INFORMACIJA APIE VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINUS 

 

     Valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų vadovai, taip pat tarnautojai ir pareigūnai, policijos, teisėsaugos tarnybų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai turi mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas.
 

     Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminą laiko asmenys, siekiantys gauti Lietuvos Respublikos pilietybę, ir kitakalbiai gyventojai, norintys patekti į valstybės tarnybą ar dirbti su asmenų aptarnavimu susijusį darbą. Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) paskelbtas Teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/index  (TAR identifikacinis kodas – 1031100NUTA00001688).
 
 

Apraše nurodyta, kad valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas skirtas tam, kad būtų įvertinta, kaip kalbos vartotojas moka valstybinę kalbą. Egzamino metu nustatomas asmens valstybinės kalbos mokėjimo lygis pagal vieną iš trijų kategorijų (žemiausia – pirmoji, aukščiausia – trečioji), kurios atitinka Europos Tarybos A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius ir bendrą suaugusiųjų mokymo(si) bei vertinimo sistemą.

Pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma paslaugų teikimo, gamybos, prekybos, transporto ir kitų sričių darbuotojams, jeigu jie darbo reikalais turi bendrauti su asmenimis ir (ar) pildyti tipinių dokumentų formas (vairuotojai, rūbininkai, padavėjai, pardavėjai ir kiti prekybos darbuotojai, kiti ūkines ar technines funkcijas atliekantys darbuotojai ir panašiai).

Antroji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos ir kitų sričių darbuotojams, valstybės tarnautojams, kurių pareigybės priskirtos B ir C lygiams, jeigu jie darbo reikalais turi nuolat bendrauti su asmenimis ir (ar) pildyti tipinių dokumentų formas (išskyrus mokytojus, ugdančius valstybine kalba).

Trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovams, pareigūnams, valstybės tarnautojams, kurių pareigybės priskirtos A lygiui, valstybine kalba ugdantiems mokytojams, aviacijos specialistams, užtikrinantiems skrydžių saugą (skrydžių vadovams ir orlaivių įguloms), jūrų ir vidaus vandenų transporto specialistams, atsakingiems už krovinių ar keleivių ir bagažo vežimą (laivų, vežančių keleivius ir (ar) krovinius į (iš) Lietuvos Respublikos jūrų uostus (uostų), kapitonams arba bent vienam iš tokių laivų kapitonų padėjėjų, uostų kapitonams, locmanams), ir panašiai.
 

Apraše išaiškinta, kad įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją laikomi asmenys:

  • įgiję pagrindinį, vidurinį, aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą lietuvių kalba;
  • įgiję Lietuvos Respublikoje vidurinį išsilavinimą tautinės mažumos kalba 1991 metais ar vėliau;
  • Lietuvos Respublikoje baigę užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programas, jeigu buvo mokoma valstybinės kalbos;
  • įgiję vidurinį išsilavinimą užsienyje veikiančioje švietimo įstaigoje, jeigu buvo mokomasi lietuvių kalba arba mokoma lietuvių kalbos;
  • išlaikę mokyklos baigimo ar brandos egzaminą, įrodantį valstybinės kalbos mokėjimą.

Asmenims, kurie Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nukentėjusiais nuo okupacijų, valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos netaikomos vienerius metus nuo jų grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos.

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų datas nustato Nacionalinė švietimo agentūra.

Informaciją apie valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus teikia, egzaminus vykdo, prašymus laikyti egzaminus priima ir pažymėjimus išduoda valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos. Viena iš jų dirba Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje (Vydūno g. 15, Jurbarkas, tel. (8 447) 72 562, el. paštas [email protected]).

Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-24, 09:41:16