Teisės aktai

Melioracijos įstatymas Pagrindinis teisinis aktas, kuris nustato melioracijos statinių nuosavybės santykius, žemės savininkų ir kitų naudotojų teises ir pareigas, susijusias su melioracijos statinių statyba, naudojimu ir apsauga, taip pat melioracijos organizavimą, valdymą, projektavimą, ekspertizę, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą bei melioracijos finansavimo tvarką

Specialiųjų žemės naudojimo įstatymas

Šis įstatymas nustato specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, nurodo teritorijas, kuriose šios sąlygos turi būti taikomos, reglamentuoja šių teritorijų nustatymą ir nustato šiame procese dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas, sudaro teisines prielaidas šiame įstatyme nurodytas teritorijas centralizuotai registruoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Šio įstatymo tikslas – užtikrinti visuomenės sveikatos saugą, šiame įstatyme nurodytų objektų ar veiklos apsaugą nuo neigiamų veiksnių ar poveikio, valstybės saugumą, aplinkos ir viešojo intereso apsaugą šiame įstatyme nurodytose teritorijose. Melioracijos dalis įstatymo II-asis skirsnis, 91-94 straipsniai.

Kiti teisės aktai:

1. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (pagal melioracijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalį) remontas ir rekonstrukcija

Melioracijos statinių remontui ir rekonstrukcijai žemės savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:

prašymą;
žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 (kopiją).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. 3D-271 „Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje sąrašo ir šių darbų prioritetų“.

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros, remonto, rekonstravimo darbus finansuoja valstybė. Seimas tvirtina biudžeto asignavimus melioracijos darbams pagal tikslinę paskirtį (melioracijos įstatymas 10 straipsnis 1 dalis).

2. Žemės savininkui nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (pagal melioracijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalį) remontas ir rekonstrukcija

Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka valstybė teikia finansinę paramą melioruotos žemės savininkams melioracijos statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbams atlikti (melioracijos įstatymas 10 straipsnis 2 dalis).

3. Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimas

Projektuojant statinius melioruotoje žemėje, techninėms sąlygoms gauti reikia pateikti šiuos dokumentus:

nustatytos formos prašymą;
žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą (arba jo patvirtintą kopiją);
planuojamos statybos ribų planą M 1:2000 su jame pažymėtais esamais ir projektuoajmais statiniais ir žemės sklypų naudotojų ribomis.

Techninės sąlygos statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išduodamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 3D-673 „Dėl Žemės ūkio ministerijos 1996 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 283 "Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo" pakeitimo“.

4. Atlikus melioracijos statinių remonto ar rekonstrukcijos darbus (Kontrolinės geodezinės nuotraukos)

Įvykdžius valstybei ar žemės sklypo savininkui priklausančių melioracijos statinių remontą ar rekonstrukciją, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui privaloma pateikti Inžinerinių melioracijos statinių planus (kontrolines geodezines nuotraukas). Pateikiamų Inžinerinių melioracijos statinių planų reikalavimai pateikiami čia.

5. Melioruotos žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas

Keičiant melioruotos žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 patvirtinto Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo aprašo 17.4 punktu ir nustatyti melioracijos statinių rekonstravimo, naikinimo bei kitas sąlygas, kad nebūtų pažeisti gretimų melioruotos žemės sklypų naudotojų interesai ir užtikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamų plotų valstybei nuosavybės teise priklausančiais melioracijos statiniais.

Jei išduodamose sąlygose detaliajam planui rengti nurodyta, kad bus būtina rekonstruoti melioracijos statinius, kartu su detaliuoju planu turi būti parengtas ir melioracijos statinių rekonstravimo projektas. Kadangi dažniausiai žemės paskirtis keičiama siekiant planuoti atskirus sklypus statyboms, būtina keitimo sąlyga - melioracijos statinių rekonstravimo projekto įvykdymas. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus finansuoja žemės sklypo savininkas.

6. Techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams

Žemės savininkai pateikia:

prašymą;
žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 (kopiją).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3D-228 ,,Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“.

7. Kita svarbi informacija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 3D-211 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 3D-186 „Dėl melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 3D-218 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-27, 13:12:54