir sėkmės
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-18, 2016-04-18)
 • RASAI MILIŪNIENEI už puikų darbą, bendradarbiavimą kuriant, organizuojant renginius (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2016-04-28)
 • NIJOLEI MASIULIENEI už puikią vadybą, pasišventimą savo darbui (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-24, 2016-04-28)
 • SANDRAI ŽIEVYTEI – 2016 m. Europos jaunimo sambo čempionato bronzos laimėtojai, Jurbarko krašto vardo garsintojai Europos sporto arenose 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-29, 2016-06-07)
 • DIANAI ARLAUSKAITEI už sudarytą galimybę sportininkei Sandrai Žievytei garsinti Jurbarko vardą Europos jaunimo sambo čempionate ir profesionalų sportininkės parengimą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-29, 2016-06-07)
 • MARIUI LUKŠIUI už 2016 m. Europos jaunių čempionate iškovotą bronzos medalį ir Jurbarko krašto garsinimą Europoje 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-29, 2016-06-07)
 • ARTŪRUI ENČERIUI – išugdžius Europos jaunių čempionato prizininką Marių Lukšį 2016 m. Europos jaunių kyokushin karate čempionatui
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-29, 2016-06-07)
 • VIKTORUI ANDRIUŠKEVIČIUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-39, 2016-07-11)
 • UGNEI STANISLOVAITYTEI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatas
   (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-39, 2016-07-11)
 • ERIKUI LYNEBURGERIUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatas
   (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-39, 2016-07-11)
 • ARMINUI PETRAIČIUI – už kruopštų mokymąsi, kurio gražus bei prasmingas įvertinimas – itin puikus informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatas 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-39, 2016-07-11)
 • JUOZAPUI ROMUALDUI ANDRIKIUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte pirmosios priesaikos 25-mečio proga (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2016-07-19)

 • ARVYDUI ANGLICKUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte pirmosios priesaikos 25-mečio proga
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2016-07-19)
 • ALEKSANDRUI BANAIČIUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte pirmosios priesaikos 25-mečio proga 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2016-07-19)
 • ANATOLIJUI BATŪRINUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte pirmosios priesaikos 25-mečio proga
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2016-07-19)
 • ALGIMANTUI BATVINIUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte pirmosios priesaikos 25-mečio proga 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2016-07-19)
 • JONUI KAŠČIUKAIČIUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte pirmosios priesaikos 25-mečio proga 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2016-07-19)
 • VIRGINIJUI KUKLIUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte pirmosios priesaikos 25-mečio proga 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2016-07-19)
 • ALGIRDUI KULIKAUSKUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte pirmosios priesaikos 25-mečio proga 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2016-07-19)
 • ROLANDUI LUKŠUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte pirmosios priesaikos 25-mečio proga 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2016-07-19)
 • DARIUI POVILAIČIUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte pirmosios priesaikos 25-mečio proga 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2016-07-19)
 • SIGITUI SABATAIČIUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte pirmosios priesaikos 25-mečio proga 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2016-07-19)
 • ANTANUI SKRICKIUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte pirmosios priesaikos 25-mečio proga 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2016-07-19)
 • ALVYDUI STALGIUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte pirmosios priesaikos 25-mečio proga 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2016-07-19)
 • TAURUI STANIULIUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte pirmosios priesaikos 25-mečio proga 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2016-07-19)
 • JONUI STULGINSKUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte pirmosios priesaikos 25-mečio proga
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2016-07-19)
 • EUGENIJUI ŽUKAUSKUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte pirmosios priesaikos 25-mečio proga 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-41, 2016-07-19)
 • JONUI DOBILAIČIUI – už didelius nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos šaulių sąjungą bei jų padalinius Jurbarko krašte pirmosios priesaikos 25-mečio proga
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-42, 2016-07-22)

