Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslaugos aprašymas

Leidimas įrengti išorinę reklamą suteikia teisę reklaminės veiklos subjektui įrengti ir skleisti išorinę reklamą leidime nurodytą laikotarpį.
Paraišką galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją ar atitinkamą seniūniją, registruotu laišku arba elektroniniu būdu prisijungus prie www.jurbarkas.lt.
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).
Reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti leidimą, Savivaldybės administracijai turi pateikti:
1. nustatytos formos paraišką;
2. šiuos dokumentus, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama išorinė reklama, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise:
2.1. žemę, statinius ar kitus objektus, ant kurių ji įrengiama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens sutikimą;
2.2. kai išorinė reklama įrengiama ant bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, – bendraturčių sutarimą, nurodytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalyje;
2.3. kai išorinė reklama įrengiama ant daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, – šių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą, priimtą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai ant daugiabučiame gyvenamajame name esančių reklamos davėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų negyvenamosios paskirties patalpų, kuriose yra jo buveinė arba prekybos ar paslaugų teikimo vieta, išorinės sienos, kuri yra bendrojo naudojimo objektas, įrengiama iškaba, kuriai nenaudojamas apšvietimas. Šiais atvejais laikoma, kad butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas dėl sutikimo įrengti iškabą priimtas, kai gauta butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime ar raštu balsavusių butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų, o kai ši išorinė siena pagal butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutarties dalyvių arba bendrojo naudojimo objektų administratoriaus sudarytą bendrojo naudojimo objektų sąrašą naudojama tenkinti ne viso daugiabučio gyvenamojo namo, o tik atskiroje jo dalyje esančių butų ir kitų patalpų savininkų poreikius, – ne mažiau kaip 1/4 tos dalies butų ir kitų patalpų savininkų balsų;
3. išorinės reklamos įrengimo projektą, išskyrus atvejus, kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą (raštiškai suderintą su savivaldybės kalbos tvarkytoju ir vyriausiuoju architektu);
4. kai išorinė reklama įrengiama kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose – už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos sutikimą (raštą ir (ar) žymą projekte), saugomose teritorijose – saugomų teritorijų direkcijos arba Aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, sutikimą (raštą ir (ar) žymą projekte);
5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų rašytinį sutikimą;
6. vietinės rinkliavos mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava, išskyrus atvejus, kai vietinės rinkliavos mokėtojas yra atleidžiamas nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Verslo leidimai ir licencijos – reklama, renginiai, aplinka ir kitos paslaugos
Gyvenimo atvejai Leidimai
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas Fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys JURBARKO MIESTO SENIŪNIJA
Paslaugos vadovas Asta Adomaitienė tel. +370 447 55 700
Paslaugos vykdytojas Asta Adomaitienė tel. +370 447 55 700
Prašymo forma (-os) Paraiškos forma
Aprašymas interesantui

Reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti leidimą, Savivaldybės administracijai turi pateikti:
1. nustatytos formos paraišką;
2. šiuos dokumentus, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama išorinė reklama, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise:
2.1. žemę, statinius ar kitus objektus, ant kurių ji įrengiama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens sutikimą;
2.2. kai išorinė reklama įrengiama ant bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, – bendraturčių sutarimą, nurodytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalyje;
2.3. kai išorinė reklama įrengiama ant daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, – šių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą, priimtą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai ant daugiabučiame gyvenamajame name esančių reklamos davėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų negyvenamosios paskirties patalpų, kuriose yra jo buveinė arba prekybos ar paslaugų teikimo vieta, išorinės sienos, kuri yra bendrojo naudojimo objektas, įrengiama iškaba, kuriai nenaudojamas apšvietimas. Šiais atvejais laikoma, kad butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas dėl sutikimo įrengti iškabą priimtas, kai gauta butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime ar raštu balsavusių butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų, o kai ši išorinė siena pagal butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutarties dalyvių arba bendrojo naudojimo objektų administratoriaus sudarytą bendrojo naudojimo objektų sąrašą naudojama tenkinti ne viso daugiabučio gyvenamojo namo, o tik atskiroje jo dalyje esančių butų ir kitų patalpų savininkų poreikius, – ne mažiau kaip 1/4 tos dalies butų ir kitų patalpų savininkų balsų;
3. išorinės reklamos įrengimo projektą, išskyrus atvejus, kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą (raštiškai suderintą su savivaldybės kalbos tvarkytoju ir vyriausiuoju architektu);
4. kai išorinė reklama įrengiama kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose – už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos sutikimą (raštą ir (ar) žymą projekte), saugomose teritorijose – saugomų teritorijų direkcijos arba Aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, sutikimą (raštą ir (ar) žymą projekte);
5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų rašytinį sutikimą;
6. vietinės rinkliavos mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava, išskyrus atvejus, kai vietinės rinkliavos mokėtojas yra atleidžiamas nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.

