Sportas – pagal tam tikras taisykles organizuojama žmonių veikla, derinant fizinius ir intelektinius gebėjimus, skirta varžytis, laisvalaikį praleisti, lavinti įvairius įgūdžius. Sportu siekiama varžytis, stiprinti sveikatą, gauti moralinį ir materialinį pasitenkinimą, išreikšti save, tobulintis.
         Labai svarbi sporto dalis - fizinis ugdymas ir jo reikšmė ugdymo įstaigose. Strateginiuose švietimo dokumentuose nurodomas tikslas – pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. Fizinis ugdymas mokykloje tampa tikslingu, reikšmingu mokiniui procesu, glaudžiai siejamu su bendrąja kultūra. Fizinis ugdymas yra ta sritis, kurioje į šią veiklą linkę mokiniai patiria mokymosi sėkmę.

Savivaldybės vykdomoji institucija:

  1. Analizuoja sporto būklę savivaldybėje ir užtikrina Nacionaliniame pažangos plane numatytų sporto politikos tikslų įgyvendinimą vietos lygmeniu. Taip pat vykdo savivaldybės sporto plėtros priemonių ir projektų įgyvendinimą.
  2. Yra atsakinga už sporto objektų plėtrą ir užtikrina jų teikiamų paslaugų prieinamumą gyventojams.
  3. Organizuoja šviečiamąją veiklą ir skatina gyventojų pozityvų požiūrį į sporto naudą sveikatai.
  4. Įgyvendina kitas priemones fiziniam aktyvumui ir sporto aukštumui savivaldybėje skatinti.

   Savivaldybės sporto taryba:

  1. Planuoja savivaldybės sporto plėtros priemones ir projektus, atsižvelgdama į Nacionaliniame pažangos plane nustatytus sporto politikos tikslus, strategines šakas, bei vietos bendruomenės poreikius. Taip pat nustato biudžeto lėšomis finansuotinas sporto sritis ir skatina viešojo ir privataus sektorių partnerystę sporto srityje.
  2. Nustato kriterijus ir tvarką sporto srityje veikiančių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto.
  3. Finansuoja ir kitaip prisideda prie sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos, remdamasi programomis ar projektais.

Savivaldybės administracija kartu su kitomis institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis prisideda formuojant ir įgyvendina valstybės ir savivaldybės kūno kultūros ir sporto politiką.  Gyventojai skatinami išreikšti savo galimybes sporte, nuolat sportuoti, gyventi aktyvų ir sveiką gyvenimą. Skiriamas finansavimas nevyriausybinių organizacijų projektams sporto srityje įgyvendinti. Bendruomenės nariams teikiamos metodinės rekomendacijos vykdant Kūno kultūros ir sporto plėtros programą, organizuojant ir vykdant sporto renginius.


Paskutinį kartą redaguota: 2024-06-04, 09:15:53