 • REMIGIJUI BANIULIUI – už bendradarbiavimą ir pagalbą Jurbarko rajono savivaldybei
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-53, 2016-09-13)
 • NIJOLEI JANONYTEI – už aktyvią ir paveikią šviečiamąją veiklą Jurbarko rajone 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-57, 2016-09-27)
 • LILIJAI MARTINKEVIČIENEI – už aktyvų bendradarbiavimą ir pagalbą socialinės rizikos šeimoms ir vaikams
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-60, 2016-09-30)
 • JANETAI JOKŪBAITIENEI – už aktyvų bendradarbiavimą ir pagalbą socialinės rizikos šeimoms ir vaikams 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-60, 2016-09-30)
 • VAIDAI BEINARIENEI– už tarptautinės programos „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ įgyvendinimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • ZIGMANTUI BUNIKIUI – už nuoširdų ilgametį pedagoginį darbą, pažintinės veiklos organizavimą mokykloje 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • ASTAI DANISEVIČIŪTEI – už profesionalų vadybinį darbą ir aktyvią veiklą puoselėjant mokyklos tradicijas 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • IRENAI GIEDRAITIENEI – už ilgametį profesionalų vadybinį darbą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • VAIDAI JAKAITYTEI – už nuoširdų darbą su jaunaisiais miško bičiuliais, mokinių skatinimą aktyviai dalyvauti gamtosauginiuose konkursuose, iniciatyvumą ir bendruomeniškumą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • ANGELINAI JUCIKIENEI – už profesionalų vadybinį darbą ir aktyvią veiklą puoselėjant mokyklos tradicijas 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • NIJOLEI JURKŠAITIENEI – už nuoširdų ilgametį darbą ir profesionalią pagalbą mokiniams, tėvams ir kolegoms 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • BIRUTEI GENIENEI – už pilietiškumo ugdymą ir aktyvų visuomeninį darbą su Lietuvos žygeiviais 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • RENATAI GIRDZIJAUSKIENEI – už nuoširdų darbą, pasiaukojimą mokiniams ir aktyvią veiklą mokyklos bendruomenėje 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • GEDIMINUI KLANGAUSKUI – už ilgametį profesionalų ir sąžiningą vadybinį darbą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • AUDRONEI KRIŠČIUKAITIENEI – už glaudaus bendradarbiavimo tarp tėvų ir pedagogų sistemos kūrimą bei vaiko sėkmingo ugdymosi užtikrinimą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • DALIAI KURSEVIČIENEI – už nuoširdų, kūrybišką ir inovatyvų darbą su lopšelinukais bei gerosios patirties dalijimąsi 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • ALVYDAI LATOŽIENEI – už nuoširdų mokinių ir ugdytinių saviraiškos bei kūrybiškumo skatinimą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • NIJOLEI LAURINAITIENEI – už vadovavimą mokyklos metodinei tarybai ir mokyklos istorijos puoselėjimą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • VIRGINIJAI MAJAUSKIENEI – už ilgametį, kruopštų ir sąžiningą darbą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • SNIEGUOLEI MAŽEIKIENEI – už projektinės veiklos vykdymą ir integravimą į vaikų ugdymosi procesą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • JOVITAI MISIŪNIENEI – už sėkmingą ugdytinių paruošimą tarptautiniams ir respublikiniams konkursams bei respublikinio jaunųjų pianistų festivalio „Pavasario mozaika“ organizavimą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • JOVITAI MIŠEIKIENEI – už kūrybingą darbą, pagarbą ir meilę etnokultūrinėms vertybėms bei jų puoselėjimą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • ADOLFINAI MOCKEVIČIENEI – už aktyvų ir nuoširdų darbą su mokiniais bei jų tėvais
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • LAURAI MOLČANKINAITEI – už projektų rengimą bei labai nuoširdų darbą su jaunimu 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • GENOVAITEI POCEVIČIENEI – už nuoširdų vadybinį darbą ir sėkmingą pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo bei brandos egzaminų organizavimą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • LIUCIJAI PRANAITIENEI – už profesionalų vadybinį darbą ir aktyvią veiklą puoselėjant gimnazijos tradicijas
   (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • ONAI STANAITIENEI – už aktyvų vokiečių kalbos puoselėjimą ir nuoširdų tarptautinių vokiečių kalbos egzaminų koordinavimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • LAIMUTEI STANIENEI – už nuoširdų sportinės veiklos puoselėjimą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • VYTAUTUI STAPONUI – už nuoširdų vadybinį darbą ir aktyvią veiklą puoselėjant mokyklos tradicijas 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)
 • LORETAI ŠIMKEVIČIENEI – už aktyvų kultūrinės veiklos puoselėjimą (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-59, 2016-09-29)


 • ARTŪRUI ENČERIUI – kyokushin karate nacionalinės kategorijos treneriui už geriausių 2016 metų Jurbarko rajono sportininkų ugdymą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2016-12-12)
 • DAIVARUI GENIUI – orientavimosi sporto klubo „Karšuva“ prezidentui už geriausių 2016 metų Jurbarko rajono sportininkų ugdymą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2016-12-12)
 • GRAŽINAI GIRDŽIUVIENEI – rankinio Lietuvos sporto trenerei už geriausių 2016 metų Jurbarko rajono sportininkų ugdymą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2016-12-12)
 • VYTAUTUI JUOZUI JOKŪBAIČIUI – dziudo Lietuvos sporto treneriui už geriausių 2016 metų Jurbarko rajono sportininkų ugdymą
   (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2016-12-12)
 • VIOLETAI KOKARSKAJAI – lengvosios atletikos Lietuvos sporto trenerei už geriausių 2016 metų Jurbarko rajono sportininkų ugdymą
   (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2016-12-12)
 • ARVYDUI MICKUI – kultūrizmo ir fitneso sporto klubo „Progresas“ prezidentui už geriausių 2016 metų Jurbarko rajono sportininkų ugdymą
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2016-12-12)
 • VILIUI PAUKŠČIUI – dziudo ir sambo Lietuvos sporto treneriui už geriausių 2016 metų Jurbarko rajono sportininkų ugdymą
  Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2016-12-12)
 • RIMANTUI SLAVIKUI – sunkiosios atletikos Tarptautinės kategorijos treneriui už geriausių 2016 metų Jurbarko rajono sportininkų ugdymą 
  (Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-73, 2016-12-12)
Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-08, 14:40:43