Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ir periodinė parama

VIENKARTINĖ, TIKSLINĖ, SĄLYGINĖ IR PERIODINĖ PARAMA

KOKIAIS ATVEJAIS GALI BŪTI SKIRIAMA VIENKARTINĖ, tikslinė, sąlyginė ir periodinė pašalpa?
Vienkartinė pašalpa atsižvelgiant į Jurbarko rajono savivaldybės finansines galimybes gali būti skiriama vieną kartą per kalendorinius metus, o tikslinė ir sąlyginė pašalpa – iki 2 kartų per kalendorinius metus ir neturi viršyti 4 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių per kalendorinius metus.

Į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių asmenys kreipiasi dėl vienkartinės pašalpos grįžus iš laisvės atėmimo įstaigos ir tikslinės pašalpos gimus vaikui, visais kitais atvejais ‒ į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos seniūnijas pagal faktinę gyvenamąją vietą.

Vienkartinė pašalpa (nevertinant pajamų):

 • asmeniui, atlikusiam ne trumpesnę kaip 3 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje, jeigu dėl pašalpos skyrimo asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo išėjimo iš laisvės atėmimo įstaigos dienos – 2 BSI dydžių;

Tikslinė pašalpa (nevertinant pajamų):

 • parama gimus vaikui, kurio tėvai (arba kuris nors iš tėvų) Jurbarko rajone deklaravę savo gyvenamąją vietą ne mažiau nei vieną mėnesį iki vaiko gimimo – 8 BSI dydžių, jei dėl jos skyrimo kreipėsi vienas iš tėvų ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo;
 • parama pirmųjų klasių mokiniams, besimokantiems Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose – 3 BSI dydžių, jei dėl jos skyrimo kreipėsi vienas iš vaiko tėvų (globėjų) ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo mokslo metų pradžios;
 • asmens dokumentams tvarkyti, kai asmuo negauna jokių pajamų, neturi dokumentų ir dėl to negali gauti socialinių garantijų ir kitų išmokų –1 BSI dydžio;
 • apmokėti kontraceptinių priemonių įsigijimą šeimai, patiriančiai socialinę riziką, nevertinant asmens pajamų – iki 3 BSI dydžių, pašalpą skiriant nepinigine forma;
 • nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą neapdraustam ar apdraustam, jei pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis:
 1. gyvenamajam būstui, kuriame bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą ir jei tai yra vienintelis turimas gyvenamasis būstas – iki 25 BSI  dydžių;
 2. negyvenamosios paskirties pastatui – iki 10 BSI dydžių;
 • asmenims, sulaukusiems 100 metų amžiaus jubiliejaus – 3 BSI dydžių;

Tikslinė pašalpa (vertinant pajamas):

 • būtinos kelionės išlaidoms padengti į (iš) socialinių paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigą – iki 3 BSI dydžių, jei vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2 VRP dydžių, asmenims ar šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, pašalpa skiriama nepinigine forma;
 • akinių ir kitų nekompensuojamų techninės pagalbos priemonių (pagal gydytojų išduotus galiojančius receptus, išskyrus kompensuojamus vaistus) įsigijimo išlaidoms iš dalies kompensuoti, jei vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2 VRP dydžių – iki 3 BSI dydžių;
 • įsigyti būtinų vaistų (pagal gydytojų išduotus galiojančius receptus, išskyrus kompensuojamiesiems vaistams), jei vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam šeimos nariui neviršija 4 VRP dydžių – iki 3 BSI dydžių per kalendorinius metus;
 • sergantiems onkologinėmis ar kitomis sunkiomis ligomis, nurodytomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame sunkių ligų sąraše, jeigu per 12 mėnesių iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas (atlikta medicininė operacija, taikomas spindulinis ar chemoterapinis gydymas), jei vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam šeimos nariui neviršija 5 VRP dydžių – bendrai gyvenantiems asmenims iki 6 BSI dydžių, o vienam gyvenančiam asmeniui iki 8  BSI dydžių;
 • sunkių pakenkimų sveikatai atveju, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių pakenkimų sveikatai klasifikacinių požymių sąrašą, jeigu pakenkimas įvyko ne anksčiau nei 12 mėnesių iki kreipimosi ir jei vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam šeimos nariui neviršija 5 VRP dydžių – bendrai gyvenantiems asmenims iki 6 BSI dydžių, o vienam gyvenančiam asmeniui iki 8 BSI dydžių;
 • įsigyti kietajam kurui, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo dėl objektyvių priežasčių negali gauti kompensacijos kietajam kurui įsigyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka, jei vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2 VRP dydžių – iki 3 BSI dydžių;
 • iš dalies kompensuoti būtiniausius būsto remonto, krosnių, kaminų remonto, vandentiekio įrengimo, pelėsių naikinimo, dezinfekcijos darbus, jei vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2 VRP dydžių – iki 3 BSI dydžių;
 • kitais atvejais (dėl savo ar bendrai gyvenančių asmenų ligos, artimųjų mirties, sudėtingų šeiminių aplinkybių, skurdo) pagal socialinio darbuotojo ir seniūno rekomendaciją, jei vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2 VRP dydžių, – iki 3 BSI  dydžių.

