Statinių naudojimo priežiūra

Atsakinga

Rasa Pakštaitienė
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausioji inžinierė
Tel. +370 447 70 175
el. p. [email protected]

Veikla

Statinių naudojimo priežiūra. Statinių techninės priežiūros kontrolė. Teikiama informacija statinių savininkams ir naudotojams apie statinių techninę priežiūrą.

Informacija statinių savininkams dėl statinių naudojimo ir priežiūros 

Visi statinių savininkai (naudotojai), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio bei STR 1.03.07:2017 reikalavimais, privalo organizuoti statinių techninę priežiūrą ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdami kvalifikuotą statinio techninį prižiūrėtoją (jeigu statinys turi daugiu negu vieną savininką, statinių bendraturčiai turi sudaryti susitarimą dėl statinio valdymo ir naudojimo). Reikalavimai dėl statinio techninio prižiūrėtojo paskyrimo taikomi ir visiems bendrojo naudojimo objektų valdytojams: daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų įsteigtoms bendrijoms, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotiems asmenims ir bendrojo naudojimo objektų administratoriams.

Nesudėtingųjų statinių, vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių, taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami statinio techninio prižiūrėtojo. Šių statinių naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami, statinių ar atskirų jų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos nuolatiniai stebėjimai ir kasmetinės apžiūros neprivalomos.

Statinio techninis prižiūrėtojas vykdo organizacines ir technines priemones statinio būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti statinio esminiai reikalavimai per visą pastato naudojimo trukmę. Statinio apžiūros, tyrimai, auditas vykdomi statinio techninio prižiūrėtojo siūlymu, statinio naudotojo lėšomis. Statinio techninę priežiūrą sudaro: nuolatiniai statinio būklės stebėjimai, kurių tikslas nustatyti vizualiai pastebimus statinio būklės pokyčius statinio naudojimo metu, statinio periodinės ir specializuotos apžiūros, kurių tikslas nustatyti statinio techninės būklės pokyčius per tam tikrą laiką, pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas, remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas.

Statinio techninis prižiūrėtojas privalo turėti, tvarkyti ir pildyti privalomuosius statinio priežiūros dokumentus: statinio techninį pasą (apšildomų pastatų, kurių naudingas plotas didesnis kaip
1000 kv. m – pastato techninį-energetinį pasą), statinio techninės priežiūros žurnalą, periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktus. Vykdydamas nuolatinius statinio būklės stebėjimus, vizualiai apžiūrėti statinio pagrindines konstrukcijas, fiksuoti pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus ir numatyti priemones jiems pašalinti, vizualiai tikrinti gairinės saugos įrenginių ir priemonių būklę, patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę. Periodinių apžiūrų metu turi būti detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas esamo statinio tyrimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė. Pagal apžiūrų rezultatus organizuojami ir vykdomi nuolatinės priežiūros darbai, sudaromi metiniai ir  ilgalaikiai statinio ir jo inžinerinės įrangos privalomųjų remonto (ar rekonstrukcijos) darbų ir jų finansinio aprūpinimo planai.

Teisinė informacija

Naudingos nuorodos

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai

 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-28, 13:21:54