Reglamentuojantys teisės aktai 1. DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
3. DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 405 „DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TIPINIŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Bankas AB Luminor
Sąskaitos numeris LT864010044300040068
Įmokos kodas -
Paslaugos kaina

Nustatomi šie vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą dydžiai:
1. metams:
1.1. Jurbarko mieste – 15 Eur už 1 kv. m reklaminio ploto, bet ne mažiau kaip 14 Eur ir ne daugiau kaip 150 Eur už įrenginį;
1.2. Smalininkų mieste ir kaimo gyvenamosiose vietovėse – 8 Eur už 1 kv. m reklaminio ploto, bet ne mažiau kaip 8 Eur ir ne daugiau kaip 75 Eur už įrenginį;
2. vienkartinis už trumpalaikę (iki 1 mėnesio laiko) reklamą – 8 Eur už 1 kv. m reklaminio ploto;
3. vienkartinis už iškabos įrengimą – 8 Eur.
Šių nuostatų 1 punkte nurodyti rinkliavos dydžiai gali būti perskaičiuojami mėnesiais, atsižvelgiant į prašomą leidimo įrengti išorinę reklamą terminą, jeigu jis yra ilgesnis negu 1 mėnuo.
Atleidžiami nuo vietinės rinkliavos:
nustatytos 1.1 ir 1.2 punktuose:
asmenys, įrengiantys socialinę reklamą, nesusijusią su ūkine komercine ir (ar) finansine veikla;
asmenys, kurie išorinę reklamą eksponuoja ant reklaminio įrenginio, įrengto ant nuosavybės teise priklausančio pastato ar objekto, kai reklama yra tiesiogiai susijusi su tame pastate ar objekte esančios įmonės vykdoma veikla, su pastato ar objekto savininko vykdoma veikla ar tos nuosavybės nuoma, pardavimu ar kitu teisiniu veiksmu (išskyrus iškabas);
nustatytos 2 punkte – kultūros ir sporto renginių organizatoriai už renginių, kuriuos remia Jurbarko rajono savivaldybė, reklamą;
nustatytos 3 punkte:
Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos;
asmenys, įrengiantys ne didesnes kaip 0,5 kv. m reklamos ploto iškabas.

Informacija Jurbarko rajono savivaldybės Administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus
vedėjo pavaduotojas Saulius Lapėnas,
tel. +370 447 70 174
el. p. [email protected]

Jurbarko rajono savivaldybės Administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus
vyr. specialistas Antanas Gvildys,
tel. +370 447 45 190
el. p. [email protected]

Eržvilko seniūnija:
vyriausioji specialistė Andra Simonovienė
Ryto aikštė 1, Eržvilkas, LT-74285 Jurbarko r.
tel. +370 447 43 144,
el. p. [email protected]

Girdžių seniūnija:
vyriausioji specialistė Romutė Kačiušienė
Mokyklos g. 1, Girdžiai, LT-74254 Jurbarko r.
tel. +370 447 49 923,
el. p. [email protected]

Jurbarkų seniūnija:
vyriausioji specialistė Neringa Lendraitienė
Mokytojų g.2, Jurbarkai, LT-74205 Jurbarko r.
tel. +370 447 71 362,
el. p. [email protected]

Jurbarko miesto seniūnija:
vyriausioji specialistė Asta Adomaitienė
Kauno g.25, LT-74122 Jurbarkas
tel. +370 447 55 700
[email protected]

Juodaičių seniūnija:
seniūnas
Liepų g. 1, Juodaičių k., LT-74379 Jurbarko r.
tel. +370 447 44 142,
el. p. [email protected]

Raudonės seniūnija:
vyriausioji specialistė Ligita Simonaitienė
Kaštonų g. 2, Raudonė, LT-74454 Jurbarko r.
tel. +370 447 45 323,
el. p. [email protected]

Seredžiaus seniūnija:
vyriausioji specialistė Milda Vaičiuškienė
Neringos g. 6, Seredžius, LT-74424 Jurbarko r.
tel. +370 447 42 339,
el.p. [email protected]

Skirsnemunės seniūnija:
vyriausioji specialistė Neringa Lendraitienė,
Nemuno g.33, Skirsnemunės k., LT-74486 Jurbarko r.
tel. +370 447 47 131,
el. p. [email protected]

Smalininkų seniūnija:
vyriausioji specialistė Gražina Butkevičienė
Nemuno g. 54, Smalininkai, LT-74223 Jurbarko r.
tel. +370 447 56 268,
el. p. [email protected]

Šimkaičių seniūnija:
vyriausioji specialistė Jolanta Zikienė ,
Liepų g. 2, Šimkaičių mstl., LT-74337 Jurbarko r.
tel. +370 447 41 317,
el. p. [email protected]

Veliuonos seniūnija:
seniūno pavaduotoja Džilda Šneiderienė,
A. Juškos g. 1, Veliuona, LT-74442 Jurbarko r.
tel. +370 447 42 623,
el. p. [email protected]

Viešvilės seniūnija:
vyriausioji specialistė Reda Šašienė
Klaipėdos g. 63, Viešvilės mstl., LT-74233 Jurbarko r.
tel. +370 447 49 328,
el. p. [email protected]


Informacija atnaujinta 2024-01-12 15:53:37
Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-04, 15:25:37