Periodinė pašalpa (nevertinant pajamų):

 • asmenims, kuriems atliekama hemodializė, onkologiniams ligoniams spindulinio ar chemoterapinio gydymo laikotarpiu ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį – padengti 60 procentų išlaidų už transporto paslaugas į hemodializių, spindulinio ar chemoterapinio gydymo procedūras atsižvelgiant į nuvažiuotų kilometrų skaičių ir pateiktus dokumentus, įrodančius patirtas išlaidas;
 • asmeniui, kuris siekia tapti įtėviu, budinčiu globotoju, globėju (rūpintoju) ar šeimynos dalyviu ir kuriam siūloma GIMK programoje dalyvauti kitoje nei jo gyvenamosios vietos savivaldybėje, kompensuojamos kelionės į kitą savivaldybę išlaidos – iki 4 BSI.

Periodinė pašalpa (vertinant pajamas):

 • sunkios ligos atveju gydymo laikotarpiu kelionės išlaidoms padengti, kai asmeniui nėra nustatytas neįgalumas ir jei vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2 VRP dydžių per mėnesį – iki 2 BSI dydžių iki 6 mėnesių;
 • apmokėti už sveikatos priežiūros paslaugas pagal Valstybinės ligonių kasos nustatytus įkainius privalomuoju sveikatos draudimu nedraustiems asmenims, kai reikalingas skubus, neatidėliotinas gydymas, jei vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2 VRP dydžių – iki 4 BSI dydžių.

Sąlyginė pašalpa (nevertinant pajamų):

 • iš dalies kompensuoti priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų asmenims gydymosi išlaidas, psichologinę socialinę reabilitaciją – iki 3 BSI dydžių;
 • sergantiems tuberkulioze asmenims, kurie lankosi tiesiogiai stebimo trumpo gydymo (DOTS) kabinete, ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį – maitinimosi ir atvykimo į DOTS kabinetą išlaidoms dalinai padengti iki 3 BSI dydžių.

KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI?

Kreipdamasis dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ar periodinės pašalpos skyrimo asmuo užpildo, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą, nurodydamas pašalpos reikalingumo motyvus, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pagal asmens situaciją šiuos dokumentus:

 • pažymas apie paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi pajamas, išskyrus atvejus, kai pajamos nevertinamos;
 • pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigų apie sveikatos būklę, gydymą, atliktas operacijas (išrašus iš medicininių dokumentų, epikrizes ir kt.), kurios galioja 12 mėnesių po patirtos operacijos, atlikto intensyvaus gydymo ar traumos, onkologinėmis ligomis sergantys asmenys pateikia gydančio onkologo pažymą dėl ligos ir paskirto gydymo;
 • pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius papildomas išlaidas ar aplinkybes dėl pašalpos skyrimo (mokėjimo kvitus už medikamentus, atliktas procedūras ir kita);
 • kompetentingų institucijų dokumentus (pažymas), patvirtinančius įvykusio gaisro, stichinės nelaimės faktą;
 • pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius patirtas ar numatomas patirti išlaidas už suteiktas paslaugas;
 • pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius patirtas ar numatomas patirti išlaidas už būtiniausius būsto remonto, krosnių, kaminų remonto ar kitas paslaugas;
 • pažymą apie paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, socialinės ir (ar) psichologinės (medicininės) reabilitacijos įstaigos (pateikia asmenys, grįžę iš šių įstaigų);
 • dokumentą, patvirtinantį faktą (savo parašu patvirtintą informaciją), kad gaisro, stichinės nelaimės suniokotas turtas nebuvo apdraustas ar draustas, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis;
 • kitus dokumentus pagal poreikį ir atsižvelgiant į aplinkybes.

Asmenims nereikia pateikti dokumentų, kai seniūnijos ar Socialinės paramos skyrius duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų ar valstybės informacinių sistemų.

Detalesnė informacija apie galimus paramos atvejus ir sąlygas joms gauti aprašyta Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos apraše.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Socialinės paramos skyrių arba į seniūniją pagal gyvenamąją vietą.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-15, 15:53:24